Haarlem,
26
januari
2018
|
07:03
Europe/Amsterdam

RAAK-subsidie voor onderzoeksproject röntgenstraling en zwangere vrouwen

Om zwangere vrouwen beter voor te lichten over de gevolgen van radiologische verrichtingen voor het ongeboren kind, zoals het nemen van röntgenfoto’s of een CT-scan, is een up-to-date leidraad nodig voor medisch beeldvormende en bestralingsdeskundigen (mbb’ers) en aanvullende scholing. Om dit te bewerkstellingen hebben de opleidingen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken van Hogeschool Inholland, Hanzehogeschool Groningen en de Fontys Paramedische Hogeschool een RAAK-publiek subsidie gekregen van 300.000 euro voor het onderzoeksproject ‘Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting’ (REVIVE).

Medische beeldvorming met röntgenstraling is vaak essentieel om een goede diagnose te stellen. Tegelijkertijd kan de gebruikte straling nadelige bijwerkingen hebben zoals een verhoogd risico op kanker. Omdat kinderen hiervoor extra gevoelig zijn is er de laatste jaren veel aandacht voor deze risico’s. Het ongeboren kind wordt daarbij echter buiten beschouwing gelaten.

Ongerustheid over straling
“Er bestaat echter ongerustheid onder zwangere vrouwen over de gevolgen voor het ongeboren kind bij de radiologische verrichtingen die zij soms moeten ondergaan”, legt Harmen Bijwaard uit, projectleider en Inholland-lector Medische Technologie. “Die onrust wordt aangewakkerd, onder andere door verschillen in praktijkvoering tussen ziekenhuizen en tussen de mbb’ers die de onderzoeken uitvoeren.”

Vooronderzoek, dat de hogescholen uitvoerden in samenwerking met het werkveld, heeft uitgewezen dat mbb’ers over onvoldoende up-to-date kennis beschikken op dit gebied en dat zij behoefte hebben aan een leidraad die hen ondersteunt bij de uitvoering van onderzoeken en communicatie met patiënten.

Bijwaard: “De gemiddelde mbb’er heeft niet voldoende kennis over het onderwerp en voelt zich daarom terecht onzeker. Die onzekerheid, wordt gevoed door de verschillen in praktijkvoering op verschillende afdelingen radiologie. Die verschillen voeden op hun beurt ook de ongerustheid bij patiënten van wie zij vragen over dit onderwerp niet goed kunnen beantwoorden.”

Het project richt zich op de ontwikkeling van een praktische leidraad voor mbb’ers met veel aandacht voor risicocommunicatie én een e-learningmodule voor bij- en nascholing van mbb’ers. De Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is aangesloten bij het project. Door de participatie van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) worden ook zwangere vrouwen zelf bij het project betrokken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt het onderzoek, zodat op het gebied van risicocommunicatie over straling een belangrijke slag kan worden gemaakt.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.