Opzet en procedures

laden

Stages en afstudeeropdrachten

Studenten van Hogeschool Inholland worden door competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomstige werkveld. Al tijdens de studie doen de studenten door stages en projecten werkervaring op in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Inholland is altijd op zoek naar bedrijven en instellingen die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven.

Stagiaires aannemen voor uw organisatie

Een stagiaire aannemen voor uw organisatie kan voor u als bedrijf, maar ook voor de student zelf belangrijke voordelen opleveren. In onderstaande tekst leggen wij u de voordelen uit en de algemene procedures en formaliteiten voor het aannemen van een stagiaire. Tevens vindt u onder de tab contactinformatie een overzicht van de stagebegeleiders per opleiding. Zij geven antwoord op de meest gestelde vragen over de stages. 

Stagedoel

Alle studenten van Inholland Alkmaar lopen tijdens de hoofdfase van hun studie stage bij tenminste één bedrijf of instelling. Kenmerkend voor het Hoger Beroeps Onderwijs is dat studenten tijdens hun studie kennis maken met uiteenlopende aspecten van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of instellingen. Studenten krijgen door hun stage de gelegenheid de in voorgaande studiejaren geleerde theorie te toetsen aan de praktijk. Doordat zij enige maanden dagelijks aan het ''productieproces'' deelnemen, hebben zij de mogelijkheid de geleerde kennis, technieken en vaardigheden (competenties in het algemeen) toe te passen in ''de realiteit van het bedrijfsleven'' en deze verder te ontwikkelen. 

Tijdsindeling

Elk stage programma wordt onderverdeeld in een oriëntatiefase en een uitwerkfase. In de eerste weken moeten de studenten de gelegenheid krijgen zich uitgebreid te oriënteren. Zij moeten tijdens hun stage inzicht krijgen in de plaats van de afdeling binnen de organisatie als geheel en de positie van het bedrijf of de instelling in het economisch of maatschappelijk verkeer. De stagiaires proberen probleem herkennend te werken aan onderwerpen die in relatie staan tot hun kennisgebied. In deze periode wordt de geformuleerde stageopdracht verder geconcretiseerd en becommentarieerd. Tijdens de uitwerkfase werken studenten aan de stageopdracht die zij met u hebben afgesproken. Dit gebeurt in samenwerking met en/of onder toezicht van de mentor. 

Belangen

Van de studenten die stage lopen bij een bedrijf of organisatie wordt verwacht dat zij een substantiële bijdrage leveren aan het ''bedrijfsproces''. Hierdoor kan de student zijn/haar competenties in de praktijk ervaren en tevens een goed inzicht verkrijgen in de organisatie, de branche en de markt. Door de stage wordt voor het eerst de carrièremogelijkheden van de student vorm gegeven.
 
Van de stageverlenende organisatie wordt verwacht dat zij de stagiair(e) voldoende steun biedt tijdens de stage. Zij stelt iemand aan als mentor die de student letterlijk en figuurlijk de weg wijst en aan wie de student altijd advies kan vragen. De mentor is de ''zakenkundige'' die de student ondersteunt bij zijn/haar opdracht en indien nodig zowel inhoudelijk als praktisch adviezen geeft.
 
De student kan onder andere ingezet worden ten behoeve van één of meer manifeste problemen binnen de organisatie en kan hieraan een bijdrage leveren. Een onderzoek ten aanzien van een bepaald aspect binnen of buiten de organisatie (dat in de dagelijkse gang van zaken onvoldoende aan bod komt) kan tevens een invalshoek zijn voor een stageopdracht.

Voordeel voor uw bedrijf

Door als bedrijf, organisatie of instelling mee te doen aan het stage programma van de Hogeschool Alkmaar neemt de kennis over het hoger onderwijs toe. Men is in het kader van vacatures beter op de hoogte van wat van afgestudeerden verwacht mag worden. Het komt vaak voor dat de stage na de studie resulteert in een aanstelling bij de stage organisatie. De stage biedt immers een goede gelegenheid het ''kaf van het koren'' te scheiden en in te spelen op de arbeidsmarkt.

Eisen stageplaats

Een geschikte stageplaats moet aan twee belangrijke eisen voldoen.

  • Ten eerste moet er sprake zijn van een voor de student en het bedrijf zinvolle stage opdracht waarover gerapporteerd kan worden en binnen een vastgestelde termijn afgerond wordt.
  • Ten tweede moet iemand binnen de organisatie als mentor beschikbaar zijn om de student ''te begeleiden en te ondersteunen'' en een aandeel te leveren in de beoordeling van de stage.

Onder een 'zinvolle stageopdracht' wordt een concrete opdracht verstaan, waarvoor de werkzaamheden liggen op het terrein en het niveau van de door de student gevolgde opleiding en leerroute. Om de stage succesvol te laten verlopen is het raadzaam deze opdracht te laten aansluiten op de praktijksituatie en op de belangstelling van de student.
De stagewerkzaamheden staan dan ook ten dienste van de leerdoelstellingen van de student en het nut voor de student (kennis, ervaring, competentieontwikkeling) moet groter zijn dan het economische nut van de verrichte stagewerkzaamheden. De periode van de stage is afhankelijk van de opleiding.

Stageovereenkomst

Het is aan te raden om de afspraken die aan het begin van de stage gemaakt worden tussen de stagiair(e) en uw organisatie schriftelijk vast te leggen. Hierdoor kunnen misverstanden worden voorkomen. De afspraken kunnen worden vastgelegd in de vorm van een stageovereenkomst. Hierin zouden de volgende zaken kunnen worden opgenomen:

  • de begin- en einddatum van de stageperiode
  • de werktijden en vrije dagen
  • de sociale positie (rechten en plichten) van de stagiair(e)
  • de stagevergoeding
  • de naam en functie van de mentor
  • een omschrijving van de stageopdracht
  • andere zaken die van belang kunnen zijn voor beide partijen
  • Wanneer de student(e), (door u en/of uw organisatie), niet in de gelegenheid wordt gesteld alle beschikbare informatie over de stageopdracht aan zijn/haar opleiding te zijner tijd ter beschikking te stellen, de stageplaats bij voorbaat ongeschikt is.

In de stageovereenkomst kan een clausule staan over geheimhouding van alle informatie naar derden, maar kan niet betrekking hebben op de student naar de opleiding toe. Deze moet de inhoud, het niveau en de kwaliteit van de stage volledig kunnen beoordelen. Wel kan een clausule worden opgenomen dat alle informatie door een ieder vertrouwelijk wordt behandeld.