Inschrijven tussentijds

laden

English version: Enrolment during the academic year (in special circumstances)

Inschrijven gedurende het studiejaar (bij bijzondere omstandigheden)

Wanneer mag je je inschrijven gedurende het studiejaar?

Het kan voorkomen dat je je vanwege een specifieke reden niet kon inschrijven per 1 september of 1 februari en niet wilt wachten tot de eerstvolgende reguliere mogelijkheid. Je dient daarvoor bij de Centrale Studentenadministratie (CSA) een verzoek in. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je ziek bent geweest of ingeval je je per 1 oktober bij een andere bekostigde instelling hebt ingeschreven en wilt overstappen.

Voorwaarde voor een positieve beslissing is een positief advies van een studentendecaan en schriftelijke toestemming van de directeur onder wie de opleiding valt. Dit in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit. Bespreek je situatie eerst met een studentendecaan en maak, bij een positieve indicatie, een afspraak met een studiebegeleider.

Heb je je voor dit studiejaar bij een andere hogeschool of universiteit ingeschreven (en eventueel daarna weer uitgeschreven) dan is een advies van de studentendecaan niet nodig. Je hebt wel de positieve beslissing van de directeur nodig. Die beoordeelt of het om een weloverwogen studiekeuze gaat en weegt de studieresultaten van de andere hogeschool of universiteit mee.

Hoe regel je een inschrijving gedurende het studiejaar?

1. Controleer of je aan de inschrijfvoorwaarden voldoet

Ga naar www.inholland.nl/inschrijfvoorwaarden en controleer of je aan alle voor jou geldende inschrijfvoorwaarden voldoet. Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met de Centrale Studentenadministratie (CSA) via: csa@inholland.nl of 0900 - 464 655 263 (lokaal tarief).

2. Je doet een inschrijvingsverzoek via Studielink

Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, doe je een inschrijvingsverzoek via Studielink. Kies bij instroommoment voor Tussentijds instromen of Veranderen.

3. Lees de informatiemail met een overzicht van de inschrijfvoorwaarden van Inholland

Deze email ontvang je binnen twee werkdagen. Let op dat je binnen twee weken aan deze inschrijfvoorwaarden moet voldoen.

4. Regel jouw toestemming

Een inschrijving gedurende het studiejaar dient goedgekeurd te worden door de directeur onder wie de opleiding valt en - indien nodig - de studentendecaan. Het servicepunt op de locatie van de nieuwe opleiding kan je vertellen wie de domeindirecteur / studentendecaan is en hoe je met diegene in contact kunt komen. Het toestemmingsformulier dat je hiervoor gebruikt, vind je hier.

5. Stuur de benodigde documenten zo snel mogelijk op

Nadat je het toestemmingsformulier ingevuld hebt en hebt laten ondertekenen door de domeindirecteur en - indien nodig - de studentendecaan stuur je dit aan de Centrale Studentenadministratie (CSA) via: csa@inholland.nl. Vergeet niet om de andere documenten benodigd voor je toelaatbaarheid ook op te sturen (zie de informatiemail).

6. Inschrijving akkoord

Binnen één week na het insturen van je toestemmingsformulier en de overige documenten voor jouw toelaatbaarheid ontvang je bericht van de CSA of je verzoek is goedgekeurd en per wanneer je (bij goedkeuring) staat ingeschreven voor de nieuwe opleiding.

Houd rekening met onderstaande zaken:

  • Probeer voor jezelf een goede afweging te maken, want tijdens het studiejaar starten kent ook nadelen (programma is er niet op ingericht, introductie al voorbij, etc.).
  • In verband met de (bindend)studieadviesregeling moet de eerste maand van inschrijving zodanig worden gekozen dat die het beste aansluit op het kunnen afronden van 4 volwaardige onderwijsperioden binnen 12 maanden.
  • Je moet voor de opleiding toelaatbaar zijn. Bij een duale opleiding moet je bovendien vanaf een bepaald jaar over een onderwijsarbeidsovereenkomst kunnen beschikken en bij veel deeltijd opleidingen moet je over een passende werkkring beschikken.
  • Voor Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan 5 werkdagen in beslag nemen. Zorg dus dat je hier tijdig over beschikt.

Enrolment during the academic year (in special circumstances)

When are you allowed to enrol during the academic year?

It is possible that for specific reasons you could not enrol by 1 September or 1 February and you do not want to wait until the next regular possibility. Then you need to hand in a request at the Central Student Administration (CSA). This is possible for example when you were ill or you enrolled at another government funded institution per 1 October and you want to switch.

A condition for a positive decision is a positive advice from a student counselor and written permission from the director of your selected programme. This has to do with the educational capacity within the programme. First discuss your situation with a student counsellor. After a positive indication make an appointment with a study coach.

Were you enrolled during this academic year at another university or university of applied sciences (and possibly deregistered at a later date), then advice from a student counselor is not necessary. You do need a positive decision from the director. The director will assess if your study choice is well made and will consider your study results from the other university (of applied sciences).

How do you arrange enrolment during the academic year?

1. Check if you meet all the enrolment requirements

Go to www.inholland.nl/application and check if you meet all the enrolment requirements applicable to you. If you have any questions about this, you can contact the Central Student Administration (CSA) by e-mail csa@inholland.nl or telephone 0900 - 464 655 263 (local rates).

2. Submit an enrolment request via Studielink

Select at starting date: Enrolment during the year or Change.

3. Read the confirmation email with a list of the enrolment conditions from Inholland

You will receive this email within two working days after you submitted your request for enrolment. Please note: you have to meet these enrolment conditions within two weeks.

4. Arrange your permission

If you want to enrol during the academic year you need permission from the director of the domain and - when applicable - from the student counselor. The servicedesk of the new location can inform you who the director of the domain / student counselor is and how you can get in touch. You can find the permission form here.

5. Send the required documents as soon as possible

After you filled in the form and the director of the domain and - when applicable - the student counselor has signed it you send it to the Central Student Administration (CSA) via: csa@inholland.nl. Do not forget to send the other documents you need to hand in to be admissible (see the confirmation email).

6. Enrolment accepted

Within one week after you sent the permission form and the other required documents you will receive an email from the CSA which states if your request has been approved or not. Also you will be informed from which date you are enrolled for the new programme (if your request has been approved).

Please consider these matters:

  • Try to make a well-founded decision, because to start studying during the academic year also has disadvantages (the programme does not provide the necessary flexibility, the introduction is already over, etc.).
  • Due to the (binding) study recommendation the first month of the enrolment has to be chosen in such a way that you are able to complete 4 full educational periods within twelve months.
  • You need to be admissible for the study programme. If you apply for a dual programme you also need an education employment agreement. For many part time programmes you need the proper working environment.
  • For Studielink you need DigiD. The request of your DigiD can take up to 5 working days. Make sure you have it available in time.