Haarlem,
09
oktober
2023
|
12:47
Europe/Amsterdam

Werken in strategische cirkels: waar staan we nu?

‘We zijn al ver gekomen, en hebben nog veel meer in onze mars’

Cirkels

Op volle kracht vooruit. De collega’s van Inholland die werken in strategische cirkels zijn boordevol energie gestart na de zomer. Een eerste evaluatie is achter de rug; we nemen de verbeterpunten mee in het verdere traject. Hoe gaat het nu met het werken aan de doelen uit ons Strategisch Plan? Wat kunnen we al vieren? We geven je graag een update per cirkel. 

Sinds januari werken we in strategische cirkels om onze ambitieuze doelen te verwezenlijken, zoals verwoord in het Strategisch Plan. Zo willen we als hogeschool het onderwijs meer interdisciplinair en flexibel inrichten. Ook willen we meer zichtbaar en herkenbaar zijn op de inhoudelijke thema’s duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. De doelen zijn alleen te bereiken door integraal samen te werken, van elkaar te leren en slagvaardige besluiten te nemen. Hiervoor zijn in totaal zeven cirkels ingericht. Vijf zijn inhoudelijk, één cirkel richt zich op de manier van werken en er is een ‘hoofdcirkel’, die de doelen en randvoorwaarden van de andere cirkels vaststelt.  

Evaluatie
We evalueren continu om goed bij te kunnen sturen. Bij alle collega’s die een rol vervullen in een of meerdere cirkels hebben we onder meer het volgende uitgevraagd: Hoe vinden we dat het tot dusver gaat en wat zijn de aandachtspunten voor de komende maanden? Dit is samen met de uitkomst van evaluatiegesprekken en dat wat ‘voelsprieten’ hebben opgehaald, besproken in ons directieoverleg.  

“We zijn heel ver gekomen de afgelopen periode en hebben nog veel in onze mars. Mooi is dat we meer integraal werken, vaak sneller tot besluitvorming komen en meer denken in mogelijkheden. Daarbij leren we al veel van elkaar, maar dat kan nog meer. Moedige gesprekken moeten we niet uit de weg gaan. Verder is interdisciplinariteit van collega’s binnen de cirkels erg belangrijk en streven we naar een soepeler samenspel tussen cirkels en reguliere organisatie. Zodat we gezamenlijk de stappen kunnen zetten die nodig zijn!”  

Janneke Vervloed, routebepaler van de cirkel Manier van werken voor vernieuwing

Een update per cirkel 

  1. Flexibel & interdisciplinair leren  Er ligt een perspectief (een meer concrete uitwerking van de ambities) en uitgangspunten voor flexibel leren. Ook voor interdisciplinair leren zijn daartoe al goede stappen gezet. Lida van Stralen: “We zijn met veel verschillende mensen in gesprek gegaan en trots op het resultaat dat er nu ligt.” Op het digitale platform van het Strategisch Plan komen binnenkort updates over ontwikkelingen in flexibel en interdisciplinair leren.  
  2. Studentenwelzijn Er ligt een eerste aanzet tot een kader voor een visie op studentenwelzijn. Mooi nieuws: de cirkel heeft een nieuwe routebepaler, Carla Rinkel. “Zoals we weten staat het welzijn van studenten onder druk en vraagt dat nog meer (dan eerdere jaren of ooit) extra aandacht. Het zorgen voor studentenwelzijn in de tijd dat de studenten bij ons studeren moeten we samen doen. Ik wil daar in mijn nieuwe rol de schouders onder zetten om stappen vooruit te maken." 
  3. Studentgerichte dienstverlening Studenten ervaren een jungle aan informatie, zo blijkt uit diverse onderzoeken en gesprekken met studenten. Daar hebben zij last van. Vanuit deze strategische cirkel werken collega’s aan een betere informatievoorziening vanuit de opleidingen. Ieder opleidingsteam krijgt een ‘eigenaar studentinformatie’ die samen met het team aan de slag gaat om de informatievoorziening te verbeteren.  
  4. Profilerende thema’s Voor de profilerende thema's duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving worden de contouren van de aandachtsgebieden daarbinnen steeds meer zichtbaar. We zijn tegelijkertijd gestart met gesprekken over onze ambitie om ons als kennispartner te profileren.  
  5. Werving & instroom We bouwen verder aan een netwerk van werving & instroomexperts. Dit doen we onder andere door het inrichten van een Learning Community en het organiseren van inspiratie- en samenwerksessies met op instroom betrokken collega’s. Daarnaast staan we stil bij en vieren we de geboekte successen. We zijn trots op de:  - behaalde resultaten als het gaat om aanmeldcijfers en inschrijvingen eerstejaars  - vernieuwde webpagina’s ‘hulp bij studiekeuze’, voor de doelgroepen kiezers, ouders en decanen/mentoren  - nieuwe marketing- en contentstrategie 
  6. Manier van werken voor vernieuwing Er zijn nu gedeelde werkafspraken over hoe we binnen de cirkels willen samenwerken. We werken continu aan het evalueren (en mogelijk aanpassen) van deze manier van werken voor Inholland. We ondersteunen de inhoudelijke cirkels in holocratisch werken (begeleiding en trainingen) en blijven alle geïnteresseerde collega’s informeren en inspireren. Ook adviseren we over (organisatie)veranderingen die nodig te zijn om de strategische cirkels te laten slagen. 
  7. Hoofdcirkel Binnen de hoofdcirkel benoemen we de raakvlakken en spanningen tussen cirkels onderling en tussen cirkels en de organisatie. Als het nodig is, worden gesprekken gevoerd om het samenspel te verbeteren om gezamenlijk als één Inholland stappen te zetten.   

Uitnodiging om bij te dragen 
Ondertussen blijft de uitnodiging staan voor alle collega’s die willen bijdragen of nieuwsgierig zijn om actief contact op te nemen. Laat je informeren over het werk van de cirkels. “De strategie van Inholland is van ons allemaal”, zegt collegevoorzitter Bart Combee. “De cirkels helpen om ze te behalen. Neem kennis van wat in die cirkels gebeurt. Kom gerust met een plan of initiatief dat raakt aan de strategische doelen waar we mee bezig zijn.” Janneke: “Kom in contact met ons, want wij hebben behoefte aan alle goede ideeën die ons helpen bij onze strategische doelen. We gaan ontwikkelingsgericht verder op de ingeslagen weg!”