Leven in de metropool

laden

Gezond leven in de metropool is meer dan gezond eten. Wij werken aan de relaties tussen mens en dier, mens en plant en mens en de natuur en omgeving. In de onderzoekslijn Leven in de metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar initiatieven die onder andere leiden tot sociale innovatie en -cohesie, maar ook One Health en Urban Farming.

Betrokken lectoren

   

Samenwerking

De onderzoekslijn Leven in de metropool werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

Centre of Expertise Agrodier
Centre of Expertise Food
Centre of Expertise Greenports
Centre for Biobased Economy
Groene Hart Academie
Food Academy
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Kennispijlers vanuit de opleidingen

  • Nieuwe maatschappelijke verbindingen: coöperaties, participatieve planvorming/sociale innovaties, verbrede landbouw.
  • Duurzame ketens: local sourcing, korte ketens, biobased economy, circulaire economie, productie, teelt, ketentransitie.
  • (Internationaal) ondernemen met nieuwe businessmodellen, sociale innovaties, transitie: financiële en andere waarde natuur, landschap vermarkten (MKBA), producten en (ecosysteem)diensten.
  • Gezonde leefomgeving; groen, hittestress, fijn stof, zoönosen.
  • Omgevingsmanagement: klimaatbestendigheid in de Delta, watermanagement, gebiedsontwikkeling, scenarioplanning/ toekomstperspectieven, MKBA, TEEB, duurzame wijkontwikkeling (DPL), tijdelijke natuur/functies en functiecombinaties, ecologisch advies/biodiversiteit.
  • Verbetering functionaliteit sierteelt gewassen: veredeling.

Nationale Wetenschapsagenda

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Nationale Wetenschapsagenda Leven in de metropool
Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen Klimaatverandering, disruptieve technologieën, klimaatverandering en circulaire economie. Wat is kwaliteit van leven?
Smart, liveable cities Leefbaarheid, duurzaamheid, gebouwen en infrastructuur. De gebouwde omgeving, de leefomgeving in de stad. Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking?
Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie De manier waarop we water en bodem gebruiken
Duurzame productie van veilig en gezond voedsel Verkleinen van de ecologische 'footprint'. Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide?
Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu Natuur, landschap, milieu, bodem, water en klimaat. De kwaliteit van de omgeving is van belang voor de samenleving. Vooral het integrale aspect: klimaatverandering, waterkwaliteit, verduurzaming land- en tuinbouw, bodemgezondheid, biodiversiteit. Wat is het belang van biodiversiteit en hoe behouden we biodiversiteit?
Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving Op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn er vraagstukken rond de ecologische voetafdruk van transport (o.a. energiegebruik, uitstoot van fijn stof en CO2 en geluidsoverlast).