Veiligheidsbeleving Schiedam

Het doel van 'Veiligheidsbeleving Schiedam'

In november 2019 zijn in Schiedam de uitkomsten van de veiligheidsindex gepresenteerd. Daaruit komt onder andere naar voren dat de objectieve veiligheid in de gemeente Schiedam redelijk stabiel is gebleven, maar dat de veiligheidsbeleving (dramatisch) is verslechterd. Opmerkelijk is dat die verslechtering vooral geldt voor de eigen buurt.

Op basis van deze uitkomsten is aan de onderzoekers van Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool Inholland Rotterdam gevraagd om een verdiepend, kwalitatief onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving in Schiedam waarin de volgende vragen centraal staan:

  • Waar en/of bij wie zit vooral het gevoel van onveiligheid?
  • Welke factoren of ontwikkelingen werken het onveiligheidsgevoel in de hand of versterken dat?
  • Welke factoren of ontwikkelingen bieden in positieve zin tegenwicht aan dat onveiligheidsgevoel?
  • Waar liggen aangrijpingspunten voor actie?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Student-interviewers worden ingezet om op straat en telefonisch mensen (kort) te interviewen. De onderzoekers van Publiek Vertrouwen in Veiligheid voeren expertinterviews uit.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het geeft meer inzicht in veiligheid. Wellicht kunnen we hier een project aan koppelen om studenten te laten nadenken over een interventie hoe in bepaalde Schiedamse wijken de veiligheidsbeleving verhoogd kan worden. Daarnaast werken studenten mee aan het verzamelen van data, waardoor zij hun onderzoeksvaardigheden trainen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het geven van praktisch toepasbare adviezen hoe veiligheidsbeleving te verhogen, zowel voor de gemeente Schiedam, maar mogelijk ook toepasbaar voor andere gemeenten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een advies met aanknopingspunten hoe de veiligheidsbeleving in Schiedam te vergroten. Het advies is bedoeld voor de beleidsmedewerkers van de gemeente Schiedam, met name voor degenen die de kadernota veiligheid gaan schrijven.

'Als je vraagt naar het cijfer dat wordt gegeven aan veiligheid in de wijk, dan krijg je waarschijnlijk een onvoldoende. Maar als je hier dan verder over praat dan bloeit de bewoner op, want dan is het hun wijk.'

 

Coördinator wijkondersteuningsteam Schiedam

De onderzoekers van Veiligheidsbeleving Schiedam:

Hogeschool Inholland werkt samen met: