< Terug naar: Content

Strategisch Programma

15 december 2011

Het College van Bestuur heeft begin december het Strategisch Programma van Inholland met de titel ‘Verbinding als Opdracht’ vastgesteld. ‘Onderwijs’, ‘kwaliteit’ en ‘verbinden’ zijn de drie kernwoorden van het programma. De notitie heeft als  leidraad om van Hogeschool Inholland een krachtige onderwijsorganisatie . Onderwijskwaliteit is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

Het Strategisch Programma (SP) verwoordt ondubbelzinnig de nieuwe uitgangspunten van Inholland en schetst de gevolgen. Die zijn grootschalig en betreffen de gehele organisatie. De basis voor het SP is een robuust, degelijk onderwijsconcept, waarbij studiesucces en studenttevredenheid belangrijke indicatoren zijn om dit concept te toetsen.

Studenten

Hogeschool Inholland is er om studenten in een belangrijke periode van hun leven te begeleiden en zichzelf te laten ontwikkelen tot professionals. Daarom draait het in Strategische Programma om de studenten. Studenten verdienen degelijke, eerlijke begeleiding bij hun studiekeuze. Door bijvoorbeeld de propedeusefase selectief te maken worden ze aangesproken op hun ambitie.

Docenten en ondersteunend personeel

Om het bovenstaande te bereiken krijgen docenten meer ruimte om kwalitatief goed onderwijs te geven. Dit brengt verantwoording en verantwoordelijkheid met zich mee. Afspraken (onderling, met management en met studenten) worden nagekomen. Medewerkers van Inholland spreken elkaar ook aan op werkwijze en gedrag. De ondersteunende medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit voor het onderwijs.  

Locatie en regio

Voor Inholland worden stad en regio veel belangrijker. De bestaande Inhollandlocaties vormen de basis voor verbinding met de regio. De locatieprofilering vindt plaats op de inhoud.

Portfolio

Er wordt scherper gekeken naar het portfolio. Opleidingen die niet passen in het onderwijsprofiel en ook in de regio geen bestaansrecht hebben, worden afgebouwd of overgedragen. Echter, profilering krijg je niet alleen door te schrappen. Er is een aantal thema’s vastgesteld waarop Inholland zich kan onderscheiden.

Voorbeelden zijn:

  • Waarde(n)vol onderwijs (denk aan Expertisecentrum Levensbeschouwing)
  • Internationalisering (één breed volledig internationaal georiënteerd foundation-programma)
  • Creative Industry and Business (ICT-expertise, design en media)
  • Groen (nader vormgeven van Groen in de Randstad)

Cultuur(om)slag

De inhoud van het Strategisch Programma vraagt een verandering in gedrag en cultuur van iedereen. Het is van groot belang dat die cultuurslag ook in het bestuur wordt gemaakt. Het College van Bestuur (CvB) draagt uit dat het integer, verbindend en transparant opereert. Het CvB kan en moet daarop worden aangesproken. De nieuwe Raad van Toezicht en het volgende College van Bestuur onderschrijven de nieuwe koers en keus van Inholland. Daarmee wordt de verandering ook naar de toekomst toe geborgd.

Eerder werd al bekend gemaakt dat ook de bezuinigingen en verminderde instroom noodzaken tot ombuigingen. Ook wordt de verhouding onderwijzend/niet-onderwijzend personeel kritisch bekeken, waarbij ‘onderwijs’ leidend is. Verder wordt gekeken of er winst is te behalen op de huisvesting. Wat betreft personeel ligt er een opdracht om dit met 470 fte te reduceren. 

Download het Strategisch Programma Inholland, december 2011 (PDF)


 

| | Share |