Amsterdam,
18
mei
2018
|
14:40
Europe/Amsterdam

Ook in de zorg is samenwerken het nieuwe concurreren

HBO V Event 2018: Doekle Terpstra pleit voor meer verbondenheid en samenwerking

Dat er op weg naar een moderne extramurale zorg (én welzijn) met breed inzetbare professionals veel goede dingen gebeuren, bewezen studenten, docenten en gastsprekers uit het werkveld met praktijkvoorbeelden, woensdag tijdens het HBO Event 2018 bij Inholland in Amsterdam. Toch zijn er nog veel drempels te overwinnen, gaf met name aanjager van het Zorgpact en Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra aan. Volgens de voormalig Inholland-voorzitter zijn zorginstellingen nog te weinig innovatief en te weinig gericht op samenwerking. Hij pleit dan ook voor meer regionale verantwoordelijkheid en verbondenheid.

Het HBO Event stond in het teken van de ontwikkeling en borging in de praktijk van de Bachelor of Nursing 2020 , het nieuwe opleidingsprofiel dat 17 hogescholen, waaronder Inholland, in januari 2016 presenteerden. Technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid en vele andere ontwikkelingen vragen namelijk om een nieuwe aanpak van de zorg. En om professionals met andere taken en competenties. Daarbij staat ook een maatschappelijke ontwikkeling centraal waarbij burgers steeds meer de regie in eigen hand nemen.

Zorg moet beter aansluiten op de burger
Op de zeepkist hamerde Doekle Terpstra – onder andere bekend van de lijfspreuk ‘samenwerken is het nieuwe concurreren’ - dan ook op duurzame samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Een gebied waar volgens hem nog heel wat winst te halen valt. “In het publieke domein wordt momenteel te weinig samengewerkt. Ziekenhuizen en verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en welzijnsinstellingen zijn nog teveel op zichzelf gericht. De vraag is of dat past bij de vraagkant van de burger.”

De noodzaak hiervoor heeft volgens hem ook te maken met het arbeidsmarktvraagstuk. “Er is een geweldig tekort aan mensen die de zorg in gaan. Als er niet op een andere manier nagedacht wordt over de wijze waarop instellingen met elkaar samenwerken en de uitwisseling van mensen interdisciplinair naar verschillende groepen toe, dan gaat het de komende jaren vastlopen op het gebied van alles wat te maken heeft met zorg, welzijn en de arbeidsmarkt.”

Zorg van nu: generalisten in opleiding
Aan het onderwijs zou het niet moeten liggen. In het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkunde-opleidingen staat een generalistische beroepsuitoefening centraal. Dat wil zeggen dat de toekomstige hbo-verpleegkundigen in alle sectoren van de zorg aan de slag zouden moeten kunnen. Daarnaast staan onder andere het onderzoekend vermogen centraal en hebben opleidingen aangegeven structureler samen te werken met regionale zorgorganisaties om hun onderwijsaanbod af te stemmen op de regionale context. Ook technische vaardigheden spelen een sleutelrol.

Zo inspireren Inholland-studenten, verpleegkundigen en verzorgenden elkaar in het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) van Zonnehuisgroep Amstelland en Inholland. Het centrale element hier, én in de andere ‘LIN’s’ waarbij de opleiding Verpleegkunde is aangesloten, is dat praktijk, onderzoek en onderwijs er naadloos samenkomen. Andere voorbeelden van vermodernisering van het zorgonderwijs zijn terug te vinden in de Inholland-samenwerking met het VUmc Amstelacademie waarin veel aandacht is voor relevante praktijkopdrachten. Recent nog is de nieuwe flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde van start gegaan waarmee mbo-verpleegkundigen van het VUmc met veel werkervaring zich kunnen doorscholen.

 

‘Er gebeuren goede dingen bij Inholland’
“Ik zie dat er in het onderwijs hele goede dingen gebeuren, ook zeer zeker bij Inholland”, zegt Terpstra. “Dit zeg ik niet vanwege mijn affiniteit die ik nog heb voor deze hogeschool, maar wat hier gebeurt past bij wat er op dit moment maatschappelijk aan het gebeuren is. De kernkeuzes van Inholland sluiten aan bij de kleinschaligheid en liggen dichtbij de burger zelf. Ook zie ik dat er wordt nagedacht over de vraag hoe kunnen studenten veel meer die breedgerichte beroepsbeoefenaren worden dan op dit moment het geval is.”

Waar Zorgpact-aanjager Terpstra zich dan ook vooral zorgen over maakt is de “ongelooflijk weerbarstige en ouderwets georganiseerde professionele zorgomgeving”. Hij prijst de fantastische voorbeelden en initiatieven, maar: “Helaas is het nog te incidenteel en stuiten we op een institutionele hindermacht om dit soort initiatieven breder uit te rollen. We moeten het met elkaar aandurven om met zorginnovaties veel dichter bij belangen van burgers te komen, met een grotere rol voor preventie.”

De Gezonde Samenleving
De visie van Terpstra sluit ook aan De Gezonde Samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.