11
september
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Inschrijven voor toetsen door studenten

fotoinhollandtentamentbvenergyproof.jpg

Vanaf 1 september zijn alle studenten van Hogeschool Inholland verplicht om zich aan te melden voor toetsen, zoals ook vermeld staat in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het gaat hierbij om toetsen met ‘toetszitting’, oftewel fysieke toetsen op locatie. Het College van Bestuur heeft dit eind juni besloten na advisering van het directeurenoverleg en op basis van advies van de Taskforce Toetsopname*.

Voor veel studenten was er al sprake van verplichte aanmelding, maar was dit nog niet bij alle opleidingen het geval. Met de wijziging zijn de aanmeldregels vanaf 1 september voor alle studenten gelijk. Een eenduidig proces zonder uitzonderingen komt de kwaliteit van de dienstverlening en informatievoorziening naar studenten ten goede.

De wijziging in het beleid sluit nauw aan op de visie van ‘één Inholland’, zoals verwoord in het Strategisch Plan. Ook past het in de verdere flexibilisering van ons onderwijs, waarbij studenten zich kunnen inschrijven voor keuzeonderwijs. De aanpassing is terug te vinden hoofdstuk 3 van de Onderwijsgids onder 3.5 ‘aanwijzingen voor de toetszitting’.

Voorafgaand aan de toetsperiode(s) informeert de toetsorganisatie de studenten over de aanmeldingsprocedure.

*In de Taskforce Toetsafname zijn alle domeinen, ISO en IVT vertegenwoordigd. De Taskforce is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over het toetsproces.