HRM opleiding

Programma opleiding HRM

Tijdens de opleiding HRM komen de belangrijkste en meest relevante HR-thema’s en huidige trends binnen het vakgebied HRM aan bod.  Je brengt eigen casuïstiek in en de opdrachten die je maakt, kun je direct toepassen in je eigen werkomgeving. Hierdoor is deze opleiding niet alleen relevant voor jou, maar ook voor je werkgever.

Action Learning

De opleiding bestaat uit 22 dagdelen, aangevuld met intervisiebijeenkomsten, waarbij gewerkt wordt volgens de methode “Action Learning”. Dit leert je om op verschillende manieren tegen problemen aan te kijken en zo tot de juiste oplossingen te komen. Tijdens de lessen leer je dan ook van elkaar en met elkaar. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten is het belangrijk de voorgeschreven literatuur te bestuderen, artikelen te lezen, filmpjes te bekijken en thuisopdrachten te maken. Deze worden vervolgens besproken tijdens de bijeenkomsten en verder uitgediept, waarbij een directe koppeling gemaakt wordt naar je eigen werkpraktijk.

Toetsing

Je houdt tijdens de opleiding een logboek bij met daarin je leervragen, talenten en inzichten die voortkomen uit de lessen. Dit is de basis van je reflectieverslag. Ook kies je 1 HR-thema dat je binnen je organisatie wilt onderzoeken, je schrijft hier een operationeel HR-plan over. Deze pitch je tijdens de laatste bijeenkomst. Wij geven naast de reguliere lessen, 4 live online intervisie-/consultatiebijeenkomsten via MS Teams over het operationele HR-plan. De onderwerpen, tijden en data staan in het lesrooster.

De opleiding is verdeeld in  de volgende thema's:

Opbouw van de opleiding HRM

1. Introductie HRM

1. Introductie HRM (1 dagdeel)

 • Kennismaking
 • Toelichting programma
 • Toelichting toetsing:
  • Operationeel HR-plan
  • Zelfreflectie document

2. Management en Organisatie

2. Management en Organisatie (2 dagdelen)

 • Organisatie diagnose; cultuur, structuur, missie, visie, strategie, beleid, strategisch HRM.
 • Functie, rol en positie HRM binnen de organisatie
 • Organisatie verbeterprocessen; Agile, Lean, Scrum, Kaizen etc

3. Arbeidsrecht

3. Arbeidsrecht (4 dagdelen)

Je gaat aan de slag met de meest voorkomende juridische vraagstukken in arbeidsverhoudingen. Je krijgt inzicht in de relevante wetgeving. Aan hand van de rechtspraak en voorbeelden worden “best practices” besproken.

Dagdeel 1 

 • Overzicht meest relevante regelgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen
  • Welke regelgeving is er eigenlijk van toepassing op arbeidsverhoudingen in Nederland?
  • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Cao en medezeggenschap
  • Wat is een cao? Wanneer en hoe heeft een cao invloed op de rechtpositie van werknemers?
  • Wat doet een OR en welke rechten heeft een OR?
 • Totstandkoming arbeidsovereenkomst
  • Op welk moment komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Wat moet schriftelijk worden overeengekomen of schriftelijk worden vastgelegd?
  • Waar let ik als werkgever op bij het formuleren, toezenden en accorderen van nieuwe en voorgezette arbeidsovereenkomsten?
 • Loon en loonbetaling
 • Bijzondere bedingen: proeftijd en concurrentiebeding
  • Wat is een proeftijd, hoe spreek ik die af en wanneer heb ik er wat aan?
  • Wat is een concurrentiebeding, welke vormen zijn er, hoe spreek ik een concurrentiebeding af en wanneer heb ik daar als werkgever ook echt wat aan?
 • Flexibiliteit: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten met flexibele omvang
  • Welke regels moet ik als werkgever in acht nemen bij voorzetting van tijdelijke dienstverbanden?
  • Op welke manier richt ik de omvang van een dienstverband flexibel in. Wat is een oproepovereenkomst? Hoe zit dat nou met het zogenaamde rechtsvermoeden omvang, de aanbiedingsplicht na 12 maanden en (dus) de verplichting tot doorbetalen van loon?
 • Alternatieven voor de arbeidsoverkomst: zzp, uitzenden of payrollen
  • Wat is een zzp-overeenkomst en wanneer is daar sprake van? Wanneer kan ik veilig een zzp-overeenkomst sluiten?
  • Wat is een uitzendovereenkomst, wat zijn de juridische voor- en nadelen ten opzichte van mensen zelf in dienst nemen? Welke rechten heeft de uitzendkracht tegenover mij als inlener? Waar let ik op als ik een overeenkomst met een uitzendorganisatie sluit?
  • Wat is een payrollovereenkomst, wat zijn de juridische voor- en nadelen ten opzichte van mensen zelf in dienst nemen? Welke rechten heeft de payrollkracht tegenover mij als inlener? Waar let ik op als ik een overeenkomst met een payrollorganisatie sluit?

Dagdeel 2

 • Vakantie
  • Waar let ik als werkgever op bij het aanvragen, vaststellen en verval/verjaring van vakantiedagen; welk loon betaal ik gedurende de vakantie?
 • Bijzondere rechten: Wet Arbeid en Zorg, Wet Flexibel Werk
  • Welke wettelijke verlofaanspraken heeft de werknemer en hoe ga ik daar als werkgever mee om?
  • Hoe ga ik als werkgever om met verzoeken tot het verminderen of zelfs uitbreiden van de arbeidsduur?
 • Ontslag/einde dienstverband
  • Hoe kan een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst beëindigen?
  • Hoe ziet de procedure bij UWV er uit als ik een dienstverband wil beëindigen omdat hij 2 jaar arbeidsongeschikt is of als ik het dienstverband om een bedrijfseconomische wil beëindigen?
  • Hoe bereid ik een ontslag om een bedrijfseconomische reden voor?
  • Hoe bereid ik een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter voor?
  • Wanneer kan ik als werkgever een ontslag op staande voet geven? Waar moet ik rekening mee houden?
  • Wat is een transitievergoeding, wat is een billijke vergoeding en wanneer heeft de werknemer daar (geen) aanspraak op?
  • Waar let ik op bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

Dagdeel 3

 • Beoordeling
  • Hoe maak ik een steekhoudende beoordeling?
  • Hoe doe ik verslag van het functioneren van een werknemer?
  • Hoe zet ik een begeleidingstraject op voor een werknemer die zijn werk niet al te best uitvoert?
 • Wanneer rechtvaardigt een beoordeling ontslag?

Dagdeel 4

 • Ziekte en verzuim
  • Wet verbetering poortwachter
  • Ziekmelding: hoe ga ik daar als werkgever mee om, en wat mag ik als werkgever daarmee doen?
  • Wat is de rol van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige?
  • Hoe maak ik afspraken met de werknemer over zijn re-integratie?
  • Wat doe ik als de werknemer niet meewerkt met re-integratie?
  • Wat doe ik als de werknemer zich ziek meldt bij een arbeidsconflict?
 • Wat doe ik als een werknemer ziek wordt ten gevolge van een ongeval op het werk?

4. Werving en selectie

4. Werving en Selectie (4 dagdelen)

 • Recruitment
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Employer branding
 • Onboarding en offboarding
 • Vacatureteksten schrijven
 • Sollicitatiegesprekken voeren

5. Beoordelen en belonen

5. Beoordelen en belonen (2 dagdelen)

 • Wat is een HR-cyclus en was is het belang hiervan
 • Het Nieuwe Beoordelen
 • HR-cyclus gesprekken voeren 

6. Burnout preventie, duurzame inzetbaarheid, verzuim

6. Burnout preventie, duurzame inzetbaarheid, verzuim (3 dagdelen)

Burnout – medisch en psychologisch:

 • Wat is een burnout en wat is het niet?
 • Burnout-oorzaken en constellaties
 • Frustratie-tolerantie, zelfbeeld en stress-gevoeligheid
 • Generaties en burnout

Preventie en duurzame inzetbaarheid:

 • Het psychologisch kapitaal
 • Cultuur, sfeer, autonomie, opleidingen, vakbekwaamheid, taakvolwassenheid (balans hierin)
 • Balans belasting en belastbaarheid
 • Stijlen van leidinggeven en emotionele bankrekening
 • Werkdruk vs. privé-druk
 • Vitaliteit en levenshouding

Als burnout zich aan dient:

 • Signalering (in gedrag, communicatie, ziekteverzuim)
 • Verschillende fases van burnout
 • Begeleiding medewerker van leidinggevende tot (bedrijfs)arts
 • Goed werkgeverschap (2nd opinie-arts)
 • Plan van aanpak begeleiding

Ziekteverzuim:

 • Soorten verzuim met hun specifieke aanpak
 • Verzuimmodellen
 • Medisch model
 • Belasting-belastbaarheid model
 • Gedragsmodel

HR als adviseur in de organisatie

 • De adviseursrol van HR
 • Voeren van adviesgesprekken

7. Verandering, Talentmanagement, en Loopbaan & Mobiliteit

7. Verandering, Talentmanagement, en Loopbaan & Mobiliteit (4 dagdelen)

Verandering (1 dagdeel)

 • Verandering is de enige constante. Hoe reageert de mens van nature op veranderingen en waarom is dat?
 • Hoe werkt het brein als reactie op verandering
 • Wat is jouw natuurlijke reactie op verandering
 • Hoe kun je zelf de grip op verandering vergroten en je ontwikkeling vormgeven

Talent Management (1 dagdeel)

 • Wat verstaan we onder Talent Management en welke vormen zijn er?
 • Wat is de plaats van Talent Management in de Employee Journey
 • Welke modellen zijn er om te kijken naar Talent Management
 • Hoe onderzoek je potentie in een gesprek
 • Hoe geef je feedback over de positie in de 9 box grid

Loopbaan & Mobiliteit (2 dagdelen)

 • 10 tips over persoonlijke ontwikkeling
 • Opstellen persoonlijk ontwikkelplan
 • Voeren van loopbaangesprekken incl. feedback geven en ontvangen
 • Bespreken persoonlijk ontwikkelplan en kernkwaliteiten
 • Hoe ziet een ontwikkelgesprek eruit
 • Voeren van ontwikkelgesprek

8. Personeelsplanning

8. Personeelsplanning (2 dagdelen)

 • Personeelsbehoefte
 • Personeelsplanning
 • Stappenplan
  • In kaart brengen van de personeelsbehoefte
  • Bepalen van het interne personeelsaanbod
  • Analyseren en voorspellen van de arbeidsmarkt
  • Planning
  • Evaluatie

Toetsing

Toetsing

Tijdens de opleiding maak je een reflectieverslag en een operationeel HR-plan. De hoofddocent van de opleiding biedt je begeleiding aan bij het schrijven van je HR-plan. Deze stukken dienen ter beoordeling te worden ingeleverd en bij minimaal een voldoende, maak je een video presentatie die je tevens inlevert.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven