Collegegeld 2014-2015

update 13-05-14

Wettelijk en instellingscollegegeld

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moet je aan een tweetal voorwaarden voldoen. Voldoe je daar niet aan dan betaal je het instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld gelden de volgende voorwaarden:
1. in bezit zijn van de Nederlandse, Surinaamse of Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de EER-lidstaten of behorende tot een van de groepen personen genoemd in artikel 2.2, 1e lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

2. niet na 1 september 1991 bij een bekostigde instelling al een bachelorgraad hebben behaald in geval van een inschrijving voor een bacheloropleiding of een mastergraad in geval van een inschrijving voor een masteropleiding, of een daaraan gelijkwaardig examen. Uitgezonderd zijn:

 • degenen die al een graad hebben behaald, maar die nu voor het eerst een graad willen halen voor een onderwijs- of gezondheidszorgopleiding. 
 • degenen die een tweede opleiding volgen  die gestart is vóór het behalen van de eerste graad en die niet onderbroken is geweest.

Let op: (1) een getuigschrift van een samengesteld programma, uitgereikt door de examencommissie van een lerarenopleiding, valt, ondanks het ontbreken van de lesbevoegdheid, niet onder de uitzondering; (2)  is het eerder behaalde getuigschrift gelijkwaardig aan een mastergraad en betrof het een ongedeelde bekostigde opleiding, dan is tevens een bachelorgraad behaald.

Voor studiejaar 2014-2015 (start 1 september 2014) bedraagt het wettelijk collegegeld:

 • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 1.906; 
 • Bachelor/Associate degree deeltijd € 1.593; 
 • Master voltijd/duaal/deeltijd € 1.906.
Voor studiejaar 2014-2015 (start 1 februari 2015) bedraagt het wettelijk collegegeld:
 • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 1.112;
 • Bachelor/Associate degree deeltijd € 929;
 • Master voltijd/duaal/deeltijd € 1.112.

Instellingscollegegeld

Regulier

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan betaal je het instellingscollegegeld.
Let op: anders dan bij het wettelijk collegegeld bestaat bij tussentijdse uitschrijving slechts een zeer beperkt recht op restitutie.

Voor studiejaar 2014-2015 (start 1 september 2014) bedraagt het instellingscollegegeld:
 • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 7.575; 
 • Bachelor/Associate degree deeltijd € 7.289; 
 • Master voltijd/duaal/deeltijd € 7.575.
Voor studiejaar 2014-2015 (start 1 februari 2015) bedraagt het instellingscollegegeld:
 • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 4.419;
 • Bachelor/Associate degree deeltijd € 4.252;
 • Master voltijd/duaal/deeltijd € 4.419.

Godsdienst - Pastoraal Werk

Ben je in 2011-2012 of later begonnen aan de bachelor Godsdienst - Pastoraal Werk en heb je al een graad voor een andere opleiding dan kom je in aanmerking voor het hieronder aangegeven tarief, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: (1) de nominale studieduur is niet verstreken, (2) er wordt voldoende studie-inspanning geleverd en (3) de inschrijving is niet onderbroken geweest.
 • Bacheloropleiding Godsdienst - Pastoraal Werk deeltijd € 1.910.

Let op:

deze regeling geldt t/m 2014-2015. Daarna zal voor deze cohorten het collegegeld in stappen worden verhoogd. In 2015-2016 is het 50,1 % en in 2016-2017 is het 75,2 % van het geldende reguliere  instellingscollegegeld, tenzij de nominale studieduur is verstreken, onvoldoende studie-inspanning is geleverd of de inschrijving  is onderbroken. M.i.v. 2017-2018 is het in alle gevallen gelijk aan het reguliere tarief.

Samengesteld programma

Heb je in het verleden een graad behaald op basis van een samengesteld programma  (ook genaamd vrije studierichting) waarvoor het getuigschrift is uitgereikt door de examencommissie van een leraren- of gezondheidszorgopleiding bij een rechtsvoorganger van Hogeschool Inholland, wil je nu een graad halen voor een onderwijs- of gezondheidszorgopleiding en voldoe je aan de nationaliteitsvereiste dan kom je in aanmerking voor het hieronder aangegeven tarief, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: (1) de nominale studieduur is niet verstreken, (2) de inschrijving is niet onderbroken geweest.
 • Bachelor Leraren- of Gezondheidszorg na samengesteld programma
  € 1.906.

Administratiekosten

Bij betaling in termijnen worden eenmalig administratiekosten van € 24 in rekening gebracht.

Tussentijdse wijzigingen

Als je pas later in het jaar voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan ben je tot dat moment het instellingscollegegeld verschuldigd. Voldoe je later in het studiejaar juist niet meer aan de voorwaarden, dan geldt vanaf dat moment het (hoge) instellingscollegegeld.
Beschikken wij over onvolledige gegevens en blijkt bijvoorbeeld gedurende het studiejaar dat je al eerder een graad hebt behaald dan ben je met terugwerkende kracht het instellingscollegegeld verschuldigd. 

Tweede studie

Schrijf je je tevens in voor een tweede studie, terwijl je je eerste studie tegen het wettelijk collegegeld nog niet hebt afgerond? Dan ben je voor de tweede inschrijving het volledig wettelijk collegegeld verschuldigd minus het collegegeld dat je voor je eerste studie betaalt. Betaal je voor de eerste studie al het volledig wettelijk collegegeld, dan hoef je dus niets bij te betalen.

Betaal je het wettelijk collegegeld voor de eerste studie op basis van de uitzonderingsregel voor de opleidingen in het onderwijs of gezondheidszorg, dan betaal je voor de tweede studie het volledige (hoge) instellingscollegegeld.

Volg je een studie bij Hogeschool Inholland tegen het instellingscollegegeld, en wil je een tweede studie tegen instellingscollegegeld volgen, dan betaal je voor de tweede studie € 3.788.

Examengeld extraneus

Een inschrijving als extraneus geeft alleen het recht tentamens en examens af te leggen. Het volgen van onderwijs is niet toegestaan en je hebt geen recht op begeleiding of het gebruik maken van voorzieningen. Er is geen betaling in termijnen mogelijk en er bestaat geen recht op restitutie bij tussentijdse uitschrijving.

 • Tarief extraneus € 2.530.

Uitschrijving en restitutie

Het verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld speelt niet alleen bij inschrijving, maar ook bij tussentijdse uitschrijving. Ingeval je namelijk het instellingscollegegeld betaalt, bestaat alleen bij tussentijdse uitschrijving wegens een bindend studieadvies na het eerste jaar van inschrijving, bij uitschrijving na afstuderen en in geval van zwaarwegende omstandigheden recht op restitutie, tenzij de uitschrijving met ingang van de maanden juli of augustus is.

Vragen

Heb je vragen over je collegegeld? Neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via 0900 - 464 65 52 63.

Vaststelling collegegelden

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het voltijd wettelijk collegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld voor duaal en deeltijd wordt jaarlijks door het College van Bestuur vastgesteld (besluit collegegelden). Bovenstaande informatie is van die besluiten afgeleid. Tevens worden de belangrijkste voorwaarden om voor een tarief in aanmerking te komen genoemd. Die weergave is afgeleid van de regels in het studentenstatuut van de hogeschool.

Print pagina