Privacy

Inholland Academy respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement informeert Inholland Academy je over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

Inholland Academy is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van aan Inholland Academy verbonden deelnemers. De Functionaris Gegevensbescherming van Hogeschool Inholland is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Inholland Academy in overeenstemming is met de AVG.

Soorten persoonsgegevens

Wij ontvangen de gegevens voor jouw inschrijving via onze website, je werkgever (bij maatwerktrajecten), Springest of Edubookers. Daarnaast verstrek je zelf ook persoonsgegevens aan Inholland Academy omdat wij die nodig hebben voor je opleiding of begeleiding als deelnemer.

De volgende persoonsgegevens kunnen door Inholland Academy worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, (pas)foto, IBAN, persoonlijk nummer, correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma vooropleiding, Curriculum Vitae;
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens;
 • Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de deelnemers;
 • Verzekeringsgegevens van de deelnemers alleen in geval van verblijf van de deelnemer in het buitenland;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor het onderwijs;
 • Verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
 • Afhandeling van de door deelnemer of medewerker aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • Informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, masterclasses etc.;
 • Werving en selectie;
 • Samenstellen gebruikersstatistieken;
 • Beveiliging en verbetering van onze website;
 • Voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de AVG bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kun je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Inholland, via functionarisgegevensbescherming@inholland.nl.

De rechten van betrokkenen zijn:

 • Recht op inzage: je kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief of incompleet gebruiken, kan je vragen om correctie of aanvulling.
 • Recht om 'vergeten te worden': je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Inholland. Hieraan zitten wel juridische beperkingen (bijvoorbeeld als de persoonsgegevens bewaard moeten blijven op basis van de Archiefwet, fiscale regelgeving of voor een rechtsvordering).
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jouw aangegeven instantie.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten: Is er door de Academy een besluit genomen op basis van automatisch verwerkte gegevens, dan kun je verzoeken om een nieuw besluit waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Inholland Academy gebruik maken van andere organisaties om te voldoen aan onze onderwijstaken. Met deze organisaties, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Inholland Academy optreden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van je persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijke.

Naast organisaties met een verwerkersovereenkomst worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Inholland daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Inholland draagt, samen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. Inholland draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt of beheerd.

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van deelnemers van Inholland voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via het Servicepunt van de locatie of bij de Functionaris Gegevensbescherming (functionarisgegevensbescherming@inholland.nl). De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Cameratoezicht

Inholland beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in en rondom de gebouwen. De beelden van deze camera's worden na een maand automatisch vernietigd. Zijn er beelden van strafbare feiten vastgelegd, dan kan de bewaartermijn worden verlengd.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Inholland Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van deelnemers en medewerkers worden bewaard conform de archiveertermijnen van de Academy. De termijnen zijn vastgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de belastingwetgeving.

Bewustwording

Inholland Academy werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en deelnemers over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig worden er interne cursussen ‘privacy & informatiebeveiliging’ aangeboden aan medewerkers. Jaarlijks wordt een awarenesscampagne ‘privacy & informatiebeveiliging’ georganiseerd voor deelnemers. Meer informatie over privacy & informatiebeveiliging is voor deelnemers en medewerkers te vinden op Iris: Weten & Regelen > Werkplek & ICT > Privacy & informatiebeveiliging > Digitale veiligheid.

Wijzigingen

Inholland Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie over privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is voor deelnemers en medewerkers te vinden op Iris: Weten & Regelen > Werkplek & ICT > Privacy & informatiebeveiliging > Digitale veiligheid en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

Inholland Academy stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Statement op prijs. Als je van mening bent dat deze Privacy Statement niet wordt nageleefd, een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Inholland Academy of Hogeschool Inholland of een verzoek wilt indienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kun je dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl. Je kunt een klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de AP.

Privacy Statement Inholland Academy, verbonden aan Hogeschool Inholland.

Januari 2024.

Waarom kies je voor Inholland Academy?

 1. Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 8,2. Onze maatwerkklanten geven ons een 8,3.
 2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
 3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
 4. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en wisselt ervaringen uit
 5. Met 10 leslocaties zijn we goed bereisbaar
 6. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030