Haarlem,
26
juni
2017
|
10:00
Europe/Amsterdam

Hogescholen, gemeenten en werkveld versterken samen veerkracht kwetsbare jongeren

In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren. Met Hogeschool Inholland als penvoerder was een RAAK-Pro-subsidie aangevraagd voor onderzoek dat inzet op het vergroten van inzicht in de leefwereld, het perspectief en de veerkracht van deze groep jongeren. Deze aanvraag is onlangs gehonoreerd, waarmee het onderzoeksproject op korte termijn van start kan gaan.

Het onderzoek wordt over vier jaar in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam uitgevoerd. Het is een vervolg op een verkennende studie die de onderzoeksgroep vorig jaar afrondde naar ondersteuning door wijkteams van jongeren van 12 jaar en ouder in deze drie steden. Het onderzoeksvoorstel is ontwikkeld door de lectoraten Dynamiek van de Stad (Guido Walraven), Maatschappelijk Werk (Ard Sprinkhuizen) en Leefwerelden van Jeugd (Pauline Naber) in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut.

Integraal aanbod voor jongeren
Projectleider Roel van Goor, associate lector Leefwerelden van Jeugd, legt uit: "Het realiseren van ondersteuning van kwetsbare jeugd die de wettelijke volwassenheid bereikt is al langer een lastige opgave. Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en maatschappelijke ondersteuning liggen er nieuwe mogelijkheden om een integraal aanbod te realiseren dat aansluit bij jongeren. Een groep kwetsbare jongeren dreigt maatschappelijk aan de kant te komen staan. Ze hebben ondersteuning nodig, maar worden niet bereikt door bestaande voorzieningen in de wijk, of komen er alleen voor te staan als jeugdhulp (pleegzorg, jeugdbescherming) eindigt. Omdat ze nog niet geleerd hebben geheel op eigen benen te staan – afronden opleiding, afsluiten zorgverzekering, regelen huisvesting, zorg dragen voor een kind – kunnen ze al snel problemen ontwikkelen op diverse leefgebieden. Hiermee worden hun kansen op een zelfstandig bestaan nu en in de toekomst beperkt."

Leefwereld en veerkracht jongeren
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de ondersteuning door professionals beter kan aansluiten bij deze groep jongeren en hoe versnippering van het ondersteuningsaanbod kan worden tegengegaan. Centraal staat het begrip veerkracht. Dit verwijst naar het vermogen van mensen om een beroep te doen op hulpbronnen in zichzelf, persoonlijke relaties, of de bredere context wanneer ze in hun leven met tegenslagen of moeilijkheden worden geconfronteerd. Waar ligt de veerkracht van deze jongeren en hoe kunnen professionals helpen deze te versterken?

Roel van Goor, associate lector Leefwerelden van Jeugd
"Dit onderzoek heeft als missie jongeren binnenboord te houden die al vroeg in hun leven buiten de boot dreigen te vallen."
Roel van Goor, associate lector Leefwerelden van Jeugd

Uitvoering in drie steden
De uitvoering van het onderzoek in drie steden is bijzonder en biedt kansen. Van Goor: "Elke stad heeft op een eigen manier invulling gegeven aan jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar werk en opleiding. Het is van belang om te zien waar jongeren in deze drie steden steun zoeken en vinden als ze er zelf niet meer uitkomen. Waar zitten overeenkomsten en verschillen en op welke punten kan door gemeenten in het hele land van de jeugd en voorzieningen in deze steden worden geleerd."

De Gezonde Samenleving
Het onderzoek draagt bij aan het realiseren van De Gezonde Samenleving, de visie van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Van Goor: "De Gezonde Samenleving is een samenleving waarin iedereen telt, een stem heeft en mee kan doen, ook diegenen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. Dit onderzoek heeft als missie jongeren binnenboord te houden die al vroeg in hun leven buiten de boot dreigen te vallen. Professionele ondersteuning speelt daarin een cruciale rol. Het is een centrale opdracht dat dit onderzoek bijdraagt aan het interprofessioneel leren van studenten in de zorg-, sport- en welzijnsopleidingen. Daarmee leren onze studenten dat goede professionele ondersteuning de grenzen van disciplines, leefgebieden of periodes overstijgt. Het leven en de behoeften van de jongeren moeten uitgangspunt zijn, wat vraagt om steun die dichtbij, integraal en doorgaand is. Dit onderzoek moet dat ideaal een stukje dichterbij halen".

Inholland voert het onderzoek uit in samenwerking met de gemeenten, jongerenwerk, jeugdhulp, mbo-instellingen en collega-hogescholen in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.