Bindend studieadvies

laden

Natuurlijk helpt Hogeschool Inholland je zoveel mogelijk om van je studie een succes te maken. Toch kan het gebeuren dat je in je eerste jaar ontdekt dat de opleiding die je hebt gekozen niet aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en zo nodig tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je van ons aan het eind van je eerste studiejaar in elk geval een studieadvies.

Bij een positief advies kun je natuurlijk gewoon doorgaan met je opleiding. Een negatief advies is bindend en betekent dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren. Natuurlijk helpen de studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan je in dat geval bij het zoeken naar andere (studie)mogelijkheden.

Criteria

Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een associate degree, voltijd- of duale opleiding brengt de directeur van het domein waar je studeert een advies uit over de voortzetting van je studie binnen of buiten de opleiding. Bij deeltijdopleidingen geldt dat er na twee jaar een uitspraak wordt gedaan. Aan dit advies kan een afwijzing worden verbonden, het zogenaamde bindend studieadvies (BSA). De volledige regeling bindend studieadvies is opgenomen in de Studiegids, hoofdstuk 4.4, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding.

Een bindend studieadvies moet worden voorafgegaan door een tijdige waarschuwing dat je er niet goed voor staat wat betreft je studieresultaten. Bovendien moet je door de opleiding in de gelegenheid worden gesteld vooraf te worden gehoord. Als er studievertraging is ontstaan door bepaalde persoonlijke omstandigheden, dan moeten die worden meegewogen. Je moet er dan wel melding van hebben gedaan bij een studentendecaan. De studentendecaan heeft vervolgens naar aanleiding hiervan advies uitgebracht aan de opleiding.

Hogeschool Inholland hanteert de volgende BSA-norm: aan het eind van je eerste propedeutische studiejaar dien je minstens 50 credits uit de propedeuse te hebben behaald (m.u.v. de techniek-, ontwerpen- en informatica opleidingen waarvoor je minstens 45 credits moet hebben behaald), inclusief de door de opleiding verplicht gestelde onderwijseenheden die behaald moeten zijn, en exclusief vrijstellingen. Zie hiervoor je eigen OER. Voor studenten die tien of meer credits aan vrijstellingen hebben, geldt een andere norm. Zie hiervoor ook de OER van je opleiding.

Met topsporters kan door of namens de directeur van het domein een optimale combinatie van sportbeoefening en studieprogramma, en een daarop afgestemde norm worden afgesproken.

Heb je meer vragen over het BSA kijk dan in de brochure In- en uitschrijfregels of neem contact op met het Studie Informatiepunt via 0900 - 464 65 52 63 of info@Inholland.nl.