Het lectoraat

laden

Wat is het doel van het lectoraat?

Het lectoraat Medische Technologie heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te verrichten binnen de vakgebieden Medische Beeldvorming, Radiotherapie en ICT in de zorg. In de zorg bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de beroepspraktijk op deze 3 vakgebieden. Wij dragen bij aan deze kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht onderzoek te verrichten.
De onderzoeksresultaten worden indien mogelijk direct toepasbaar gemaakt binnen het onderwijs. In zowel de Bachelor opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de masteropleidingen Medical Imaging / Radiation Oncology (MIRO) en Advanced Health Informatics Practice (AHIP).

Wat doen we aan onderzoek?

Het lectoraat richt zich op urgente thema's die leven binnen de medische beeldvorming, radiotherapie en ICT in de zorg. Voorbeelden zijn verbeteren van onderzoeks- en behandelmethoden, stralingsdosis, implementatie van ICT in zorgprocessen en toepassing van e-health. Daarnaast spelen de thema's functiedifferentiatie en verschuiving van medische beeldvorming naar de eerstelijnszorg  een grote rol.  Met name beide laatste thema's sluiten aan bij het centrale onderzoeksthema van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn: Empowerment (van de professional) en zelfmanagement.

Valorisatie

Het is van groot belang dat de kennis die voortkomt uit het verrichte onderzoek zijn weg vindt naar de betreffende werkvelden, om bij te kunnen dragen aan de verbetering van de beroepspraktijk. Door middel van presentaties op congressen en symposia en publicaties van onderzoeksresultaten in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften wordt hier vorm aan gegeven.

Hoe dragen wij bij aan het onderwijs

Het lectoraat levert een actieve bijdrage aan het onderwijs en aan de onderwijsontwikkeling. Dit gebeurt allereerst door het aanbieden van gastcolleges en workshops aan studenten van de opleidingen MBRT, MIRO en AHIP. Verder wordt een bijdrage geleverd aan curriculumontwikkeling, onder andere door de inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van minoren en delen van de masterprogramma's MIRO en AHIP. Bij deze ontwikkelingen wordt continu gebruik gemaakt van de resultaten die zijn voortgekomen uit onderzoek. Ook levert het lectoraat een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van docenten. Daarnaast begeleid het lectoraat onderzoeksprojecten van zowel bachelor studenten als ook master studenten.
Lees hier meer over het onderwijs

Met wie werken we samen?

Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek.
De goede samenwerking met praktijkinstellingen is voor het lectoraat van groot belang.  Met veel instellingen hebben we goede relaties opgebouwd die de basis vormen voor onze onderzoekssamenwerking. Met name de samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut heeft de afgelopen jaren structurele vormen aangenomen. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Siemens Nederland, Sector Health. Een van de aspecten van deze samenwerking is gebaseerd onderzoek.

Op internationaal vlak wordt samengewerkt binnen het 'European Centre for Applied Radiography Reseach and Scholarly Activities' (ECARRSA) met London South Bank University en University of Ulster en Inholland. Binnen dit consortium wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van medische beeldvorming en radiotherapie.