Supervisor opleiding (verkort)

Programma post-hbo Supervisor (verkorte opleiding)

De opleiding Supervisor verkort is erkend en geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en hanteert de uitgangspunten van de Amsterdamse Zwerm (zie tabblad Visie).

Opbouw van de opleiding Supervisor

Visie op supervisie

Visie op supervisie

Supervisie is een vorm van het begeleiden van leren waarbij de supervisor een leeromgeving creëert die medewerkers faciliteert tot leren. Dit leren kan individueel vormkrijgen of in een kleine groep, gericht op het zelfstandig functioneren binnen een bepaalde werkomgeving of organisatiecontext.

Het onderscheid van onze opleiding ligt in de aanpak gebaseerd op de Amsterdamse Zwerm. In basis gaat dit uit van het volgende: ieder mens neemt waar op zijn eigen manier en geeft op zijn eigen manier betekenis aan dingen. Daarmee creëer je je eigen werkelijkheid en raster, het referentiekader.

Kern van het werk van een begeleider opgeleid vanuit de visie van de Amsterdamse Zwerm is om de klant (coaching) of supervisant in de gelegenheid te stellen zijn eigen referentiekader te onderzoeken en voor zichzelf te expliceren. Hierdoor leert hij de invloed op zijn eigen handelen kennen. Dit vertaalt zich in de volgende uitgangspunten in de opleiding:

Conceptualiseren
In professioneel werk kun je niet volstaan met protocollen, elke context is anders en vraagt om iets anders. Dit vereist een groot vermogen tot ‘reflection in action’. Het verantwoorden van je keuzen maakt dat je de keuzemogelijkheden makkelijker ziet en het kiezen van de interventie zorgvuldiger. Je leert te conceptualiseren in de opleiding vanuit waar je een keuze maakt voor je handelen.

Positie van de begeleider: we onderkennen twee manieren van positioneren als begeleider. De eerste is de opstelling als expert. Hierbij hoor je het verhaal van de klant aan, maak je al luisterend een plaatje van de situatie en diagnose van de leervraag op basis waarvan je interventies pleegt als begeleider. Wij geloven in een positie waarin je de klant (coaching) of supervisant in staat stelt zijn eigen verhaal te horen, zich te realiseren wat er gezegd wordt zijn eigen analyse te maken. De klant leert zelf te bepalen en expliciteren of hij wat doet met de manier van kijken van de begeleider.

Accent op leren: de hoofdtaak van een begeleider is het begeleiden van leren. Dit wordt vooral gezien als leren van binnen uit. Door in interactie te zijn met anderen ontdek je je eigen mentale constructen en kun je ze aanpassen en aanvullen. Je leert door uit te wisselen en de confrontatie aan te gaan met elkaars zienswijze. Dit geldt voor de begeleider als voor de klant.

Ervaringsleren: eigen ervaringen en beelden laten expliciteren (redeneren, onderbouwen, definities, referentiekaders en regels) om vervolgens op basis van theorie te kijken en oriënteren. Wat biedt het mij in mijn handelen? Het betekent ook leerpraktijk hebben, ervaren en doen op basis waarvan je leert.

Er wordt naar vele theorieën gekeken; Kolb leerstijlen en leercirkel, Korthagen reflectiespiraal, Vermunt leeractiviteiten, Van Kessel leerwegen, Norman leertheorie, Lodewijks de kick van leren. Ook zoeken we inspiratie in begeleidingskunde, onderwijskunde, filosofie, andragogie, communicatiekunde, hulpverlening en onderzoek. Als begeleider luister je en biedt je leeractiviteiten om te stimuleren.

Zelfsturing: alles wat de begeleider doet , doet de klant niet. Stimulering van de klant staat in ons onderwijs centraal op basis van de taxonomie van Nijk en hantering van feedback. De vraag naar feedback wordt eerst omgebogen naar stimulans tot reflectie.

Context sensitiviteit: in de opleiding hechten we belang aan het stimuleren van sensitiviteit voor de invloed uit de context. Denk aan professie, organisatie, maatschappij, maar nog relevanter, de invloed van belangen, posities en sociale druk. Het gaat er om dat je in een bepaalde context iets kunt doen, de kennis en vaardigheid bezitten is soms niet genoeg. Leren zien wat nodig is in de situatie, kunnen doen wat nodig is en het lef en vermogen hebben het ook te doen.

Lichaam en intuïtie: vermogen tot authenticiteit en vermogen om met anderen in verbinding te treden. Ook fysiek; leren doe je ook met je lijf- de methode focussen helpt om je bewust te worden van lichamelijke reacties als bron van betekenisgeving en kennis. Beeldende werkvormen en belevingsgerichte werkvormen komen hier aan de orde. Het vermogen van innerlijk weten wordt aangesproken.

Omgaan met diversiteit: niet alleen op etniciteit maar ook op levensfase, sekse, seksuele oriëntatie, klasse, religie, talenten, beperkingen en beroep-socialisatie.

Methodisch didactische scholing

Methodisch didactische scholing

De opleiding Supervisor verkort duurt tien maanden en bestaat uit tien opleidingsdagen van 6 uur les. Ter voorbereiding op elke opleidingsdag maak je opdrachten en bestudeer je literatuur.

De lessen hebben de volgende inhoud waarin alle kernaspecten van het vak supervisor de revue passeren. Inhoudelijke thema’s kunnen in overleg met betrokkenen nog op maat gemaakt worden.

  • Dag 1: Visies op supervisie en andere begeleidingsvormen; o.a. supervisie in onderscheid met stagebegeleiding, praktijkbegeleiding en docentrol, leerdoelen van de deelnemers; zelf-assessment (startdocument).
  • Dag 2: Leren in supervisie, reflecteren, omgaan met leermateriaal zoals schriftelijke reflecties.
  • Dag 3: Interactie in supervisie, o.a. met parallelprocessen en omgaan met een groep, strategisch en communicatief handelen.
  • Dag 4: Fasering in supervisie (van contract tot afscheid nemen).
  • Dag 5: Werkvormen in supervisie.
  • Dag 6: Evalueren, beoordelen, toetsen en sanctioneren in supervisie.
  • Dag 7: Omgaan met diversiteit in supervisie en socialisatie.
  • Dag 8: Organiserende principes.
  • Dag 9: Werkstukbesprekingen.
  • Dag 10: Supervisiebeleid en afronding van de opleiding.

Leerpraktijk

Leerpraktijk

Synchroon aan de opleidingsdagen geef je tegelijkertijd minimaal twee supervisie-reeksen van elk 10 tot 15 bijeenkomsten aan een groep van twee of drie supervisanten.

Parallel aan deze supervisiereeksen volg je een leersupervisiereeks van 15 bijeenkomsten op niveau leersupervisie II, gegeven door een erkende LVSC-leersupervisor. De helft van de supervisiereeksen valt binnen de opleidingsdagen en de andere helft valt daarbuiten. Deze leersupervisie is onderdeel van de opleiding.

Als supervisor in opleiding breng je ook casuïstiek uit je eigen supervisiepraktijk in binnen de methodische didactische scholingsdagen. De verhouding tussen theoretische scholing en het oefenen in praktische vaardigheden is: Theoretische scholing: 50% en Praktische vaardigheden: 50%.

Toetsing

Toetsing

Je schrijft ter afronding van de opleiding een procesverslag van minimaal 20 pagina’s over één supervisiereeks die je zelf hebt gegeven. Je maakt hierin jouw eigen handelen als supervisor expliciet, verantwoord dat en reflecteert hierop. Met dit procesverslag laat je zien dat jij de theorie van begeleidingskunde kunt verbinden met de eigen supervisiepraktijk. In dit procesverslag beschrijf je dus hoe je de verschillende aspecten van de competentie van een supervisor vormgeeft in de praktijk en wat jouw ontwikkelingspunten in de rol van supervisor zijn.

Accreditatie

Accreditatie

De post-hbo opleiding Supervisor (verkort) is erkend en geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), de beroepsvereniging voor coaches, supervisoren en andere professionals in de begeleidingskunde.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven