Rekencoördinator voor de rekenspecialist

Programma post-hbo Rekencoördinator voor de rekenspecialist

Tijdens de opleiding Rekencoördinator voor de rekenspecialist werk je aan een persoonlijk- én een schoolontwikkelingsplan, gebaseerd op vier competentievelden, die per bijeenkomst worden uitgediept.

Opbouw van de opleiding Rekencoördinator voor de rekenspecialist

Competentieveld 1: Gecijferdheid

Competentieveld 1: Gecijferdheid

Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op adequaat handelen en redeneren met getallen en getalsmatige, meetkundige en wiskundige gegevens in:

 • het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren
 • het functioneren in de beroepscontext van basisschoolleerkracht

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in eigen en professionele gecijferdheid. Bij eigen gecijferdheid komt aan bod:

 • kennis van getallen, structuren, ruimte, tijd en plaats
 • vaardigheden, zoals interpreteren, redeneren en verklaren, meten en rekenen
 • persoonlijke kwaliteiten zoals vertrouwen in je eigen kunnen en doorzettingsvermogen om adequaat en autonoom te functioneren in de kwantitatieve wereld

Bij professionele gecijferdheid wordt stilgestaan bij de vier vakspecifieke competenties om adequaat reken- en wiskundeonderwijs te kunnen geven:

 • het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid
 • rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen
 • oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren
 • wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen

Competentieveld 2: Vakdidactiek Rekenen/Wiskunde

Competentieveld 2: Vakdidactiek Rekenen/Wiskunde

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • inhoudelijke en didactische keuzes maken en verantwoorden
 • verschillende vakdidactische uitgangspunten en variaties daarop, inclusief nuanceringen en kanttekeningen
 • handvatten en gereedschappen om adaptief en diagnosticerend reken-wiskundeonderwijs te geven
 • leerlingen met uiteenlopende mogelijkheden optimaal ondersteunen in hun reken-wiskundige ontwikkeling
 • het motiveren en uitdagen van kinderen bij hun leertaken
 • kinderen leren om te leren, ook van en met elkaar, om hun zelfstandigheid te bevorderen

Competentieveld 3: Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie

Competentieveld 3: Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie

In dit competentieveld gaat het om die vormen van communicatie die de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs versterken:

 • het verbeteren van de basiscommunicatie
 • uitwisseling van vakdidactische kennis tussen collega’s
 • het toepassen van de principes van basiscommunicatie in de groep
 • op een goede manier leiding geven
 • het scheppen van een open en coöperatieve sfeer
 • het gebruikmaken van kennis van interactiepatronen en gesprekstechnieken

Competentieveld 4: Rekenbeleid

Competentieveld 4: Rekenbeleid

Rekenbeleid gaat in op het onderzoeken en analyseren van vraagstukken betreffende kwaliteitsverhoging. Aan bod komt:

 • het opdoen van kennis over en toepassing van het cyclisch proces van onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het reken-wiskundeonderwijs
 • het hebben van een onderzoekmatige houding met luisterend oor en naar buiten gericht blikveld, gefundeerd op een professionele kennisbasis
 • het opdoen van kennis over het doen van onderzoek, over formuleren en meten van kwaliteitscriteria en opbrengstgericht werken in de rekenles
 • het adviseren en begeleiden van de school bij het voorbereiden en maken van plannen ter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs
 • het opbouwen en onderhouden van een netwerk voor informatievoorziening en advies
 • het ontwikkelen van de onderzoeksmatige houding, waaronder versterking van kennis over onderzoek doen, kwaliteitsdenken en opbrengstgericht werken

Ter afronding van de opleiding Rekencoördinator voor de rekenspecialist geef je een presentatie van je schoolontwikkelingsplan aan directie, management en collega’s van je school.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030