Maatschappelijk Werk

laden

Het lectoraat Maatschappelijk Werk richt zich op de vernieuwing en versterking van het vakmanschap van sociaal werkers in de eerste lijn van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Het lectoraat richt zich enerzijds op herijking van de professionalisering van de sociaal werker en sociaal werk en anderzijds op de context (beleid, organisatie en (professionele) omgeving) waarin die sociaal werker handelt.

Sleutelbegrippen zijn:

  • empowerment als praktijktheorie (wederkerigheid, kracht- en kansgericht ondersteunen en helpen, niet loslaten);
  • outreachend werken;
  • formeel en informeel in balans;
  • meer collectief dan individueel;
  • rekenschap vanuit het primair proces;
  • ruimte voor de professional.

Voor studenten, docenten en organisaties

Het lectoraat Maatschappelijk Werk organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals masterclasses en kennisateliers rondom de belangrijkste beleidsmatige, maatschappelijke, vakmatige en methodische trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Jaarlijks vindt ook de J.W. Rengelinkconferentie plaats,  waar actuele thema’s in het sociale domein centraal staan en is er de G-niale kunstweek waar mensen met- en zonder beperking samen kunst maken. Daarnaast zijn er actuele trainingen, docentstages en is er een zomerschool voor docenten en professionals.