Onderzoekslijn Sociale Uitsluiting en Wmo

laden

De grote decentralisaties rond welzijn en zorg zijn wel omschreven als een ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar de verzorgingsstad. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vormt daarbij een van de belangrijke kaders. Om de veranderende rol van professionals te ondersteunen, zijn er Wmo-werkplaatsen opgericht.

De trekkers van de Wmo-werkplaats Rotterdam zijn hogeschool Rotterdam en het lectoraat Dynamiek van de Stad van hogeschool Inholland. Samen met partijen in het veld ontwikkelen en verspreiden zij kennis. In het onderzoek wordt het cliëntperspectief nadrukkelijk meegenomen en cliënten worden ook betrokken bij de bijeenkomsten die rond de onderzoeken worden georganiseerd.

In maart 2014 heeft het lectoraat een bundel gepresenteerd over 'de mythe van zelfredzaamheid', waarin het discours over dat centrale begrip wordt geanalyseerd. Daarin wordt de vanzelfsprekendheid van het begrip ter discussie gesteld en enig zicht geboden op een alternatief van empowerment en betrokkenheid. Dat alternatieve perspectief willen we verder verkennen.
Lees meer over het boek Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn?

De lopende projecten op een rij:

De Wmo-werkplaats Rotterdam richt zich op vier thema's en bij elk thema worden twee voorbeelden onderzocht van beloftevolle praktijken in Rotterdam.

  • Maatschappelijke inspanning ofwel 'verplicht vrijwilligerswerk' - voorbeelden in Charlois en Overschie
  • Nieuwe publieke ruimtes - actiegroep het Oude Westen en de Nieuwe Nachtegaal
  • Sociale activering en principes van eigen kracht - outreachende aanpak in Rotterdam Alexander en projecten rond eigen kracht
  • Religieus geïnspireerde praktijken - House of Hope en activiteiten vanuit een moskee.

Implementatietrajecten Wmo: naar nieuwe vormen van denken en doen
De verschillende Wmo-werkplaatsen in Nederland hebben de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die relevant is voor de beroepspraktijk. Om die kennis te helpen verspreiden worden specifieke implementatietrajecten opgezet samen met partijen in het veld. In Rotterdam wordt onder meer gewerkt aan dergelijke trajecten op het gebied van sociale wijkteams.