23
januari
2023
|
09:50
Europe/Amsterdam

Inholland Jaarplan 2023 – Samenwerken aan een Vitale Metropool

Trots zijn we het Inholland-jaarplan 2023 ‘Samenwerken aan een Vitale Metropool’ te presenteren. Het plan verwoordt waar we dit jaar met elkaar aan gaan werken en de focuspunten die daarbij horen. Het plan is vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht met instemming van de Hogeschool Medezeggenschapsraad. 

Het jaarplan beschrijft hoe we komend jaar stappen zetten om het Strategisch Plan 2022-2027 te verwezenlijken, oftewel de droom en missie van onze hogeschool. Aan de hand van de drie pijlers van het Strategisch Plan zijn in het jaarplan per pijler focuspunten bepaald. De nadruk hierbij in de aanpak ligt, net als in het Strategisch Plan, op samenwerking in de breedste zin van het woord. 

Afbeelding_pijlers

Aan de slag als één Inholland 
“Met veel plezier en energie zijn we met elkaar gekomen tot de focuspunten voor 2023,” aldus het jaarplan. “We stellen de vraag centraal en gaan hier als één Inholland mee aan de slag. Dus samen met domeinen, staven en diensten, om zoveel mogelijk van en met elkaar te leren, gebruik te maken van elkaars kennis en kunde in de organisatie, om elkaar zo altijd te versterken.”  

Werken met leeruitkomsten 
De pijlers ‘Vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken’ en ‘We maken werk van flexibilisering’ hangen nauw met elkaar samen. De doelstellingen voor 2023 voor deze twee pijlers zijn dan ook gebundeld. 

Om onze ambities uit het Strategisch Plan te realiseren besteden we in 2023 extra tijd en aandacht aan het mogelijk maken en ontwikkelen van interdisciplinair leren, werken en onderzoeken. Daarbij nemen we de Inholland-professional als basis. 

Daarnaast vragen studenten om meer keuzevrijheid in hun eigen studies. Ook vanuit de arbeidsmarkt is er behoefte aan flexibelere vormen van onderwijs. Daarbij staat soms een combinatie van werken en leren centraal, soms de behoefte om te vertragen of te versnellen en soms ook de vraag om snel te kunnen inspringen op veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. We willen studenten ruimte bieden om zelf keuzes te maken en daarvan te leren om zo optimaal toegeruste professionals voor de arbeidsmarkt op te leiden. 

Omdat leeruitkomsten kansen bieden voor de invulling van de interdisciplinair leren en voor  flexibilisering van het onderwijs, besteden we hier in 2023 extra tijd en aandacht aan. 

We werken aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving 
Zoals beschreven in het Strategisch Plan hebben we gekozen om ons te focussen en zichtbaar te zijn op twee urgente, complexe samenhangende thema’s: de transitie naar een duurzame  leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. 

Dit betekent dat we in 2023:  

  • De relatie tussen onderzoeksagenda, CoE’s en opleidingsprofielen en de thema’s duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving verder expliciet maken. We ontwikkelen daartoe een roadmap 2023-2025 met daarin uitgewerkt hoe we de profilering steeds verder laden. 
  • We brengen onze netwerken in kaart op de thema’s duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving en bouwen deze gericht verder uit. 

Studentgerichte dienstverlening 
In 2023 gaan we aan de slag met de ambitie om de dienstverlening te verbeteren. Met een optimale studentgerichte dienstverlening kan een student goed zelfregie pakken op zijn studiesucces en zijn eigen leerpad te kiezen. De ambitie is om de beste hogeschool van de Randstad te worden op studenttevredenheid. We meten het succes van de verbeteracties via de NSE-score op algemene tevredenheid. 

Studentenwelzijn 
Studentenwelzijn is een belangrijke prioriteit voor onze hogeschool. Voor mentaal gezonde, veerkrachtige Inholland-studenten is een integrale aanpak nodig, gericht op drie pijlers: awareness vergroten, een verbindend, inclusief en veilig studieklimaat en professionalisering van docenten, coaches, staf en organisatie.  

Naast concrete maatregelen zoals het zorgdragen van voorzieningen en informatievoorziening, leveren we in het voorjaar van 2023 een meerjarenplan op waarin studentwelzijn en de ontwikkeling naar weerbare en wendbare professionals centraal staat. 

Studentenwelzijn en studentsucces 
Gekoppeld aan studentenwelzijn bevorderen we studentsucces. Dit doen we onder andere door actuele ontwikkelingen en inzichten en succesvolle ervaringen te delen. Zicht op resultaten (switch, uitval en vertraging) leert ons dat studiesucces nog niet op het gewenste niveau is. Daarom gaan we studiesucces en studentsucces breed monitoren en de informatie beschikbaar maken. 

Studentenwelzijn en studentparticipatie 
Inholland is ervan overtuigd dat studenten het verschil maken in het creëren van oplossingen, samen met docenten, onderzoekers, werkveld en andere stakeholders. We zien studenten als partners en we betrekken ze daarom bij alle onderdelen van de beweging. 

Het komende jaar zullen de zichtbaarheid, de verbinding met het onderwijs en de professionalisering van de SSC de aandacht krijgen. We willen studentenparticipatie vergroten, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Ook met het studenten initiatieven fonds (SIF) willen we een extra impuls geven aan  studentbetrokkenheid. 

Sturing in organisatie, werken in netwerken 
Voor grote strategische transities hebben we behoefte om meer integraal te werken over domeinen, opleidingen en staven heen. Dit zorgt voor slagvaardige besluitvorming langs kortere lijnen en meer lerend vermogen. Dit organiseren we in lerende netwerken. 

De afgelopen jaren hebben we al geëxperimenteerd met het werken in netwerken en we zijn het al volop aan het oefenen. Netwerken zijn meer dan een andere structuur: Het is ook een andere manier van werken, met andere processen, rollen en hiërarchie. Het vraagt een andere kijk op sturing (van plan en control naar sense en respond) en ander gedrag. Het komend jaar zullen we ons hierop professionaliseren. 

 De HMR is positief gestemd over het jaarplan 2023 en heeft hiermee ingestemd. Wel ziet de HMR dat er nog een spanningsveld is tussen de beschreven ambities en de financiële situatie van Inholland voor de komende jaren. Afgesproken met het College van Bestuur is dan ook om in het jaarplan van 2024 een duidelijke koppeling met de (meerjaren)begroting te maken. 

Samen Vooruit in 2023 
Uiteraard houden we je goed op de hoogte komend jaar over alles wat er speelt. Daarom organiseren we de komende maanden diverse Samen Vooruit-sessies om met elkaar in gesprek te blijven en de voortgang van onze ambities te delen. Eind maart staat de eerste op het programma. Houd nieuws op Iris en je mail in de gaten voor meer informatie! 

 Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kun je mailen naar communicatie@inholland.nl.