Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid

laden

Recente ontwikkelingen in de (lokale) samenleving hebben het veiligheidslandschap én de veiligheidsbeleving ingrijpend veranderd. De onderzoeksgroep kent nu twee aandachtsvelden, met elk een eigen lector: Publiek Vertrouwen in Veiligheid met lector Marnix Eysink Smeetsen Toegankelijkheid van het Recht met lector Ineke van den Berg. Op beide velden is de perceptie van de burger - in alle diversiteit - steeds het uitgangspunt. Met praktijkgericht onderzoek draagt de Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid (OR&V) bij aan het publiek vertrouwen in veiligheid. Primair in Rotterdam en omgeving, maar veelal met een landelijke uitstraling. De ruime aandacht voor het werk van de onderzoeksgroep in regionale en nationale media bewijst dat OR&V als toonaangevend expertisecentrum op het gebied van veiligheidsbeleving wordt beschouwd. De onderzoeksgroep met het lectoraat Toegankelijkheid van het recht draagt bij aan het toegankelijker maken van het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Werkveld

OR&V werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) en ondersteunt organisaties die zich met vraagstukken op het vlak van recht en veiligheid geconfronteerd zien, zoals gemeenten, departementen, politie, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven of bijvoorbeeld bewonersorganisaties. Zij ontwikkelt ook seminars, workshops, intervisiebijeenkomsten voor docenten en practitioners.

Onderwijs

OR&V is gelieerd aan de opleidingen Integrale Veiligheid, Rechten (Rotterdam) en Sociaal Juridische Dienstverlening (Rotterdam en Den Haag). De onderzoeksgroep draagt eraan bij dat studenten met up-to-date inzichten de praktijk ingaan.

Onderzoekslijnen

OR&V voert praktijkgericht onderzoek uit binnen vier onderzoekslijnen die betrekking hebben op het beroepenveld waarin afgestudeerden van opleidingen in het cluster Recht & Veiligheid aan het werk zullen gaan:

 • Effectieve beïnvloeding van (on)veiligheidsbeleving op lokaal niveau 
 • Duurzaam organiseren van veiligheid 
 • Stimuleren van regelvolgend gedrag door helder en vriendelijk organisatiebeleid 
 • Toegankelijkheid van het recht 

Onderzoeksterreinen

 • Publiek vertrouwen in veiligheid
  OR&V is gespecialiseerd in (onderzoek naar) de manier waarop búrgers hun veiligheid ervaren en de manier waarop daaraan wordt gewerkt.
 • De rechtvaardige stad
  Hoe kunnen bestuur en (aankomende) professionals zorgen voor een stedelijk klimaat waarin bewoners zich veilig en rechtvaardig behandeld voelen? Deze en soortgelijke vragen worden in nauwe samenwerking met en voortdurende consultatie van betrokken verantwoordelijke partijen beantwoord
 • Verkleuring van het veiligheidsbegrip
  Binnen dit researchthema onderzoekt OR&V in hoeverre het traditionele veiligheidsbegrip en het daarop gebaseerde beleid aansluit bij de ervaringen en meningen van ‘nieuwe’ Nederlanders.
 • Publieke zorgen rond migranten
  Onderzoek in dit domein richt zich op de gevolgen die recente migratiestromen hebben voor de veiligheidsbeleving van autochtone en allochtone burgers en de beleids- en interventiemogelijkheden van bestuurlijke en handhavingsinstanties.
 • Impact van terrorisme
  Dat terroristische aanslagen iets doen met de (beleving van) veiligheid is evident. OR&V onderzoekt wat de effecten zijn op korte en lange termijn op individueel en maatschappelijk niveau en welke handelingsperspectieven er zijn om een negatieve doorwerking daarvan te voorkomen of te verminderen.
 • Recht voor iedereen
  De komende jaren doet OR&V onderzoek naar de vraag hoe toegankelijk het recht is en op welke manier die toegankelijkheid eventueel kan worden verbeterd.

Onderzoeksteam

De onderzoeken worden – in samenwerking met het beroepenveld - uitgevoerd door het onderzoeksteam R&V. In het onderzoeksteam werken senioronderzoekers en junioronderzoekers die als net afgestudeerde academici en HBO’ers binnen de Talentpool De Veilige Stad werkervaring opdoen. Het team wordt bijgestaan door docenten en studenten en staat onder leiding van Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid. Sinds september 2017 maakt Ineke van den Berg als lector Toegankelijkheid van het recht ook deel uit van de onderzoeksgroep.