Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

laden

Het bijzonder lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, dat is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland, doet praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren en de invloed ervan op kwaliteit van leven van ouderen. Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

We spreken van multimorbiditeit als er sprake is van minimaal twee chronische ziekten bij één persoon. Dat kan gaan om meerdere somatische ziekten, maar ook om een combinatie van somatische en psychische ziekten. Door de vergrijzing van de bevolking en de verbeterde overleving neemt de prevalentie van multimorbiditeit toe. Voor ouderen vormt multimorbiditeit vooral een probleem als deze gepaard gaat met beperking in het dagelijks functioneren en met verlies aan vitaliteit. Wanneer dat het geval is dan staat professionals voor de opgave te zorgen voor zowel de samenhang als de continuïteit van de complexe zorg, als voor het voorkomen van verder verlies van beperkingen en sociale participatie.

De onderzoeksthema’s zijn:

 • Het Guided Care-model.
  Dit is een model van individuele trajectbegeleiding dat elementen beschrijft voor optimale zorg op maat voor ouderen met multimorbiditeit en hun naasten. Een belangrijk onderdeel van dit model is om ouderen met multimorbiditeit te ondersteunen met zelfmanagement. Met praktijkgericht onderzoek gaan we na welke interventies effectief zijn.
 • Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).
  Voor geriatrische revalidanten zijn kwetsbaarheid en sarcopenie (verlies aan spiermassa dat zich vaak uit als vermoeidheid) essentiële onderwerpen. Met longitudinaal onderzoek willen we inzicht verschaffen in de ontwikkeling van kwetsbaarheid en sarcopenie gedurende de revalidatieperiode, intramuraal en extramuraal. Door te interveniëren proberen we deze ontwikkeling positief te beïnvloeden.
 • Zorg voor mensen met dementie.
  Uit onderzoek blijkt dat persoonsgerichte zorg bij zowel cliënten als medewerkers verbeteringen kan opleveren. We voeren twee onderzoeksprojecten uit om dit verder gestalte te geven:
  - Evaluatie van Dementia Care Mapping (DCM)
  - Evaluatie implementatie stappenplan gericht op onbegrepen gedrag
 • Leer- en InnovatieNetwerk (LIN).
  Met behulp van LIN kunnen we zorgverlening, leren, innoveren en onderzoeken combineren vanuit de principes van practice development.  We streven ernaar om meerdere LIN’s op te zetten  in Zonnehuisgroep Amstelland en andere ouderenzorginstellingen.