Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein

Over Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein

De onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein richt zich vanuit de visie op De Gezonde Samenleving op actuele vraagstukken in het sociaal domein en aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De onderzoekslijn spitst zich toe op twee thema’s: empowerment van (groepen) burgers en professionalisering van professionals in het sociaal domein.  De onderzoekslijn maakt deel uit van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Voor onderwijs én werkveld

Bijdragen aan de ontwikkeling van professionals die kunnen omgaan met een snel veranderende werkomgeving is een van de speerpunten van de onderzoekslijn Empowerment & Professionalisering. Naast de verbinding met het onderwijs ontwikkelen we door praktijkgericht onderzoek toepassingen die direct bruikbaar zijn in het werkveld. We richten ons daarin op sociaal werkers, maar zoeken ook de samenwerking met landelijke kennisinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten, GGZ en andere onderzoeksgroepen.

Actualiteitencollege 'Geweld hoort nergens thuis'

Dinsdag 19 maart 2019

Meer informatie en aanmelden

Onderzoeksthema's

Empowerment van kwetsbare burgers

Het thema Empowerment van kwetsbare burgers draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van kwetsbare burgers en het effect van interventies. Denk aan samenlevingsopbouw, emancipatie, maatschappelijke participatie en het bevorderen van veerkracht in de betekenis van de capaciteit van burgers om tegenslagen te boven te komen en daarbij de juiste hulpbronnen aan te spreken (veerkracht). Specifieke thema’s daarbinnen kunnen zijn inclusie, sociale ongelijkheid, armoede, integratie, (huiselijk) geweld, opvoeding, educatie/onderwijs.

Professionalisering van professionals in het sociaal domein

Bij dit thema gaat het om onderzoeksvragen als:

  • Wat moet de ‘Social Work professional’ die werkt met het thema empowerment in zijn mars hebben (kennis, houding, vaardigheden, gedrag) om aan te sluiten bij wat de kwetsbare burger ín zijn omgeving nodig heeft? 
  • Welke concepten (generalistisch werken, interprofessioneel werken, ‘t-shaped professional’) kunnen hierbij ondersteunend zijn?
  • Hoe kan de inzet van techniek/ICT (o.a. E-Health) een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie en verbinding met mensen in een kwetsbare positie?
Lilian Linders
lector
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Sharmila Balesar.
Telefoon
0615279249