08
maart
2023
|
11:27
Europe/Amsterdam

Fit for the future - Wat betekent dat voor ons?

Het verschil zit in ons - Altijd elkaar versterken

Met ons nieuwe Strategisch Plan en bijbehorende focuspunten hebben we mooie ambities om Inholland goed op de kaart te zetten.  We zien in de organisatie prachtige voorbeelden van hoe onderwijs en onderzoek worden vormgegeven en hoe nieuwe initiatieven worden omarmd, in een collegiale sfeer met veel onderlinge aandacht. Zo blijkt maar weer eens dat we veel hebben om trots op te zijn. 

Er zijn echter ook signalen van zorg. Daarover hebben we in december al iets verteld. Onder andere over lagere studentenaantallen en de daaraan gekoppelde wijzigingen in ons personeelsbeleid. Wellicht heb je hierover al informatie via je leidinggevende gekregen en wat dit betekent voor jou of jouw team. In dit bericht delen we wat onze Inholland-brede aanpak is om met elkaar de organisatie fit te maken en te houden. Per domein, locatie of stafafdeling bestaan er extra actiepunten die we hier niet allemaal delen. 

Fit for the future: acties voor nu en de komende jaren 
Inholland is een financieel gezonde hogeschool. Zoals bij veel hogescholen is ook bij Inholland na een paar jaar van groei nu een daling in studentaantallen te zien. Dit komt zowel door een lagere instroom als door een lagere doorstroom. Hierdoor, en door het wegvallen van de NPO-middelen eind 2023, constateren we dat we naar een periode van personele krimp gaan. Tegelijkertijd willen we ook uitvoering geven aan de doelen die in het Strategisch Plan zijn neergelegd, zodat we ons onderwijs en onderzoek goed positioneren voor de toekomst.   

Hoe we in de toekomst financieel gezond blijven en uitvoering kunnen geven aan het Strategisch Plan, is uitgelegd in het programma ‘Fit for the future’. Het plan van aanpak beschrijft onder andere dat de personeelsformatie over de komende jaren omlaag gebracht moet worden om in lijn te blijven met de verwachte studentaantallen. Dat geldt zowel voor het onderwijspersoneel als voor het ondersteunende personeel.

De acties die we op korte termijn nemen zijn: 

  • We beoordelen alle externe inhuur op nut en noodzaak voor de organisatie en beëindigen deze waar mogelijk. 
  • Contracten voor een bepaalde tijd die automatisch aflopen (D4-contracten) worden kritischer beoordeeld op mogelijkheid voor verlenging.  
  • We richten Inholland-breed een mobiliteitscentrum (MCI) in om interne mobiliteit te bevorderen. We bieden medewerkers daarbij kansen hun talenten te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Overigens kunnen medewerkers hiervoor ook nu al bij de loopbaanadviseurs terecht. 
  • Als een vacature vrijkomt zetten we deze eerst intern uit om interne kandidaten voorrang te geven.  

Tegelijkertijd werken we aan de volgende thema's: 

  1.  Benchmarking/normering formatie (interne en externe). 
  2. Efficiënter en effectief organiseren van de bedrijfsvoering. 
  3. Optimalisatie van het onderwijsportfolio. 
  4. Doorstroom van studenten verbeteren. 
  5. Instroom van studenten verbeteren. 

Ook kijken we Inholland-breed naar (toekomstige) mogelijkheden voor kostenbesparingen, overigens niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en studentendienstverlening. 

Meer informatie 
Deze acties helpen ons om vroegtijdig in te spelen op de verwachte dalende studentenaantallen. Zonder deze acties zou de financiële ruimte vanaf 2025 problemen gaan opleveren en dus gaan we met elkaar op tijd bijsturen. Onze hogeschool moet wendbaar blijven en meebewegen in lijn met prognoses over studentaantallen. De komende tijd monitoren we nauwlettend de effecten van alle acties; hoe staat het bijvoorbeeld met de instroom en hoe gaat het financieel?  Zijn de voorgenomen acties voldoende, of zijn mogelijk extra of juist minder maatregelen nodig? Maandelijks krijg je van ons een update.  

Van het allergrootste belang blijft dat we met z'n allen de komende tijd ervoor gaan zorgen dat de instroom en doorstroom zo stabiel mogelijk en op orde blijft. Goede persoonlijke studiebegeleiding, goed en inspirerend onderwijs en onderzoek, soepel lopende onderwijsprocessen maken onze hogeschool aantrekkelijk voor (toekomstige) studenten. Daar werken we allemaal, iedere dag opnieuw, keihard aan. Daar gaan we mee door, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, ideeën of wil je graag je zorgen delen? Neem dan contact op met je leidinggevende of stuur een mailtje naar het Fit for the future-team.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.