Den Haag,
08
april
2019
|
05:01
Europe/Amsterdam

Inholland presenteert Kwaliteitsafspraak 2019-2024

Hogeschool Inholland krijgt vanaf dit jaar in het kader van de Wet Studievoorschot (WSV) van de Rijksoverheid geld beschikbaar om de kwaliteit van het hoger onderwijs ten gunste van de student te versterken. De manier waarop Inholland het budget wil gebruiken, staat verwoord in de Kwaliteitsafspraak 2019-2024. De Hogeschool Medezeggenschapsraad is inmiddels akkoord met de inhoud van de Kwaliteitsafspraak. Het document is op 5 april 2019 verstuurd naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter beoordeling.

In de Kwaliteitsafspraak staat hoe wij de middelen willen inzetten om ons onderwijs voor studenten te verbeteren en daarmee mede de doelstellingen te realiseren uit het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’, inclusief de punten die voortvloeien uit de onlangs opgeleverde tussentijdse evaluatie van dat plan, de midterm review. De extra middelen maken het mogelijk onze plannen sneller te implementeren of te verdiepen en daarmee voor studenten zichtbare verbetering te realiseren. Zo investeren we in vernieuwing van het onderwijs en gebruiken wij de middelen om bijvoorbeeld nieuwe living labs en kenniswerkplaatsen op te starten. De Kwaliteitsafspraak is tot standgekomen naar aanleiding van gesprekken met medezeggenschapsraden, docenten, studenten en externe stakeholders.

Inholland-professional
De investeringen dragen bij aan ons doel om met hoger beroepsonderwijs professionals af te leveren die een stevig pakket aan kennis, ervaring en menselijke waarden met zich meebrengen. Aansluitend bij onze missie, leveren deze ‘Inholland-professionals’ een bijdrage aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving.

De Inholland-professional verstaat zijn vak, heeft oog voor de menselijke maat en bekommert zich om de samenleving. Daarbij leren onze professionals het meeste door te doen, te experimenteren en te kijken wat werkt. Zij omarmen technologie en verandering en leren nieuwe technieken waardevol in te zetten, zonder de mens uit het oog te verliezen. Ze kunnen goed omgaan met diversiteit en bouwen bruggen tussen verschillende mensen en vakgebieden. Onze docenten zijn hierin rolmodel.

Inzet op vier lijnen
Het geld dat Inholland van de overheid krijgt gaan we inzetten om onze mensen, medewerkers en studenten te laten vlammen en onze missie te verwezenlijken. We zetten hierbij in op investeringen, gebaseerd op wat studenten zelf willen en belangrijk vinden, verdeeld in vier lijnen:

 • Beroepsproducten
  Onze studenten stellen we beter in staat om zowel tijdens als na hun studie, een beroepsproduct, zoals een advies, een evenement of technisch product, op te leveren. Dit doen we met échte opdrachten. Studenten werken vaker, zoveel en zo vroeg mogelijk met vragen uit de beroepspraktijk en relevante maatschappelijke vraagstukken.
 • Activerend onderwijs
  We ontwerpen onderwijs waarin studenten actief op zoek gaan naar oplossingen en alternatieven en dagen hen uit om hierin meerdere perspectieven te verkennen. Studenten nemen de regie over hun eigen studieloopbaan en krijgen daarbij coaching van docenten . En rolmodellen in de praktijk.
 • Leergemeenschappen
  Leren doe je niet alleen. In ons onderwijs werken studenten van verschillende opleidingen samen met elkaar, met docenten, met onderzoekers én met professionals uit het werkveld. Dit doen zij in de vorm van living labs of kenniswerkplaatsen. Deze leergemeenschappen zijn gericht op samen leren, onderzoeken en innoveren.
 • Ondersteuning door technologie
  We focussen op de inzet van technologie om sneller en slimmer te kunnen studeren, toetsen te maken of met medestudenten en docenten te sparren. Daarnaast zetten we in op verdere professionalisering van docenten. Ook in het curriculum is er ruime aandacht voor de plaats en rol van technologie in het toekomstige (werk)veld van de student.

#ondersteuningdoortechnologie #activerendonderwijs #leergemeenschappen #beroepsproducten

Geld voor ondersteuning
Verder reserveren we ook geld voor ondersteuning, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke innovaties op het gebied van ICT of onderwijskundige ontwerpen. Ook komen er studentsuccescentra, te beginnen met twee pilots in Amsterdam en Rotterdam. En we betrekken studenten met participerend onderzoek. Daarnaast komt er een fonds voor studenteninitiatieven.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.