Onderzoekend Vermogen in Kindcentra

Lectoraat
De Pedagogische Opdracht
Duur
Sinds september 2021
Locatie
Inholland-breed
Contact
Rianne Bosland

Het doel van Onderzoekend Vermogen in Kindcentra

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het formuleren en vervullen van een gezamenlijke pedagogische opdracht voor opvang- en onderwijsprofessionals die samenwerken in een Integraal Kindcentrum (IKC).

Gedeeld kader
In een IKC werken professionals vanuit verschillende (opleidings) achtergronden samen. In hun dagelijkse werkpraktijk ervaren zij veelal dat deze verschillen nog belemmerend zijn in de samenwerking. Het is nodig een gedeeld kader te hebben van waaruit al het professionele handelen in een pedagogische context wordt vormgegeven en verantwoord. Wanneer de onderwijscontext en de opvangcontext in toenemende mate fluïde in elkaar overlopen, zoals bij IKC’s de ambitie is, is er in toenemende mate sprake van eenzelfde pedagogische context.

Team van professionals
In het hier beschreven onderzoeksproject werken alle professionals in het IKC samen aan het, middels onderzoekend werken, formuleren, uitvoeren, verantwoorden en evalueren van de pedagogische opdracht in de bovenstaande context. Vanuit deze opdracht krijgen de rollen van alle professionals in het IKC nieuwe betekenis en invulling en ontstaat een echt team van professionals in plaats van twee werelden die elkaar proberen te ontmoeten.

Dit doen we door vanuit alle verschillende perspectieven ervaringen van professionals in de primaire processen in het IKC gezamenlijk te onderzoeken. Bedachtzaamheid op bekenisvolle ervaringen en collectieve duiding met behulp van kennisbronnen dragen, in een continue beweging, bij aan onderzoekend vermogen van professionals. Onderzoekend vermogen draagt bij aan de samenwerking en werkplezier in IKC’s.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan? 


Onderzoekers van De Pedagogische Opdracht werken in dit onderzoek samen diverse IKC’s. Deze IKC’s verkeren in andere stadia van ontwikkeling. Sommigen zijn nog in een verkennende fase met een opvangorganisatie terwijl anderen al een aantal jaren een kindcentrum vormen waarin opvang- en onderwijstijd fluide verlopen.

Betekenisvolle ervaringen van betrokkenen in het primair proces worden collectief geduid en verdiept. Daarbij worden drie aspecten als uitgangspunt genomen: de pedagogische opdracht die de opvang- en onderwijsprofessional zich stelt, het instrumentarium dat hij inzet en het beroep dat het kind op hem doet. Betrokkenen benutten bij analyse van hun ervaringen bronnen en kennis van lerarenopleiders. Op deze wijze ontstaat een pendulebeweging tussen drie functies van onderzoekend vermogen:

  1. individuele ervaring,
  2. verdiepen in collectief en
  3. benutten van kennisbronnen.

Deze beweging versterkt het onderzoekend vermogen: de reflectiviteit en het contextbewustzijn waardoor continu verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen plaatsvindt.

In gezamenlijk proces verkennen betrokkenen verkennen door actieonderzoek hoe de werkwijze van De Pedagogische Opdracht ingezet kan worden om reflectiviteit en contextbewustzijn en daarmee onderzoekend vermogen te bevorderen. Tegelijkertijd verkennen we wat de betekenis van leiderschap hierin is.

Twee vragen staan centraal:

  1. Welke inzichten leveren collectieve duiding en verdieping van ervaringen in het primair proces op in relatie tot het versterken van reflectiviteit en contexbewustzijn, ofwel tot een opvang- en onderwijsprofessional met onderzoekend vermogen?  
  2. Wat is de rol van leiderschap in het versterken van onderzoekend vermogen?

 

"Wat ik mooi vind aan bespreken van ervaringen met mijn collega's in ons kindcentrum, is dat ik zoveel overeenkomsten zie in wat we meemaken.” 

- Leraar, deelnemer onderzoek 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek levert kennis en inzichten op in hoe onderzoekend vermogen bevorderd kan worden bij opvang- en onderwijsprofessionals en wat de bijdrage hierin is in (de ontwikkeling van) een IKC. Tegelijkertijd levert dit onderzoek kennis en inzichten op over der rol van leiderschap in IKC’s. Deze kennis en inzichten zijn van belang voor opvang- en onderwijsprofessionals die ontwikkeling en brede vorming van kinderen als kerntaak hebben en dit in nauwe samenwerking met elkaar vormgeven in een IKC. Ook levert dit onderzoek kennis en inzicht op voor het curriculum van de pabo en Ad-PEP.

Hoe wordt het werkveld bij dit onderzoek betrokken? 

Dit onderzoeksproject betreft een actieonderzoek samen met opvang- en onderwijsprofessionals van IKC’s in diverse regio’s in Noord- en Zuid-Holland

 

 

De onderzoekers van Onderzoekend Vermogen in Kindcentra

Werk samen met Rianne

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
06 29630783