Opleiding POH ouderen Amsterdam

Introductie post-hbo POH ouderenzorg

In het kader van het landelijke programma Beter Oud is in Amsterdam een Alliantie Kwetsbare Ouderen gevormd die zich heeft gebogen over de inzet van POH ouderen in de huisartsenpraktijk.  De Alliantie is een samenwerking tussen onder andere CHAGZ, GAZO, ROHA, SAG en MedZZO en wordt aangeduid met Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa).

De AHa heeft een propositie geschreven (Propositie POH ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam (versie 23 maart 2018), waarin o.a. de taken en de resultaatgebieden van de POH ouderen Amsterdam staan beschreven.

De POH ouderen Amsterdam:

 1. Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld- en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn. Stemt deze zorg voortdurend af met de wijkverpleging indien aanwezig
 2. Borgt medicatieveiligheid. Doet jaarlijks en bij schakelmomenten (na ziekenhuisopname, aanpassing medicatie na polikliniekbezoek) het voorwerk en de afronding ten behoeve van realisatie van de medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker. Is op de hoogte van werkelijk gebruik
 3. Checkt en borgt continuïteit van transfer zorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis
 4. Regelt tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen
 5. Faciliteert advance care planning- bereidt het gesprek voor zodat huisarts uiteindelijk het gesprek met de patiënt kan voeren
 6. Werkt samen met sociaal domein en ondersteunt mantelzorger. Is eerste aanspreekpunt voor sociaal domein en mantelzorger, zorgt voor toeleiding naar bijv. Welzijn Op Recept.

Inholland Academy verzorgt de opleiding voor de (aankomende) POH ouderen Amsterdam.

Programma post-hbo POH ouderenzorg

De opleiding bestaat uit 8 dagdelen van 4 uur contacturen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor 1 dagdeel per 14 dagen. Naast de contacturen zal de deelnemer enige uren zelfstudie verrichten (= afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemer) en praktijkopdrachten uitvoeren.

Dagdeel 1; Introductie POH ouderen

 • Welkom en ontvangst
 • Uitleg taken, verantwoordelijkheden en positionering POH ouderen
 • Ouderen in Amsterdam; leefwereld van ouderen, vitaliteit, kwetsbaarheid
 • Visie op ouderenzorg (huisartsenzorg, wijkzorg) en zelfmanagement
 • Uitleg eindopdracht

Dagdeel 2; Ouderen in beeld en in zorg

 • In kaart brengen en screenen van ouderen (75+),
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 1: gestoorde mobiliteit en stabiliteit (sarcopenie, duizeligheid en vallen), ondervoeding (SNAQ65+), gestoorde communicatie (horen en zien) en incontinentie
 • Hanteren van en oefenen met screeningsinstrumenten
 • Beoordelen van medische kwetsbaarheid, overleg met huisarts
 • Inschakelen en samenwerken met de wijkzorg en POH/POH-GGZ/POH-IZ
 • Uitleg praktijkopdracht: oefenen met screening.

Dagdeel 3; Methodisch werken

 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 2; psychisch stoornissen (dementie, depressie, delier)
 • Nabespreken van praktijkopdracht; screening kwetsbaarheid en inschakelen zorg
 • Opstellen zorgplan,
 • ICPC codering, SOEP Registratie in HIS

Dagdeel 4; Medicatieveiligheid

 • Polyfarmacie bij ouderen
 • Belang van medicatieveiligheid,
 • Zelfmanagement en therapietrouw
 • Medicatiebeoordeling volgens protocol; farmacotherapeutische anamnese en analyse

Dagdeel 5; Transmurale zorg

 • Consequenties van transfer huis- zhuis/GRZ - thuis
 • Regelen tijdelijke bedden, ELV, spoedbedden en andere opnames/ verwijzingen
 • Via E- learning; Wet- en regelgeving rondom transmurale zorg (zorgfinanciering, Wmo2015, Wlz, wet Zorg &Dwang)

Dagdeel 6; Samenwerken

 • Advance care Planning (voorbereiding)
 • Mantelzorg, voorkomen overbelasting

Dagdeel 7; Kwaliteitszorg

 • Samen werken aan kwaliteit,
 • Sociaal domein; Welzijn op Recept

Dagdeel 8; Intervisie

 • Intervisie/ bespreken praktijkervaringen

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven