Dynamiek van de Stad

"Never forget that
justice is what love
looks like in public"

Cornel West
emeritus professor Princeton University

 

Meld je hier aan

Afscheidsrede Guido Walraven 

Werken aan een meer rechtvaardige stad 

Donderdag 1 juli 2021 | livestream vanuit Hogeschool Inholland, Rotterdam

Guido Walraven neemt donderdag 1 juli 2021 afscheid als lector Dynamiek van de Stad. In zijn afscheidsrede gaat hij in op de vraag hoe mensen zich samen inzetten om hun buurt of stad beter, leuker en rechtvaardiger te maken. Voor een stad die duurzaam en inclusief is, sociaal en gezond. Dat doen bewoners vaak samen met (sociaal) ondernemers, instellingen voor welzijn en zorg, gemeentelijke diensten en kennisorganisaties. Zij vormen innovatieve samenwerkingsverbanden die veelal taaie maatschappelijke problemen als sociale ongelijkheid aanpakken. Door klein te beginnen. Soms met het perspectief op een meer rechtvaardige stad en samenleving en op de maatschappelijke transformatie die daarbij nodig is. Eigenlijk altijd draagt hun inzet bij aan het realiseren van publieke waarden zoals het vergroten van sociale cohesie. Zij doen dat omdat het plezier oplevert, uit betrokkenheid bij hun geliefde buurt of stad.

Programma en aanmelden

Op donderdag 1 juli spreekt Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland, zijn afscheidsrede uit. Je bent van harte uitgenodigd om de livecast te volgen.   

Programma  
14.00 uur Inloop, welkom en inleiding workshops
14.30 uur Workshops
15.30 uur Korte pauze
16.00 uur Opening afscheidsrede
16.30 uur Uitspreken rede door Guido Walraven: Werken aan een meer rechtvaardige stad
17.00 uur Afsluiting
17.15 uur Einde

 

Workshops

Voorafgaand aan de afscheidsrede organiseert het lectoraat een symposium met een aantal workshops, waarin leden van de kenniskring recent onderzoek presenteren en daarover in gesprek gaan.

Uit deze workshops kun je kiezen:

Armoede en schulden

Afke Theunissen en Mirjam Karsten

Het lectoraat Dynamiek van de Stad neemt actief deel aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland Zuid. Het werkteam Armoede en Schulden verzorgt rond dit complexe thema een workshop. Wat betekent het om te moeten leven in armoede of met schulden? Wat vind jij vanuit jouw perspectief een adequate aanpak om ondersteuning te bieden aan mensen in armoede of met schulden. Aan de hand van een aantal stellingen gaan de deelnemers van de workshop met elkaar in gesprek over dit complexe vraagstuk. De uitkomsten en de tips worden aan het eind van de workshop gedeeld met elkaar en  nemen we mee naar het werkteam.

Jezelf op het spel zetten

Olav Peschar en Judith van Vliet

Jongeren waarderen ondersteuning vanuit professionals die in staat zijn zichzelf te laten zien en aan te sluiten bij dat wat voor de jongere in kwestie op het spel staat. Oftewel: ondersteuning die wordt gestuurd vanuit relaties. Naar aanleiding van de voorlopige resultaten in ons onderzoek Ondersteuning Jeugd Onderweg naar Volwassenheid, gaan Olav Peschar en Judith van Vliet met deelnemers in gesprek over wat dit vraagt van sociaal werkers, hun collega's en organisaties. De ervaringen van Olav in zijn tijd als jeugdhulpverlener vormen in dit gesprek de rode draad.

Leefstijlinterventies door sociale professionals?

Jaap van den Bosch en David ter Avest

De grote gezondheidsverschillen in Nederland hangen samen met een complexe ongelijkheid tussen burgers. Voor een veerkrachtige stad zouden deze verschillen kleiner moeten worden. Maar welke rol is daarbij weggelegd voor de sociaal professionals? Wie is er verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen en een ongezonde manier van leven?  In een interactieve workshop denken we na over de mate waarin professionals zich zouden moeten bemoeien met de leefstijl van andere mensen.  

Op weg naar zorgzame wijken - VOL

Ympkje Albeda

In deze workshop nemen we jullie mee in het proces wat gaande is in Rotterdam West om een zorgzame wijk te creëren. Het netwerk Zorgvrijstaat probeert door het verknopen van netwerken een gezondheidsinfrastructuur te ontwikkelen. Hierbij spelen bewoners, professionals en het bestuur een belangrijke rol, samen vormen ze een crafting community. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op dit theoretische concept en onderzoeken we hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden. Wat vraagt dit van bewoners? Wat vraagt dit van professionals? En welke rol past het bestuur bij een dergelijke crafting community? De antwoorden op deze vragen helpen ons om verder te kijken of vergelijkbare processen ook in gang gezet kunnen worden in andere wijken of andere steden. 

Wat is 'goed werk' en hoe werk ik daaraan?

Elizabeth van Twist en Bart van Rosmalen, lector Kunst en professionalisering bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht

Bij het lectoraat Dynamiek van de Stad werken we veel samen met verschillende professionals en ervaringsdeskundigen uit het sociaal domein en onderwijs. Dan is het vruchtbaar om ook eens te bespreken wat iedereen verstaat onder ‘goed werk’.  

In deze workshop ontdek je de essentie van goed werk door een toelichting op dimensies ervan. Daarnaast oefen je zelf met één van de kernprincipes. Na afloop heb je handvatten om in je eigen praktijk (meer) aandacht te besteden aan wat er al goed gaat én om zelf je dagelijkse werk (meer) in goed werk te kunnen veranderen.

Innovatie en kennisontwikkeling in de stad - VOL

Judith Logger, Wouter Jaspar en Gerben Helleman

Hoe vindt kennis ontwikkeling plaats in de wijk? Hoe wordt op innovatieve wijze samengewerkt om de problemen in beeld te krijgen en samen aan oplossingen te werken. Welke uitdagingen herkennen we daarin en wat kunnen we daarvan leren. Het wordt een bijeenkomst waarin we met elkaar nieuwe ideeën, innovaties en kennis gaan uitwisselen.

Wil je een van de zes workshops bijwonen? Geef dan bij de aanmelding aan naar welke workshop je voorkeur uitgaat (eerste én tweede keuze aangeven). We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Meld je hier aan