Klimaatadaptief Groenbeheer

Het doel van Klimaatadaptief Groenbeheer

Hittestress, hoosbuien en opwarming van de aarde vragen om actie. Iedere keer als er nieuwe scenario’s rondom de effecten van klimaatveranderingen worden geformuleerd, moeten deze binnen een aantal jaren weer naar boven worden bijgesteld (IPCC, 2018). De opwarming resulteert in meer regenval over kortere periodes en langere droogte. Dit heeft hittestress en wateroverlast tot gevolg.

Extremen zullen de norm worden. Gelukkig landt dit feit steeds meer bij zowel de grote als kleine overheden. In de recent gepresenteerde kennisagenda van het ministerie van LNV is er bijvoorbeeld een grote plek gereserveerd voor vraagstukken rondom de adaptatie op het toekomstige klimaat. Ook de verplicht gestelde klimaatstresstest die iedere gemeente moet uitvoeren, laat de urgentie en het draagvlak voor dit onderwerp zien.

Al deze acties en agenda’s zijn zeer positief, maar richten zich vooral op inrichtingsvraagstukken. Een belangrijk aspect dat echter onbelicht blijft is het beheer. Terwijl hier mogelijk de grootste winst te behalen is. Klimaatadaptief groenbeer bestaat echter nog niet. Hier brengen we met dit project verandering in. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Allereerst laten we de groenvoorzieners van de toekomst bewust worden van de klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. Ten tweede doen we een aanzet om echt concreet een groenbestek te gaan vormgeven, dat gedekt en uitgegeven is door het CROW (partner in project), vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie.

Groenvoorzieners moeten in de toekomst in hun aanbestedingen klimaatadaptief beheer in hun afwegingskader mee kunnen nemen. Deze zijn mogelijk goed te combineren met een bestekken die meer gericht zijn op biodiversiteit, om zo een toekomst bestendig beheerplan vorm te kunnen geven. Hiervoor worden relevante plant-bodem interacties in kaart gebracht en vertaald naar beheer principes.

 

Hoe wordt het werkveld/onderwijs betrokken?

Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende partijen over een doorontwikkeling van het project. De CROW is op basis van dit project nu intern met een projectaanvraag bezig om tot een concreet kwaliteitsbestek te komen waarin biodiversiteit en klimaatadaptatie tot hun recht komen. Hier speelt Inholland ook een rol in. Op de locaties van het WellantCollege zijn proefpercelen aangelegd waarmee we de aankomende tijd onze theoretische kennis in de praktijk kunnen toetsen.

Wat is het (verwachte) resultaat?

Dit project levert bruikbare kennis op het gebied van plant-bodem interacties bundelen en vertalen naar bruikbare klimaat adaptieve beheerprincipes. De basis wordt gelegd voor een klimaatadaptief groenbestek voor groenvoorzieners en opdrachtgevers dat gedekt is door de CROW.

We ontwikkelen ook een ladder waarop beheerpakketten op mate van klimaatadaptatie te scoren zijn. Deze is in de toekomst te gebruiken als maatstaaf voor aanbestedingstrajecten. Het project creëert ook bewustzijn klimaatverandering en adaptatie in de regio Alblaseerwaard-vijfherenlanden. De groenvoorzieners (mbo, vmbo) van de toekomst kunnen we in de praktijk laten werken met deze nieuwe beheervormen binnen de Groen Hotspot in Houten en de Blauwe Hotspot in Dordrecht. Hierdoor zal de volgende generatie met dit gedachtegoed opgroeien en voor de noodzakelijke verandering zorgen.

Hogeschool Inholland werkt samen met

Werk samen met Berry

Kom in contact en stel je vragen