Collaboration for the City of the Future

Het doel van Collaboration for the City of the Future

Het samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken raakt aan transdisciplinair samen werken. Onze uitdaging als hogeschool is om studenten voor te bereiden op de toekomst door ze te leren over sectorale grenzen heen te denken en transdisciplinair samen te werken. Alleen op die manier kunnen ze bijdragen aan de grote maatschappelijk vraagstukken zoals de stad van de toekomst.

Om de studenten hierop voor te bereiden, wordt bij Inholland Delft gewerkt aan de opzet van een nieuwe transdisciplinaire minor: 'Samen werken aan de de Stad van de Toekomst'. Binnen deze minor gaan studenten effectief aan de slag met maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie, een gezonde leefomgeving, energietransitie, en de verdienmodellen hierachter. Daarbij leren ze uit verschillende vakgebieden met elkaar samen te werken en elkaar te begrijpen. Deze transdisciplinaire minor is ook toegankelijk voor externe studenten. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In de minor werken studenten aan een complex vraagstuk vanuit een transdisciplinair kenniswerkplaats, een living lab of een ander consortium. De minor zal studenten, en daarmee ook docenten, met verschillende opleidingsachtergronden bij elkaar brengen en vaardigheden aanleren die nodig zijn om in transdisciplinair verband samen te werken.

Inholland beschikt over een breed scala aan lectoraten en kenniscentra. Deze zijn in eerste instantie verbonden aan domeinen maar de vraagstukken waaraan zij werken houden zich niet aan domeingrenzen maar zijn domein overstijgend. Wanneer we studenten in aanraking willen komen met andere disciplines, onderzoeksmethodieken, actoren vraagt dat om een leeromgeving die domein overstijgend is. Door lectoren en onderzoekers te betrekken bij de minor willen we zowel de integratie tussen onderzoek en onderwijs versterken en daarnaast ook meer studenten en docenten te betrekken bij onderzoek rondom de vraagstukken van de toekomstbestendige stad en ook transdisciplinair samen te werken.

"Het is de uitdaging om studenten te leren over sectorale grenzen heen te stappen en transdisciplinair te werken."

 

Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inholland biedt studenten de mogelijkheid om in verschillende Living Labs met praktijkpartners aan de slag te gaan met grootstedelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn het Sluislab, gericht op de ontwikkeling, inrichting en gebruik van de nieuwe Sluisbuurt in Amsterdam, en Delft Tanthof, een grootschalig stadsvernieuwingsproject in Delft. Hier leren ze de skills die nodig zijn om samen te werken aan de complexe maatschappelijke vraagstukken van de stad van de toekomst.

Sommige skills en tools worden in de ene opleiding vaak toegepast terwijl ze voor andere opleidingen nieuw zijn. Peer learning en het aanreiken van trainingen en tools vanuit de verschillende domeinen spelen dan ook een belangrijke rol in de minor. Nieuwsgierigheid naar andere inzichten, methodes, oplossingsstrategieën is belangrijk voor studenten maar ook voor alle betrokkenen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In de minor staan vraagstukken uit de praktijk centraal, waarin studenten vanuit verschillende disciplines transdisciplinair gaan samenwerken. Dit samenwerken gaat natuurlijk niet alleen over onderlinge samenwerking tussen studenten, docenten en lectoren, maar ook met ondernemers, burgers en lokale overheden rondom het vraagstuk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk (GGD, IVN, gemeente, provincie, bedrijven, bewoners) die casussen uit de echte wereld inbrengen. Hiermee worden studenten uit verschillende disciplines uitgedaagd om samen te werken aan het vinden van oplossingen voor problemen uit de praktijk. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het hoofddoel is de ontwikkeling, opzet en uitvoering van een transdisciplinaire minor, inclusief reflexieve monitoring. De resultaten zijn:

  1. Specifieke transdisciplinaire vaardigheidstrainingen gericht op samenwerking, procesmanagement, stakeholdermanagement, visieontwikkeling, creatief ontwerp et cetera.
  2. Een leeromgeving die zal dienen als 'Living lab' waar we transdisciplinaire samenwerking in het onderwijs structureel bevorderen voor alle opleidingen van Inholland en het hbo als geheel.
  3. Samenwerking van studenten uit verschillende disciplines aan een transdisciplinaire casus uit de echte wereld zoals integraal gebiedsontwerp, inclusief visiedocument en procesrapportage. Dit daagt studenten uit verschillende disciplines uit om, in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk, samen te werken aan het vinden van oplossingen voor problemen uit de praktijk. 
  4. Het stimuleren van soortgelijke initiatieven bij verschillende disciplines binnen het brede netwerk van het Hoger Beroepsonderwijs.
  5. Het vergroten van de kansen van onze alumni om over te stappen naar een breder scala aan overeenkomstige MSc-programma's. De Universiteit Leiden opent een nieuw MSc-programma genaamd Governance for Sustainability. Ze hebben al interesse getoond in samenwerking. Afstemming met dit MSc-programma en andere programma's zoals Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht is belangrijk om een naadloze overgang op het gebied van competenties en kennis mogelijk te maken.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Patrick

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115205