Ambulantisering geriatrische revalidatie

Lectoraat
Geriatrische revalidatie
Duur
Begin 2023 t/m maart 2026
Locatie
Amsterdam
Contact
Marije Holstege

Het doel van Ambulantisering geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie (GR) biedt een kortdurende multidisciplinaire herstelgerichte behandeling aan kwetsbare ouderen. De revalidatie volgt meestal op een opname of ziekenhuisbehandeling en is gericht op herstel en terugkeer naar huis. De GR kan zowel in een klinische omgeving als in de thuissituatie gegeven worden. In het laatste geval heet het ambulante geriatrische revalidatie (AGR).

De effecten van klinische revalidatie zijn aangetoond in eerdere onderzoeken, maar over de effecten van AGR is nog weinig bekend. Uit onderzoek blijkt dat ouderen moeite hebben om de revalidatie thuis zelf voort te zetten. Ze hebben behoefte aan begeleiding bij de overgang van klinische opname naar huis en de verdere voortzetting van hun revalidatie thuis. Naast de behoefte om de overgang van klinische revalidatie naar thuis te ondersteunen is er gezien de demografische ontwikkelingen een sociaal maatschappelijke urgentie om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te bieden. We zien echter in Nederland dat de ambulante revalidatie niet goed van de grond komt. Er is geen consensus over de uitvoering, inhoud en organisatie. De onderzoeksvraag van dit onderzoeksproject is dan ook: “Wat is de effectiviteit van ambulante geriatrische revalidatie en hoe geef je ambulante GR het beste vorm zodat patiënten eerder thuis kunnen revalideren?”

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek is een vijfjarig PhD-traject van Astrid Preitschopf. Marije Holstege, bijzonder lector Geriatrische revalidatie, is bij het project betrokken als co-promotor.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel geven we een overzicht van de relevante literatuur. We peilen de behoeftes door middel van een sytematic review en een kwalitatief onderzoek. Daarbij kijken we hoe we ambulante revalidatie moeten vormgeven vanuit het perspectief van de revalidant, zorgprofessional en organisatie.

In het tweede deel volgen we de werkwijze en interventie van ambulante revalidatie. We zetten onder andere een pilot op, die we uitvoeren binnen een organisatie van de ontwikkelpraktijk. De voorbereidingen voor dit deel en de pilot zijn in volle gang.

We voeren het onderzoek uit binnen de vier organisaties van de ontwikkelpraktijk: Uno Amsterdam, GRZPLUS, Vivium Naarderheem, Zonnehuisgroep Amstelland.

Naast promovendus Astrid Preitschopf en co-promotor Marije Holstege bestaat de projectgroep uit de leden Margriet Pol (co-promotor) en Bianca Buurman (promotor). Daarnaast betrekken we verschillende mensen van de organisaties bij het onderzoek op deelgebieden.

"Dit promotietraject is van groot belang om de ontwikkeling naar meer ambulante revalidatie vorm te geven op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Zo draagt dit onderzoek bij aan landelijke vraagstukken om de revalidatie voor kwetsbare ouderen toekomstbestendig te maken."

- Marije Holstege

Wat is het belang voor het onderwijs?

Nauwe samenwerking van onderzoek, praktijk en onderwijs is belangrijk voor de ontwikkelingen van de toekomst. Op deze manier kunnen studenten, de professionals van de toekomst, goed voorbereid worden op de praktijk en meegenomen worden in de ontwikkelingen. Er worden studententrajecten betrokken bij deelonderwerpen van dit promotietraject. Een deelvraag is bijvoorbeeld: 'Hoe kunnen we een warme overdracht organiseren naar de wijkverpleging gericht op voortzetting van de revalidatiedoelstellingen?'

Hoe betrekken we het werkveld?

Het project wordt uitgevoerd binnen de ontwikkelpraktijk UNO Amsterdam door een science practitioner die twee dagen als PhD-student werkt en twee dagen als fysiotherapeut in de dagelijkse praktijk van geriatrische revalidatie (bij Omring/GRZPLUS). We voeren daarnaast ook een pilot uit in het traject met een nieuwe werkwijze. Doel is om in dit promotietraject een significante bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de ambulante revalidatie.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het verwachte resultaat is een werkelijke verandering in de uitvoering van ambulante geriatrische revalidatie: we willen in kaart brengen wat de effecten zijn van ambulante revalidatie. Daarna willen we duidelijkheid over hoe we dit vorm moeten geven qua structuur, proces en organisatie.

Samenwerkingspartners Hogeschool Inholland

Nieuws over Ambulantisering geriatrische revalidatie

Werk samen met Marije

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0623134401