Rotterdam/Leiden/Den Haag,
18
oktober
2017
|
08:44
Europe/Amsterdam

Hogescholen Delta-regio versterken vitaliteit en gezondheid Zuid-Holland

SIA SPRONG-subsidie voor onderzoeksprogramma Vitale Delta

Vitaliteitsdag: doe ook een health check op 14 maart!

'Vitale Delta', een nieuw consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, twee miljoen euro subsidie gekregen vanuit SIA SPRONG (Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen). De komende acht jaar gaan ze samen met het medisch-technologische cluster Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

Het consortium Vitale Delta bundelt de kracht van negentien lectoraten met elk een sterk track record op de thema’s vitaliteit, zorgtechnologie en bewegen. Samen gaan ze de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jong tot oud bevorderen in wijken in Leiden, Den Haag en Rotterdam. Versterking van de veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving staan centraal. Dat wordt vormgegeven in vier werkpakketten waarin de praktijkgerichte onderzoeksprojecten worden ingebed:

  • Ondersteund vitaal/zorgtechnologie
  • Fysiek vitaal/bewegen in de wijk
  • Sociaal vitaal/integrale wijkaanpak
  • Zelf vitaal/ (ondersteuning bij) zelfmanagement

Vitaliteit laten 'leven en werken'
Vitale Delta stelt de hogescholen in staat om het thema vitaliteit te laten 'leven en werken'. Om de doelen te realiseren verstevigen de lectoraten hun bestaande samenwerking tussen de universiteiten, universitaire medische centra, gemeenten en hogescholen. Dat gebeurt onder andere via een uitwisseling tussen bestaande expertisecentra, living labs en werkplaatsen. Enkele voorbeelden zijn de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Centrum voor Vitaliteit in Leiden, Sportcampus Zuiderpark en het Medical Delta Living Lab ZiekenThuis.

Bundelen van expertise
Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen. Samen combineren ze de expertise van meerdere lectoraten. Leidende principes zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap.

De eerste twee jaar pakken de lectoren nieuwe, gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten op om de onderzoeksinfrastructuur te bouwen. Nieuwe producten en kennis die daaruit voortvloeien zullen de onderwijsprogramma’s bij de betrokken opleidingen versterken. Programmaleider AnneLoes van Staa (lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam): “Vitale Delta is een fantastische kans om de samenwerking tussen onze hogescholen, maar ook met veel partners uit de praktijk en wetenschap, echt tot stand te brengen. Daarmee kunnen we innovaties sneller naar de praktijk en het onderwijs brengen.”

Vanuit Inholland zijn de lectoraten Dynamiek van de Stad en Medische Technologie betrokken. “Het uitbouwen van bestaande contacten tot een duurzame kennisinfrastructuur biedt kansen om het bestaande praktijkgericht onderzoek te versterken. Als we samenwerken krijgen we meer voor elkaar. We werken interprofessioneel samen binnen de Vitale Delta wat ten goede komt aan ons onderwijs en onderzoek,” licht Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad toe. “Concreet: bij het work package Sociaal Vitaal gaan we bijvoorbeeld na hoe professionals uit het sociaal domein èn professionals uit de gezondheidszorg samenwerken bij een integrale wijkaanpak om burgers beter te ondersteunen bij hun vragen op verschillende leefgebieden.”

Versterken positie hogescholen
Vitale Delta versterkt de positie van de hogescholen in het consortium Medical Delta. De samenwerking garandeert dat partners uit de beroepspraktijk van preventie, zorg en welzijn, gemeenten en het bedrijfsleven direct kunnen profiteren van de infrastructuur en opbrengsten van Vitale Delta. Agaath Sluijter (directeur Medical Delta): “We zijn erg blij dat we met behulp van deze subsidie vitaliteit in de Medical Delta duurzaam gestalte kunnen geven.”

Meer informatie