Medezeggenschapsraad

laden

De Hogeschool Medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland speelt een rol bij de vaststelling van het beleid van de hele hogeschool door middel van  advies- en instemmingsrecht. Er vindt regelmatig overleg plaats met het College van Bestuur, over zaken op het gebied van onderwijs, organisatie en financiën.

Medezeggenschap geeft studenten en medewerkers de mogelijkheid mee te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. De medezeggenschap voor het hoger beroepsonderwijs is in de wet geregeld.

Hogeschool Inholland kent medezeggenschap op verschillende niveaus:

  • op hogeschoolniveau is er de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR);
  • op dienstenniveau is er de  Medezeggenschapsraad Ondersteunende Diensten (OMR)
  • op domeinniveau zijn er Domein Medezeggenschapsraden (DMR);
  • er is een aparte deelraad voor Verloskunde.

De HMR bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. Iedere student die staat ingeschreven, mag zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. De zittingstermijn is voor beide geledingen twee jaar. De hogeschool hecht veel waarde aan de inspraak van studenten.

Naast de Hogeschool Medezeggenschapsraad kent de hogeschool ook Domein Medezeggenschapsraden (DMR en de deelraad Verloskunde). Deze raden worden betrokken bij het beleid van de het domein. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal studenten zes, acht of tien leden waarvan de ene helft studenten en de andere helft medewerkers. De zittingstermijn voor leden van de DMR's en deelraden bedraagt eveneens twee jaar.

Meer informatie

Hogeschool Medezeggenschapsraad:
E-mail: secretariaat.hmr@inholland.nl
Telefoon: 070 - 312 32 59