Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs

laden

Mascha Enthoven is per 1 september 2018 in dienst getreden als lector bij Hogeschool Inholland in het domein Onderwijs & Innovatie. Zij volgt daarmee Jeroen Onstenk op, die deze zomer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In de komende periode zal zij haar onderzoek in de onderzoekslijn Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs verder vormgeven. Daarnaast richt zij zich ook op het onderzoekstraject binnen de masteropleiding Leren en Innoveren.

In de onderzoekslijn Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs richt ons onderzoeksteam zich op de vormende en onderzoekende kwaliteiten van het onderwijs in brede zin: het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Vanzelfsprekend zijn de pedagogische en onderzoekende vermogens van leraren en opleiders daarin belangrijke aanknopingspunten voor onderzoek en innovatie.

De onderzoekslijn put daarvoor uit verschillende theoretische en praktische bronnen die tezamen een perspectief bieden op de mechanismen in het onderwijs die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen die met plezier, kennis, kunde en gevoelens van verbondenheid en verantwoordelijkheid in de wereld staan.

We onderzoeken hiervoor de relatie tussen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien en de school- en opleidingsomgeving. Goed onderwijs betekent voor ons dat kinderen en jongeren door leraren en opleiders worden uitgenodigd en geïntroduceerd in de wereld; dat zij worden begeleid en ondersteund in het leren herkennen en onderzoeken van de uitdagingen die zij op hun pad krijgen en dat zij worden begeleid en ondersteund in het leren herkennen, waarderen en benutten van hun persoonlijke kwaliteiten en de bronnen in hun school- en leefomgeving.

In ons onderzoek benutten en vergroten we de onderzoekende vermogens van leraren en opleiders. Wij ondersteunen hen vanuit de onderzoekslijn om zich te ontwikkelen van reflectieve professional tot onderzoekende professional en om op die manier bij te dragen aan innovatie in hun onderwijsomgeving. Zij maken door het doen van eigen of gezamenlijk onderzoek meer en meer kennis met zichzelf als instrument in het volbrengen van de pedagogische opdracht die zij zichzelf stellen en nemen daarbij stelselmatig het perspectief voor hun leerlingen en studenten mee.

Onderzoeksthema's

De kern van ons onderzoeksprogramma is opgebouwd rond drie samenhangende thema’s:

Maatschappelijke, culturele en
persoonlijke vorming
(Super)diversiteit en het ontwik-
kelen
van kennis, talenten en
bekwaamheden 

Onderzoekend en
Ontwerpend Leren

Samenwerking

In de eerste twee thema’s werken we samen met onderzoekslijnen uit andere domeinen: Dynamiek van de Stad (Domein Gezondheid, Sport & Welzijn; lector Guido Walraven), Media, Cultuur en Burgerschap (Domein Creative Business, lector Joke Hermes) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken (Domein Business, Finance & Law, lector Machteld de Jong.

In alle drie de thema’s streven we naar onderzoek in en vooral ook samen met de Pabo van Inholland en het werkveld. Daarbij is specifiek aandacht voor samen opleiden en onderzoek doen, begeleiding van beginnende leerkrachten en doorgaande professionalisering.

De onderzoekslijn PDHO maakt deel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, waarin wordt samengewerkt met de onderzoekslijnen Teaching, Learning & Technology en Studiesucces.