Mens en Organisatie

laden

De onderzoekslijn Mens en Organisatie is onderdeel van de onderzoeksgroep Business Research Centre en richt zich voornamelijk op de manier waarop (toekomstige) professionals duurzaam toegerust zijn op werk. Een duurzame en gezonde maatschappij vereist actieve participatie - het liefst in de vorm van betaald werk - van zoveel mogelijk mensen. Focus van de onderzoekslijn ligt op het voorzien van de benodigdheden voor het blijvend ontwikkelen van werkenden om actief te blijven participeren in de maatschappij.

De onderzoekslijn doet praktijkgericht onderzoek naar de vaardigheden of ‘skills’ die van belang zijn in het werk. Het belang van de juiste skills wordt steeds groter in de arbeidsmarkt. Werkenden moeten niet alleen de juiste skills bezitten, maar deze ook blijven ontwikkelen, zodat ze niet buiten de boot vallen in de snel veranderende arbeidsmarkt. Organisaties zullen daarnaast op zo’n manier ingericht moeten zijn, dat zoveel mogelijk mensen er hun eigen skills kunnen benutten en optimaal kunnen inzetten.

Onderzoek binnen de onderzoekslijn focust zich onder meer op de gevolgen van verschuivingen in de aard van een functie of beroep. Centraal staan vragen als:

  • Hoe veranderen beroepen en welke skills zijn dan essentieel?
  • Hoe voorkomen we dat er straks bepaalde groepen mensen buiten de arbeidsmarkt vallen?
  • Hoe ga je om met die nieuwe eisen en houd je oog voor inclusiviteit in de superflexibele, superveranderlijke en superdiverse maatschappelijke context?
  • Hoe binden organisaties medewerkers met weinig formele binding of kortdurende verbanden en hoe realiseer je samen in de organisatie kennisoverdracht en continuïteit als er veel beweging is?
  • Hoe laat je zoveel mogelijk mensen participeren in de arbeidsmarkt, wat vraagt dat van organisaties en hoe organiseer je dat?
  • Hoe bereid je jongeren (onze studenten) voor op andere typen werk? Op omgaan met alle veranderingen en toenemende complexiteit?

Het onderzoek richt zich op manieren om mensen duurzaam toe te rusten op werk, waarbij aandacht uitgaat naar het borgen van actuele skills op individueel niveau, binnen het onderwijs, bij organisaties en op maatschappelijk niveau.

Met praktijkgericht onderzoek draag de onderzoekslijn Mens en Organisatie bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding, onder meer door implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs. De onderzoeksresultaten worden waar mogelijk gebruikt voor curriculumaanpassingen en vernieuwingen van voornamelijk de financieel-economische opleidingen van Inholland. Vanuit het BRC worden regelmatig afstudeeropdrachten verstrekt. Petra Biemans en haar mede-onderzoekers werken tevens aan lesprogramma’s en -materiaal voor studenten, docenten en uiteraard HRM’ers in het beroepenveld. Daarnaast is er aandacht voor bijscholing van docenten op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Buiten Inholland heeft de onderzoekslijn Mens en Organisatie contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met ontwikkelen op de arbeidsmarkt, de verandering van werk en skills die hierbij passen. Samenwerking is gericht op ondersteuning van organisaties om een toekomstgericht HRM-beleid te ontwikkelen.

Vanuit de onderzoekslijn werken lector Petra Biemans (HRM en Persoonlijk ondernemerschap) en associate-lector Machteld de Jong (Diversiteit in organisaties) samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten.

Enkele lopende projecten

     
Werk verandert Uit de WW in de bijstand Syrische vluchtelingen aan het werk

Het project De praktijk van HRM in de lijn en de HR Praktijkmonitor vind je hier.