Wij hechten veel waarde aan transparantie.

Governance van Hogeschool Inholland

Eind 2013 is de nieuwe Branchecode goed bestuur hogescholen aangenomen. Deze is per 1 januari 2014 ingegaan. De code bestaat uit regels voor goed bestuur en bepalingen en regels voor toezicht en betrokkenheid van stakeholders bij onderwijs en onderzoek.

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland hecht groot belang aan de beoogde transparantie die met de code is beoogd. In naleving van de code geeft Inholland inzicht in de bestuursstructuur en naleving van de code en publiceren we een aantal documenten om verantwoording af te leggen conform de bepalingen in de branchecode.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

Op het College van Bestuur van Inholland wordt door de Raad van Toezicht toegezien. In het Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht dit doet. Het reglement bevat het bepalingen over de taken en bevoegdheden alsmede over de samenstelling van de raad. Informatie over de leden van de Raad van Toezicht is te vinden onder het kopje Raad van Toezicht. Zie bijlage.

Statuten

Hogeschool Inholland is de naam voor de stichting Hoger Onderwijs Nederland. In de statuten legt Inholland de grondregels en bepalingen van deze stichting vast. Zo beschrijft ze haar doelstellingen en grondslag, maar ook de verantwoordelijkheden en taken van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Toetsingskader

Het toetsingskader zet uiteen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd.

Remuneratierapport

Met dit rapport doet de selectie-/remuneratiecommissie verslag van haar werkzaamheden in 2022.

Bestuursreglement

Inholland legt in haar bestuursreglement de regels vast over de besturing van Inholland. Het reglement bevat bepalingen over benoemingen, schorsing en ontslag. Tevens omschrijft dit reglement de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur.

Declaraties College van Bestuur

Op basis van artikel 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs dient Inholland vanaf het verslagjaar 2011 inzicht te geven in de declaraties van de individuele leden van het College van Bestuur. Het overzicht met declaraties is terug te vinden op onze pagina Publicaties. Gegevens over declaraties en bezoldiging staan ook vermeld in onze jaarverslagen, tevens te vinden via de genoemde pagina Publicaties.

Treasurystatuut

Inholland heeft een treasurystatuut opgesteld gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit. Inholland heeft als uitgangspunt dat er op risicomijdende en prudente wijze om wordt gegaan met ter beschikking staande middelen.

Klokkenluidersregeling

In het arbeidsrecht is min of meer aanvaard dat een werknemer zijn werkgever mag wijzen op misstanden en dat een werknemer om die reden niet in zijn positie mag worden benadeeld. De klokkenluidersregeling is een interne regeling die het melden van misstanden in de organisatie vastlegt.

Marktactiviteiten

Verreweg de meeste studenten volgen een bacheloropleiding. Bachelors vormen het hart van het onderwijs van Inholland. Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen bieden, wil Inholland haar opleidingen zoveel mogelijk in keten aanbieden verbonden met onderzoek, de beroepspraktijk en in netwerk of in samenwerking met collega’s. Associate degrees vormen daar onderdeel van indien ze voorzien in een sterke vraag uit de markt, volume creëren en onderdeel kunnen worden van deze onderwijsketen. Juist de verbinding in deze driehoek van onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt door uitwisseling op kennis en praktijkrelevantie, zorgt voor innovatiekracht in het onderwijs en is randvoorwaardelijk voor kwaliteit.

Zowel door middel van post-initieel als ook deeltijdonderwijs heeft Inholland een breed aanbod voor leven-lang-leren. De basis is echter altijd verbonden met het voltijdaanbod in het initieel onderwijs. Het leven-lang-leren aanbod is daaraan complementair, voor de deeltijdstudent, voor de alumnus en voor de docent die zijn professionaliteit wil verbreden of verdiepen.

Gender Equality Plan

Het Gender Equality Plan beschrijft hoe Hogeschool Inholland werkt aan het thema gendergelijkheid.
Gender Equality Plan van Hogeschool Inholland

The Gender Equality Plan details how Inholland University of Applied Sciences addresses the issue of gender equality.
Inholland University of Applied Sciences Gender Equality Plan (EN)

Communicatie naar de stakeholders

Hogeschool Inholland beschikt over een aantal communicatiemiddelen om de stakeholders te informeren. Voorbeelden hiervan zijn het  jaarverslag, de kalenderjaarrekening, de collegejaarafsluiting, de website en intranet, persberichten en de ’CvB-update’. Hogeschool Inholland zet steeds vaker sociale media in om contacten met de diverse doelgroepen te onderhouden. 

Statuut Strategische samenwerking

Het Statuut Strategische samenwerking stelt dat Hogeschool Inholland  het als haar maatschappelijke opdracht ziet om waarde toe te voegen aan de ontwikkeling van de samenleving. Deze opdracht is alleen te vervullen in samenwerking met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. 

Regeling vertrouwenspersonen (ongewenst gedrag)

De regeling vertrouwenspersonen (ongewenst gedrag) heeft tot doel om studenten of medewerkers die in de werk- of studiesituatie met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd, in de gelegenheid te stellen dit te melden bij een vertrouwenspersoon of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de hogeschool.

Inkoopvoorwaarden

Voor het sluiten van koop- en leveringsovereenkomst hanteert Hogeschool Inholland de algemene rijksoverheidvoorwaarden. Het gaat daarbij om de ARIV (Algemeen), ARVODI (Diensten) en ARBIT 2018 (IT). Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Beleidsplan veiligheid

Inholland streeft naar een studie en werkklimaat waarin onze studenten en medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen in positieve verbintenis met de hogeschool, als belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk studie- en werkklimaat. Om dit doel te bewerkstelligen is begin 2013 is een integraal veiligheidsbeleidsplan vastgesteld om de basis te leggen voor één integraal veiligheidsbeleid voor Inholland. De nota ‘Beleid Integrale veiligheid 2022 - 2025’ beschrijft het beleid en de te zetten stappen.

Integriteitscode

Hogeschool Inholland wil met de Integriteitscode aangeven welke rol het begrip integriteit binnen de hogeschool speelt. Deze code bevat geen geboden of verboden, maar biedt een handvat waarin wordt aangegeven welk gedrag wordt verstaan onder integriteit. In de geest van de code kunnen besluiten over integriteitsdilemma’s genomen worden. Hogeschool Inholland verwacht dat iedereen – bestuur, management, medewerkers, studenten en toezichthouders– de code naleeft: iedereen is aanspreekbaar op naleving.

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Wij vinden het belangrijk dat ons onderzoek kwalitatief en integer wordt uitgevoerd. Daarom onderschrijft Hogeschool Inholland de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Om onderzoekers hierin te faciliteren is de Ethische Commissie Onderzoek  opgericht. Voor klachten over en vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteit is een vertrouwenspersoon aangesteld en een commissie  ingericht. Het onderzoeksbeleid van Inholland staat verwoord in 'Denken én doen, de Ontwikkelagenda onderzoek 2020-2024.

Crisismanagementplan

Het crisismanagementplan is op verzoek van het CvB en de regiegroep veiligheid opgesteld en een uitwerking/onderdeel van het overkoepelende veiligheidsbeleid van Inholland. Dit document beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers op locaties en op concernniveau in geval van calamiteiten en crisis. Dit document is van toepassing in geval van een acute calamiteit of crisis op één van de locaties van Inholland of locatie overstijgend.

Risicomanagement

Conform de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen draagt het College van Bestuur zorg voor de aanwezigheid en werking van een op de hogeschool toegesneden intern risicomanagementsysteem. Dit staat beschreven in het Raamwerk Risicomanagement.

Visie op toezicht

In de Toezichtsvisie Raad van Toezicht heeft de RvT beschreven vanuit welke waarden, opvattingen ze toezicht houdt en de manier waarop.