Cluster Nursing

Met deze pagina willen wij u een goed beeld geven van waar Hogeschool Inholland voor staat en wat wij als cluster Nursing te bieden hebben.

Inholland levert, als opleidings- en kennisinstituut, goed kwalitatief onderwijs en onderzoek. Het cluster Nursing heeft daarbij gekozen voor De Gezonde Samenleving als hét leidende thema.

De Gezonde Samenleving is een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.
Meer over De Gezonde Samenleving

  

Cluster Nursing en het werkveld

Als opleider in de zorg leiden wij onze studenten en professionals interprofessioneel op met aandacht voor goed afgestemde ketenzorg. Wij hebben als hogeschool een maatschappelijke opgave. Door continu in verbinding te staan met het werkveld geven wij daar invulling aan. En ook door de inrichting van ons cluster, waarmee wij inspelen op de arbeidskrapte in de zorg, zonder in te boeten op kwaliteit. Vanuit het cluster Nursing nemen wij zitting in verschillende overleggen; waaronder de SIGRA, VBZ KAM, Landelijk overleg HBO-V, ANP, PA en Contractonderwijs.

Specifieke kernthema’s zijn de geestelijke gezondheidszorg, kwetsbaarheid van ouderen en de toepassing van e-health. Onze docenten hebben actuele werk- en onderzoekservaring en een actieve relatie met het werkveld. Met zorginstellingen vanuit alle geledingen van de gezondheidszorg zijn Leer- en Innovatie Netwerken (LIN) opgezet. Daarin werken zorgprofessionals, docenten en studenten samen aan praktijkgerichte innovaties in de zorg. Ook valt een buitenlandse stage binnen de mogelijkheden om zo onder andere in te spelen op de globaliserende werkomgeving. Dit doen wij ook door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van cross culturele competenties.

Wij richten ons op een leven lang leren, dit ziet u terug in ons, onderstaand beschreven unieke en uitgebreide, opleidingsaanbod.

Masters Cluster Nursing

Master Physician Assistant
De opgeleide physician assistant is als medisch functionaris breed inzetbaar binnen een medisch specialisme en kan binnen dit kader zelfstandige behandelrelaties aangaan en medische handelingen overnemen van artsen en/of medisch specialisten.

Voor uw instelling realiseert deze hoogopgeleide professional, duurzame kwaliteitsbevordering, hogere efficiency en patiënttevredenheid alsook verlichting van eventuele capaciteitsproblemen. Daarmee resulteert de inzet van de physician assistant in werkdrukverlaging en tijdswinst voor uw artsen en / of medisch specialisten.
Meer informatie over de master Physician Assistant

Master of Advanced Nursing Practice
De verpleegkundig specialist is als brugfunctionaris inzetbaar voor de geïntegreerde verpleegkundige en medische zorg van een of enkele specifieke patiëntengroep(en) en kan als (mede-)behandelaar binnen dit kader zelfstandige behandelrelaties aangaan en medische handelingen overnemen van artsen en/of medisch specialisten.

Voor uw instelling resulteert de inzet van een verpleegkundig specialist in verlichting van de eventuele capaciteitsproblemen en toenemende complexiteit van de verpleegkundige en medische zorg. Naast de taken in de directe patiëntenzorg, kan de verpleegkundig specialist als casemanager taken vervullen een taak in de coördinatie van de zorg en het vormgeven en implementeren van aan noodzakelijke zorgvernieuwingen, onderbouwd met praktijkgericht onderzoek op zich nemen. Als toplaag van de verpleging kan zij een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van zorg.
Meer informatie over de master of Advanced Nursing Practice

Masters, praktische informatie

 • Als instelling komt u in aanmerking voor de volgende financiële compensatie voor deze masteropleidingen. De aanvraag hiertoe wordt gedaan door Inholland.
 • Tegemoetkoming in de werkgeverslasten: €22.500 per jaar.
 • Vergoeding voor begeleiding op de werkplek: ca €5.000,- per jaar voor de master PA en ca. €3.500,- per jaar voor de master ANP.
 • Beide masters betreffen een duale onderwijsvorm met een duur van 2,5 jaar voor de PA en twee jaar voor de ANP. Voor september 2018 zijn er 30 PA- en 54 ANP-opleidingsplekken beschikbaar.
 • De master Advanced Nursing Practice is opgenomen in de BIG en de master PA zal in 2018 definitief worden opgenomen bij de BIG.
 • Bij deze masteropleidingen wordt er samengewerkt met het VU Medisch Centrum op het gebied van farmacotherapie en klinisch redeneren in relatie tot specifieke medische specialismen.

Onderzoekslijnen

Binnen het cluster Nursing zijn twee onderzoekslijnen actief:

 • Lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen - Lector van dit lectoraat is Dr. Robbert Gobbens.
  Binnen deze onderzoekslijn, welke is geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland, wordt praktijkgericht onderzoek verricht onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van kwetsbaarheid voor het functioneren en de invloed ervan op kwaliteit van leven van ouderen.
  Meer informatie over Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
 • Lectoraat GGZ-verpleegkunde - Lector van deze onderzoekslijn is prof. dr. lector Berno van Meijel, tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar bij de afdeling Psychiatrie van het VU Medisch Centrum.
  Binnen deze onderzoekslijn wordt praktijkgericht onderzoek verricht naar vraagstukken die relevant zijn voor de praktijk van de GGZ-verpleegkunde en agogiek. Daarbij wordt deels beschrijvend onderzoek verricht dat kennis oplevert voor de ontwikkeling van evidence-based interventies. Tevens wordt de (kosten-) effectiviteit van deze interventies onderzocht.
  Meer informatie over GGZ-verpleegkunde

Inholland biedt u de gelegenheid om vraagstukken neer te leggen die passend zijn bij de onderzoeksvragen van deze lectoraten. Eveneens bieden wij u de mogelijkheid om met de lector in overleg te treden om high potentials te begeleiden in de richting van een carrière als onderzoeker.

Academy

Via de Inholland Academy, bieden wij professionals en instellingen in de zorg- en welzijnssector praktijkgerichte post-hbo opleidingen, cursussen en trainingen, welke geaccrediteerd zijn bij het Kwaliteitsregister V&V. Hierbij kunt u denken aan de opleiding Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ, Ouderenzorg in de eerste lijn, Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg, Casemanagement dementie, Excellerende wijkverpleging en Mantelzorgondersteuning door professionals.
Bekijk het complete zorg- en samenlevingsaanbod van Inholland Academy

Wij bieden u als instelling graag de mogelijkheid om in samenwerking met Inholland subsidie aan te vragen voor deelname aan Academy-opleidingen of onderzoekstrajecten. Wenst u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Yvonne Zoetigheid, opleidingsadviseur contractactiviteiten, yvonne.zoetigheid@inholland.nl, 06-52375607.
Meer informatie over Inholland Academy

Verpleegkunde

Een hbo-verpleegkundige functioneert voor u instelling als generalist en specialist, verleent zorg op basis van klinisch redeneren, pakt een initiërende rol en kan in complexe situaties zelfstandig zorg verlenen. Wij leiden binnen ons onderwijsprogramma op voor het verpleegkundig beroep van de toekomst, hiermee anticiperen wij op de toename van intensiviteit van zorg, ketenzorg, technische ontwikkelingen en de belangrijke rol om zorgkosten binnen de perken te houden. Vanaf de aanvang van de opleiding leiden wij studenten breed op, waarbij klinisch redeneren verweven is in het opleidingskader. Daarbij groeit de mate van het niveau van zelfstandigheid en complexiteit (van taak en context) gedurende de opleiding gestaag. Ook worden studenten bij Inholland opgeleid tot coach en begeleider van eerstejaarsstudenten.

Heeft u binnen uw instelling ruimte voor studenten en (toekomstige) professionals van Inholland om stage te lopen? Onze teamleiders van de opleiding Verpleegkunde gaan hierover graag met u in gesprek. 
Meer informatie over Verpleegkunde (voltijd) 

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde 
Bijzonder binnen de opleiding Verpleegkunde is het zogenoemde honoursprogramma Technische Verpleegkunde, waarmee we studenten een extra verdieping op kennis en kunde in de acute zorg bieden. Hiermee functioneren studenten na afstuderen op het niveau van een medium care-verpleegkundige. We zijn in vergevorderd overleg om verkorting te kunnen geven op de CZO-vervolgopleiding. 
Meer informatie over Technische Verpleegkunde 

NIEUW! 
Verpleegkunde flexibele deeltijd

Met de flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde bieden wij uw medewerkers die in het bezit zijn van een mbo-diploma verpleegkunde, een opleidingstraject op maat. Dit traject start eind augustus. Wij willen met deze nieuwe opleiding mede inspelen op de toekomst, de huidige krapte in de zorgsector en ons daarbij bewust op zij-instromers en doorstromers richten. De hbo-verpleegkundige in opleiding is minimaal 24 uur per week werkzaam bij uw instelling en volgt één dag per week of twee weken college, met daarbij minimaal 8 tot 16 uren zelfstudie. Hoe snel studenten het opleidingsprogramma kunnen doorlopen is afhankelijk van de eerder verworven competenties.

Als instelling komt u in aanmerkingen voor subsidie voor deze opleiding. Wenst u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Mirjam van Meningen, teamleider Verpleegkunde flexibele deeltijd, mirjam.vanmeningen@inholland.nl.
Meer informatie over de flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde 

Verpleegkunde duaal
Bij de duale variant volgen studenten het eerste jaar gezamenlijk met studenten van de voltijdsopleiding. Vanaf het tweede of indien gewenst een later jaar werkt de hbo-verpleegkundige gedurende 24 uur per week bij een zorginstelling.
Meer informatie over Verpleegkunde duaal 

Meer informatie

Overzicht aanbod Nursing (pdf)
Master PA
Master ANP
Onderzoekslijn GGZ-verpleegkunde
Onderzoekslijn Gez. & Welz. kwetsbare ouderen
Inholland Academy
Verpleegkunde (voltijd)
Verpleegkunde (flexibele deeltijd)
Verpleegkunde (duaal) 

    

Interview alumna ANP

  

Lees het interview met Janneke Vervelde, alumna master of Advanced Nursing Practice en coördinator nierdonatie bij leven, AMC Amsterdam.

Meer weten over onze Leer- en Innovatie Netwerken?

Lees het interview met Verpleegkunde-student Linda Gankema, als stagiair werkzaam bij het LIN voor Zonnehuisgroep Amstelland.

Lees hoe studenten, verpleegkundigen en verzorgenden elkaar inspireren in LIN.

Contact

Meer weten? Neem contact op met Vera van Waardenburg, manager onderwijs en onderzoek, cluster Nursing Domein Gezondheid, Sport en Welzijn.