Toelatingseisen

laden

Eisen vooropleiding

Mbo niveau 4-diploma

Toelaatbaar

Hbo- of wo-propedeuse en hbo- of wo-bachelor

Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de toelaatbaarheid met havo- en vwo-diploma’s die voldoen aan de geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket.

Oud havo- of vwo-diploma

Dit betreft de havo- en vwo-diploma’s zonder profielaanduiding en die met de oude profielaanduiding (havo voor 2009 en vwo voor 2010). Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de voor huidige havo- en vwo-diploma’s geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket.

Oud mbo-diploma (zonder niveau-aanduiding)

Oude mbo-diploma's (zonder niveau-aanduiding) worden apart beoordeeld. Je bent toelaatbaar indien je oude mbo-diploma vergelijkbaar is met een mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je oude mbo-diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

Overige Nederlandse diploma's

Heb je een Nederlands diploma dat hierboven niet is genoemd, dan moet worden beoordeeld of dit gelijkwaardig is aan een Nederlands havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

Deficiëntietoets

Voldoe je niet aan de profiel- en/of vakkeneisen voor de opleiding van je keuze, dan is het in een aantal gevallen mogelijk een deficiëntietoets (havo of vwo) af te leggen waarmee je kunt aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de opleiding van je keuze te kunnen volgen. In dat geval ontvang je een bewijs van toelaatbaarheid. Over de mogelijkheden voor het afleggen van een deficiëntietoets en of dit voor jou van toepassing is, kan de Centrale Studentenadministratie je informeren.

21+ toets

Voldoe je niet aan de gestelde toelatingseisen, maar ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Met deze toets wordt vastgesteld of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de hbo-opleiding van je keuze te volgen. Voor sommige studenten wordt in de wet een uitzondering gemaakt op de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar.

Buitenlands diploma

Je bent ook welkom met een buitenlandse vooropleiding waarvan het diploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse diploma van havo, vwo of mbo-4. Om te weten welk niveau je vooropleiding heeft, moet je diploma gewaardeerd worden. Na inschrijving voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland gewaardeerd. Dit betekent dat wordt nagegaan of jouw buitenlandse vooropleiding voldoende is om in Nederland een hbo-opleiding te kunnen volgen. Is de uitslag negatief, dan kun je meestal aan de 21+ toets deelnemen.

Taaleis Nederlands

Studenten met een vooropleiding die behaald is buiten Nederland, en die een Nederlandstalige opleiding willen gaan volgen, moeten ook een bewijs overleggen waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 volgens het Europese Referentiekader. Dit kan onder andere met een diploma NT2 - Programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). NT2-examens kunnen worden afgelegd bij DUO. Hou rekening met de examenplanning en de doorlooptijd.

 

Aanvullende eisen per richting/instrument

Klik op een van de onderstaande linkjes voor de betreffende eisen.