Opleiding Erkend coach

Programma post-hbo Erkend coach

De opleiding Erkend Coach hanteert de uitgangspunten van de Amsterdamse Zwerm en bestaat uit 24 opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur, inclusief 11 bijeenkomsten supervisie over coachen en 2 intervisiebijeenkomsten. De modules Basisrepertoire van de coach (MSD1) en Context en organisatie voor professioneel begeleiders (MSD2) volg je samen met supervisoren in opleiding.  

Opbouw van de opleiding Erkend coach

Opbouw van de opleiding Erkend Coach

Opbouw van de opleiding Erkend Coach

De opleidingsonderdelen bestaan uit conceptuele, methodische en theoretische kennis, praktische oefeningen, rollenspellen, belevingsgerichte werkvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van video- en audiomateriaal.

Het toepassen van deze kennis en intensieve persoonlijke reflectie vindt plaats tijdens de lessen, tijdens de leerpraktijk en in de supervisie over coaching.  

Deelnemers hebben een belangrijke invloed op de accenten in de opleiding. Zo is er ruimte voor actuele ervaringen uit de coachpraktijk. Zowel opleiders als deelnemers kunnen die inbrengen. Elke deelnemer presenteert minstens één casus uit de eigen coachpraktijk. In de opleiding ligt de nadruk op ervaringsleren.

De competentiegebieden van de coach komen tijdens de Methodisch Didactische Scholing meerdere keren terug. Deelnemers kunnen daardoor geleidelijk hun eigen perspectief ontwikkelen en hun eigen aanpak in toenemende mate effectief leren hanteren. Hierbij besteden we veel aandacht aan achterliggende opvattingen over leren, veranderen en begeleiden.

Achtergrondliteratuur wordt jaarlijks geactualiseerd. De manier van werken met vakliteratuur laat, evenals het niveau ervan, het post-hbo karakter van de opleiding zien. Soms is niets zo praktisch als een goed stuk theorie.

Module 1 - Basisrepertoire van de coach (MDS1)

Module 1 - Basisrepertoire van de coach (MDS1)

Omvang: 16 dagdelen

In module 1 staat het basisrepertoire van de coach centraal. De opleiding volgt het proces van coaching in de praktijk: van contractering, middenevaluatie tot afronding.

Tijdens de module komen de volgende vragen aan bod:

 • Contact maken en vraagverheldering
 • Hoe vindt contracteren plaats (‘wat gaan we samen doen’)?
 • Hoe breng ik fasering aan?
 • Hoe stimuleer ik reflectie?
 • Hoe begeleid ik ervaringsleren?
 • Welke communicatie- en gesprekstechnieken pas ik toe?
 • Hoe ondersteun ik dit met passende werkvormen?
 • Welke begeleidingsvormen zijn er?
 • Solution focus benadering
 • Zelfsturing
 • Evaluatie en afronding
 • Alle basisconcepten die nodig zijn om te kunnen expliciteren en verantwoorden wat je als supervisor doet komen aan de orde. Het competentieprofiel van de supervisor is daarbij richtinggevend.

Toetsing
Module 1 wordt afgerond met een procesbeschrijving en reflectie op één afzonderlijk zelf uitgevoerd coaching-gesprek. De deelnemer beschrijft, onderbouwt en reflecteert op het eigen handelen in dit gesprek. Het gaat om beschrijving van het concrete handelen als coach en een vakinhoudelijke reflectie daarop met behulp van vak-theorie. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de aspecten van het competentieprofiel van de coach.

Module 2 - Context en organisatie voor professioneel begeleiders (MDS2)

Module 2 - Context en organisatie voor professioneel begeleiders (MDS2)

Omvang: 16 dagdelen

In module 2 ga je je eigen begeleidingsstijl verder ontwikkelen en expliciteren en geef je vorm aan je verdere professionele ontwikkeling als coach. Er vindt uitbreiding en verdieping plaats op onderwerpen uit module 1. Er wordt aandacht besteed aan resultaatgerichtheid en contextsensitiviteit. Je ontwikkelt oog voor het aspect van diversiteit. Je leert omgaan met verschillende spanningsvelden. Ook breidt je jouw begeleidingsrepertoire uit met diverse methoden en technieken, b.v. solution focus en provocatief begeleiden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Diversiteit onderkennen en benutten
 • Uitbreiden werkvormen
 • Omgaan met spanningsvelden
 • Context verdiepen: diverse factoren betrekken;
 • Context gebruiken als leeromgeving
 • Krachtige leeromgeving bewerkstelligen
 • Zelfsturing op proces en leren
 • Groepsdynamiek
 • Eigen stijl expliciteren en onderbouwen
 • Intervisie
 • Werken met beroepscodes
 • Ontwikkelingen vakgebied
 • Verder professionele ontwikkeling vormgeven

Toetsing module 2
Module 2 wordt afgerond met een procesbeschrijving van een zelf uitgevoerde reeks van coaching-gesprekken. Je beschrijft, onderbouwt en reflecteert op het eigen handelen binnen het proces van deze reeks gesprekken. Het gaat om beschrijving van jouw concrete handelen als coach en een vakinhoudelijke reflectie daarop, aan de hand van alle aspecten van het competentieprofiel.

Assessment MDS1 en MDS2

Assessment MDS1 en MDS2

Om voor registratie als erkend coach in aanmerking te komen sluit je MDS1 en MDS2 af met een assessment. Tijdens het assessment leg je een concreet gespreksfragment uit een coachingstraject voor (opname en woordelijk uitgeschreven). Aan de hand daarvan toon je jouw vermogen tot praktisch coachen aan, alsook een verantwoording m.b.v. theoretische noties. Je geeft een zelfbeoordeling op de verschillende aspecten van het profiel van een coach. Hiermee demonstreer je de eigen coachingscompetentie en doorgroeibekwaamheid.

Supervisie over coaching

Supervisie over coaching

Supervisie over coaching is een heel belangrijk onderdeel van onze opleiding.

Als coach in opleiding ga je minimaal 40 uur coaching in de praktijk geven binnen of buiten je organisatie. Deze leerpraktijken moeten bij de aanvang van de opleiding door de coach bij de opleiders ter goedkeuring worden voorgelegd en dient rond de aanvang van de opleiding te starten. Van de coach wordt verwacht dat hij/zij zelf zorg draagt voor het organiseren van de eigen leerpraktijk. Het betreft minimaal twee reeksen coaching.

Over deze leerpraktijk krijg je elf bijeenkomsten supervisie (supervisie over coaching). Deze supervisie wordt gegeven door LVSC geregistreerde leersupervisoren. Supervisie vindt groepsgewijs plaats (in groepjes van maximaal drie) en dit biedt je de gelegenheid tot intensieve reflectie op het eigen functioneren en ontwikkelen in de rol van coach. in supervisie over coaching betreft het dus meer de vraag ‘hoe doe ik het’ als begeleider-in-opleiding met mijn persoonlijke eigen mogelijkheden, beperkingen, historie, voorkeuren en visies. Dit wordt aangevuld met twee bijeenkomsten intervisie met je eigen groepje

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven