Sensorisch Onderzoek B

Programma post-hbo Sensorisch Onderzoek B

De basis van de module vormt het boek Proeven van succes (vijfde druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond significatietoetsen (binomiaal-, chi-kwadraat- en t-toets), powerproblematiek, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang, productbeslissingen, testen op verschil of op gelijkheid en met de vragen die je aan je panelleden stelt. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van thurstonian scaling.

Verder worden elke moduledag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek, zoals:

  • de rol van sensorisch onderzoek in het bedrijf en in de marketing
  • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden
  • panels: type, werving, omvang, selectie en monitoring
  • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek
  • testomstandigheden
  • vragen stellen en antwoorden verwerven
  • de keuze van de meest passende testopzet
  • beschrijvende technieken
  • voedselkeuzegedrag en consumentenonderzoek

Praktijkopdracht

Rode draad van het praktijkgedeelte van de module is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de deelnemersgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.