Privacy

Inholland Academy respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Inholland je over de wijze waarop Inholland met jouw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn.

Inholland Academy is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Inholland Academy verbonden, studenten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Inholland is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Inholland in overeenstemming is met de privacywetgeving Wbp en AVG.

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Inholland Academy worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma vooropleiding,
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers en van de student alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker,
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.
 • werving en selectie
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kun je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Inholland, via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl

De rechten van betrokkenen zijn:

 1. recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 2. recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun je vragen om correctie, waarbij Inholland wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (Brp) van je woonplaats.
 3. recht om 'vergeten te worden': je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Inholland. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
 4. recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Inholland gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Inholland optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Inholland daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Inholland draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Inholland draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van Inholland voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via het algemene nummer van de betreffende locatie van Inholland of melden bij het Servicepunt van de locatie. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Cameratoezicht

Inholland beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera's worden automatisch vernietigd na een maand.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Inholland Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van studenten en medewerkers worden bewaard conform de bewaartermijnen van de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH) en de, daarop gebaseerde, instructie bewaartermijnen Inholland.

Bewustwording

Inholland Academy werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en studenten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig worden er interne cursussen ‘privacy & informatiebeveiliging’ gegeven aan medewerkers. Jaarlijks wordt een awarenesscampagne georganiseerd privacy & informatiebeveiliging voor de studenten. Informatie over privacy & informatiebeveiliging is vindbaar op Insite => organisatie => veiligheid & arbo => digitale veiligheid.

Wijzigingen

Inholland Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie over Privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op Insite onder 'organisatie => veiligheid & arbo => digitale veiligheid en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

Inholland Academy stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door hogeschool Inholland of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt je dit rechtstreeks laten weten aan de FG via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP. 

Privacyverklaring hogeschool Inholland

November 2017.

Waarom kies je voor Inholland Academy?

 1. Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 8,2. Onze maatwerkklanten geven ons een 8,3.
 2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
 3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
 4. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en wisselt ervaringen uit
 5. Met 10 leslocaties zijn we goed bereisbaar
 6. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030