Opzet en procedures

laden

Een stage- of afstudeeropdracht is een omschrijving van specifieke taken die de student bij uw organisatie uitvoert. Aan deze opdracht wordt wel een aantal voorwaarden gesteld.

Student gaat zelf actief op zoek naar een geschikte opdracht

Enkele maanden voor de start van hun stage of afstudeeropdracht zoeken en solliciteren de studenten zelf actief naar een plaats. Als u een stage- of afstudeeropdracht heeft, kunt u die aanbieden door contact op te nemen met de betreffende stage- en/of afstudeercoördinator van de opleiding. Hij/zij brengt uw opdracht onder de aandacht van de studenten. De studenten die belangstelling hebben voor uw opdracht, nemen vervolgens rechtstreeks contact met u op. U selecteert zelf een geschikte kandidaat. Als de opleiding akkoord gaat met de opdracht, krijgt de student een begeleidend docent toegewezen die contact met u opneemt. 

De opdracht(en) die de student voor uw organisatie uitvoert, dient hij/zij voorafgaande aan deze opdracht te formuleren in overleg met de (stage)begeleider uit uw organisatie. De opdracht dient voldoende diepgang en breedte te hebben om op hbo denk- en werkniveau te liggen en te passen binnen het bredere pakket van taken van de opdrachtbiedende organisatie.

Bij een succesvolle stage of afstudeeropdracht zien we vaak dat onze studenten zelfstandig een onderzoek uitvoeren vanuit een vraag of opdracht die door u als organisatie geformuleerd is. Werkzaamheden hierbij zijn: een probleemstelling en deelvragen vaststellen, een onderzoekmethodiek kiezen, een onderzoeksopzet maken met een duidelijke fasering en tijdsplanning, het onderzoek uitvoeren, de onderzoeksresultaten verwerken, conclusies trekken en eventueel aanbevelingen doen.

Voorwaarden

Een stage- en afstudeerplaats moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • De stagebiedende organisatie begeleidt de student en benoemt hiervoor een stagebegeleider, die op een dermate niveau binnen de organisatie zit om overzicht te hebben. Deze zorgt voor een introductie van de student in de organisatie en blijft gedurende de stage gesprekspartner voor de stagiair;
  • De organisatie biedt competentiegerichte stagebegeleiding;
  • De stageorganisatie biedt de student een volwaardige werkplek;
  • De organisatie biedt de student werkzaamheden: op een hbo denk- en werkniveau; gevarieerde taken of opdrachten die relevant zijn voor het werkgebied van de opleiding; toenemende verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te ontplooien;
  • De interne organisatie is van voldoende omvang om zicht te kunnen krijgen in een complexe werksituatie.