29
maart
2023
|
11:28
Europe/Amsterdam

Overhandiging nieuw handboek ‘Gelijke stagekansen’ aan wethouder

Haagse aanpak als landelijk voorbeeld met ‘best practices’

Overhandiging handboek Gelijke Stagekansen

Op woensdag 22 maart jl.  hebben Haagse mbo- en hbo-studenten bij 
Hogeschool Inholland het nieuwe ‘Handboek Gelijke stagekansen’ overhandigd aan wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs en Yvette Nass, Jeugdombudsman van de Gemeente Den Haag. Dit handboek is onderdeel van de Haagse aanpak Gelijke stagekansen, een initiatief van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en Inholland Den Haag, waarbinnen docenten, studenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers binnen verschillende pilots samenwerken om stagediscriminatie in Den Haag tegen te gaan. Voor meer informatie over het onderzoek en het nieuwe handboek.  

Kansrijke concepten doorontwikkeld 
In dit handboek is beschreven hoe in 2022 de meest kansrijke concepten uit het eerste handboek verder zijn verdiept, uitgeprobeerd en geëvalueerd. De drie verschillende pilots waarbinnen in 2022 aan gewerkt is: 

  1. Haagse Stagestandaard - gelijke kansen tools voor de stageprofessional, in onderwijs en op de stageplek 
  2. Datalab Gelijke stagekansen – gericht op gezamenlijke monitoring 
  3. Storytelling Gelijke stagekansen – richt zich op het vertellen en verbeelden van verhalen en interventies.

Hierbinnen zijn concrete interventies om stagediscriminatie tegen te gaan ontworpen en getest, zoals een campagne, een nulmeting om ervaringen met mogelijke stagediscriminatie in kaart te brengen, een nieuwe standaard voor onderwijs en werkgevers, een good practices poster, een beslisboom en het Gelijke kansenspel.

De Haagse aanpak als voorbeeld voor overige regio’s  
De Haagse aanpak wordt landelijk gezien als één van de ‘best practices’ en dient ter inspiratie voor andere regio’s die stagediscriminatie willen aanpakken. Vooral de methode van co-design en ontwerpend onderzoek, de samenwerking tussen de diverse partijen en de focus op niet alleen het ‘wat’, maar vooral ook het ‘hoe’ worden genoemd als grootste pluspunten.

"Als wethouder Onderwijs werk ik dagelijks aan kansengelijkheid, één van de basisprincipes voor alle jongeren in onze stad. Dan is het geweldig om te zien dat dit soort initiatieven als beschreven in het handboek succesvol zijn. En het heeft succes omdat het door zoveel partners en betrokkenen, en ook mbo- en hbo-studenten zelf, wordt uitgedragen. Beter kan niet en het stemt mij trots dat andere steden ons voorbeeld volgen. Wij gaan samen door in de strijd tegen kansenongelijkheid”, aldus Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport. 

Student als partner
Om stagediscriminatie aan te pakken en daadwerkelijk een transitie op gang te brengen naar gelijke stagekansen, is het gehele speelveld nodig. Docenten, stagebegeleiders, bedrijven en organisaties, beleidsmakers, onderzoekers, inclusion officers en studenten: met elkaar vormen zij de Haagse aanpak. De verantwoordelijkheid voor stagediscriminatie ligt echter niet bij de student, vandaar dat de verschillende pilots zich voornamelijk richten op de actoren daar omheen. De student geldt als belangrijke partner in de aanpak en zijn op verschillende manieren betrokken en actief, onder andere via stages en praktijkopdrachten. Zo hebben studenten Communicatie van Hogeschool Inholland een fotostrip-campagne ontwikkeld om via LinkedIn meer werkgevers te bereiken en te betrekken bij de Haagse aanpak en ondersteunen studenten van de Haagse hogeschool studenten die moeite hebben met het vinden van een stageplek via hun werk bij het Stagepunt.

Charlot Martina, student Communicatie van Inholland over haar rol in de Haagse aanpak: “Ik heb met veel plezier meegewerkt aan het creatieve proces van de campagne om zoveel mogelijk werkgevers te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de Haagse Aanpak en een bijdrage te leveren aan het tegengaan van stagediscriminatie.”

Over Haagse aanpak Gelijke Stagekansen
Al geruime tijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat er sprake is van ongelijke kansen op de Nederlandse stage- en arbeidsmarkt en dat studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs te maken kunnen krijgen met stagediscriminatie. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de studenten in kwestie, maar ook blijft hierdoor veel arbeidspotentieel en talent onbenut. Het heeft impact op het zelfvertrouwen en welbevinden van studenten, maar draagt ook bij aan mogelijke studievertraging en/of het vroegtijdig afbreken van de studie en moeilijke start op de arbeidsmarkt. Daar moet met alle betrokken partijen, van studenten en onderwijs tot de arbeidsmarkt en gemeente door middel van een gezamenlijke aanpak op geacteerd worden. 

Tjitske Lovert en Emre Sahin vertellen bij Regio TV aan Tafel over het handboek Gelijke stagekansen.