21
april
2021
|
12:35
Europe/Amsterdam

Tweede Kennisdag NL-GO

Op 21 april vond de 2e Kennisdag Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving online plaats. De leden van NL-GO, lectoren van 14 ‘Built Environment’- hogescholen in Nederland, kwamen ‘online’ bij elkaar, met als gastsprekers Eelko Steenhuis, Coördinator EU Office UASNL, en Maarten Hornikx, Scientific director 4TU Bouw en Professor Building Acoustics and Vice-Dean Dept. Built Environment at TU/e.

Doel van deze kennisdag
Deze kennisdag stond in het teken van de samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en het gezamenlijk onderzoek in Europa.

Krachtige stappen
Na de presentaties van de sprekers zijn we in gesprek gegaan over de kansen en mogelijkheden van samenwerking tussen 4TU Bouw en praktijkgericht onderzoek 14 UASNL. Daarna hebben de werkgroepen ‘circulariteit’, ‘digitalisering’, ‘infrastructuur’, ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ en 'energietransitie bestaande bouw' een update gegeven van alle lopende programma’s en concrete projecten. Om zo kennis uit te wisselen en zichtbaar te maken waar iedereen mee bezig is en hoe we daarin kunnen samenwerken.

Programma

 • 15.00 - 15.10 uur - Ontvangst en welkom
 • 15.10 - 15.30 uur - Samenwerking en inhoudelijke focus 4TU.Bouw en visie op versterkende wisselwerking wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.
  Door Maarten Hornikx, Scientific director 4 TU Bouw en Professor Building Acoustics and Vice-Dean Dept. Built Environment at TU/e
 • 15.30 - 15.50 uur - Mogelijkheden en kansen gezamenlijk onderzoek in Europa.
  Door Eelko Steenhuis, Coördinator EU Office UASNL
 • 15.50 - 16.00 uur - Pauze
 • 16.00 - 16.25 uur - Hoe kunnen we gezamenlijk de koppeling maken tussen 4TU Bouw en praktijkgericht onderzoek 14 UASNL
 • 16.25 - 16.55 uur - Update lopende inhoudelijke lijnen programma's:
  1. Digitalisering 
  2. Circulariteit
  3. Infrastructuur
  4. Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie
  5. Energietransitie bestaande bouw
 •  16.55 - 17.00 uur - Afsluiting en einde


Omschrijving programma's

1. Digitalisering
Digitalisering in de ontwerp, techniek en bouw (OTB) sector wordt beschouwd als gamechanger, zowel tijdens de ontwerp- en productiefase van gebouwen, als ook tijdens de gebouwexploitatie. Door de enorme maatschappelijke opgave worden digitale technologieën toegepast, bijvoorbeeld voor industrialisering & automatisering, ervoor zorgend dat het tekort aan vak personeel gecompenseerd wordt. Een intensieve digitalisering in de bouwketen resulteert naar verwachting in nieuwe vormen van samenwerking.

NL-GO heeft als doel de digitalisering van de bouw te versnellen door het stimuleren en faciliteren van praktijkgericht onderzoek. Onderwerpen welke hierin een rol spelen zijn: Digital Twins, Robotics, Artificial Intelligence alsmede Virtual, Augmented en Mixed Reality. Er zijn landelijk verschillende activiteiten opgestart welke ruimte bieden voor praktijkgericht onderzoek. 

2. Circulariteit
Circulariteit in gebouwde omgeving is bij uitstek een onderwerp dat integraal benaderd dient te worden. In onze bijdragen aan het BTIC Circulaire Bouweconomie programmalijn ligt momenteel de nadruk op het vormgeven van ‘circulair ontwerpen voor gebouwen en infrastructuur’. Het ideaalbeeld zijn bouwprojecten in regionale programma’s als ontwikkelomgevingen, waarin het ook mogelijk is om gedeeld voortschrijdend inzicht door te laten werken in én door alle fasen van het bouwproces heen; van initiatief en opgave definitie, tot integraal ontwerp, uitvoering en (her)gebruik.

3. Infrastructuur
Doelstelling van het thema Infrastructuur is om een kennis- en technologie impuls te geven aan de grote (vervangings)opgave van de infrastructuur waar Nederland voor staat. Het gaat om toekomstbestendige en robuuste netwerken, die passen bij de opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, materiaal- en energiegebruik.

Hiervoor is behoefte aan:

 • verduurzaming,
 • data-gedreven beheer,
 • efficiënte en hindervrije renovatie en vernieuwing.

4. Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie
Lectoraten werken aan oplossingen die gericht zijn op concrete praktijkopgaven op het niveau van regio, stad en wijk. Gebiedsontwikkeling betreft daarbij een procesmatige aanpak middels ontwerpend onderzoek, waarbij klimaatadaptatie onderwerpen verplicht integraal en door verschillende schaalniveaus heen meegenomen worden. Samen met 4TU.Bouw collega’s zoeken we naar manier om tot onderlinge regionale kruisbestuiving te komen, en een landelijke meerjarige kennis- en innovatieprogramma.

5. Energietransitie bestaande bouw
We kijken hoe het een en ander zich ontwikkeld heeft. We zullen stilstaan bij wat er momenteel loopt, bij de link met het lectorenplatform Urban Energy en we kijken samen naar de toekomst. En wij geven een update met betrekking tot Professional Doctorate pilot Energie & Duurzaamheid.