Stimulering Gezonde Samenleving

laden

Het lectoraat Stimulering Gezonde Samenleving onderzoekt de paradoxale praktijken van professionals in zorg en welzijn en de dilemma’s waar zij tegenaan lopen met als doel verder te professionaliseren. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en nauw verbonden aan het Haarlemse werkveld. 

Thomas Kampen onderzoekt, sinds zijn aantreden als bijzonder lector in september 2016, hoe Inholland vragen uit de samenleving zo goed mogelijk kan beantwoorden met praktijkgericht onderzoek en hoe het curriculum van de opleidingen hierop kan aansluiten. Leidend thema hierbij is De Gezonde Samenleving. Hierin staat een meer integrale benadering van zorg en welzijn centraal, waarbij mensen zelf in hun totaliteit centraal staan en niet de afzonderlijke problemen waar zij tegenaan lopen. Daarbij verschuift de nadruk van grote zorginstellingen naar kleinschalig georganiseerde integrale voorzieningen, dichtbij de burger en diens sociale omgeving.

In het streven naar de Gezonde Samenleving ziet Hogeschool Inholland drie belangrijke opgaven:

 • Professionals opleiden die bijdragen aan empowerment en zelfmanagent.
  Het lectoraat Stimulering Gezonde Samenleving onderzoekt waar professionals op moeten letten en waar zij tegenaan lopen als zij zorgbehoevenden en hun netwerk zo in hun dat zij meer zeggenschap en controle hebben over de zorg die zij geven en ontvangen.
 • Studenten leren om interprofessioneel samen te werken.
  Interprofessioneel werken houdt een manier van kijken, denken en leren in, waarbij grenzen tussen vakgebieden worden overbrugd. De ambitie is om op die manier de gezondheids- en welzijnsprofessional te verbinden. Voor studenten betekent interprofessioneel leren dat zij breder kennismaken met verschillende werkvelden door samenwerking met studenten en professionals uit andere disciplines. Dit alles moet vooral bijdragen aan een integrale benadering van burgers in hun omgeving.
  Het lectoraat onderzoekt in hoeverre interprofessioneel werken dat mogelijk maakt, maar ook een oplossing kan zijn voor dilemma’s waarvoor professionals zich gesteld zien.
 • Optimaal gebruikmaken van technologische ontwikkelingen
  Het lectoraat bekijkt mogelijke technologische ontwikkelingen die een oplossing bieden voor de professionele dilemma’s die de basis vormen voor de onderzoeksagenda.

Het lectoraat dankt haar bestaan mede aan de inspanning en financiële steun van de gemeente Haarlem en daar gevestigde Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Lopende onderzoeksprojecten

     
De wijk als werkgever