Kansengelijkheid en de professionaliteit van de leraar

Lectoraat
De Pedagogische Opdracht
Duur
vanaf april 2020
Locatie
Inholland-breed
Contact
Colleen Clinton

Het doel van het project

Het doel van het onderzoek is om bij te dragen aan onderwijs dat kansengelijkheid bevordert en aan het curriculum van de lerarenopleiding om toekomstige leerkrachten op te leiden tot professionals die bijdragen aan kansengelijkheid.

Hoe worden basisscholen betrokken?

Het onderzoek vindt plaats op diverse scholen, verbonden aan Inholland-locaties, die nadrukkelijk willen werken aan het tegengaan van achterstanden en het bieden van kansen aan alle kinderen. Het onderzoek wordt getypeerd als actieonderzoek vóór en sámen met het werkveld. In dit type onderzoek spelen leraren en schoolleiders dan ook een actieve rol. Kennis en inzichten die we opdoen tijdens het onderzoek, nemen de betrokkenen direct mee in verbetering van hun handelen en onderwijs in het primaire proces.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In een verkennend onderzoek op verschillende scholen in de regio Noord-Holland tijdens de eerste periode van thuisonderwijs gedurende de coronacrisis in maart en april 2020 heeft lectoraat De Pedagogische Opdracht in kaart gebracht welke verschillen door een groep leraren zijn ervaren en wat deze verschillen hebben betekend voor het instrumentarium dat zij als leraren inzetten, en mogelijk zouden willen uitbreiden, om voor alle leerlingen de pedagogische opdracht te kunnen vervullen.

De bevindingen van dit verkennende onderzoek hebben ons inzicht gegeven in het belang van het nader onderzoeken en ontwikkelen van processen, structuren en activiteiten die bij kunnen dragen aan kansengelijkheid. Ons uitgangspunt hierbij is dat kansenongelijkheid teruggedrongen kan worden door in lerarenopleidingen en professionalisering van leraren hun professionaliteit een centrale plaats te geven. De professionaliteit van de leraar kan dan gedefinieerd worden in termen van het continu inschatten en verantwoorden van wat het juiste is om te doen op basis van een onderzoekende blik, relevante gegevens en een door het team geformuleerd kompas.

In ons vervolgonderzoek onderzoeken we ervaringen van leraren in relatie tot kansenongelijkheid om zo te kunnen komen tot een schoolcultuur en structuur waarin het bevorderen van kansengelijkheid structureel wordt onderzocht en verbeterd. We krijgen op deze wijze inzicht in processen en interventies die bijdragen aan brede vorming en hogere prestaties van kansarmere leerlingen en krijgen zicht op werkwijzen en materialen waarmee - en een leeromgeving waarin - studenten op de pabo-opleidingen beter worden voorbereid op het bevorderen van kansengelijkheid.

"We doen er als scholen zo toe en kunnen, als het gaat om kansengelijkheid, het verschil maken."

 

Leerkracht basisonderwijs, verkennend onderzoek

Wat is het belang voor het onderwijs?

De kennis en inzichten die we verkrijgen uit dit onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid in het primair onderwijs en leveren inzichten op voor het opleidingscurriculum opdat toekomstige leraren hierop beter kunnen worden voorbereid.

De beoogde opbrengst uit dit onderzoek: leraren krijgen inzicht in hoe (belemmerende) omstandigheden in de thuissituatie zichtbaar worden in de wijze waarop de leerling zich in de klassensituatie manifesteert. Vervolgens kunnen ze  hun pedagogisch-didactisch handelen afstemmen of onderzoeksmatig verbeteren om voor alle kinderen de pedagogische opdracht te kunnen vervullen. Door deze inzichten vervolgens te benutten voor het ontwikkelen van het opleidingscurriculum kunnen studenten aan de Pabo beter worden voorbereid op deze beroepstaak.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Opbrengsten moeten leiden tot kennis over en praktijk van:

  • een gezamenlijk geformuleerde pedagogische opdracht met betrekking tot kansengelijkheid en een daarop gebaseerd normatief kader om als schoolteams individueel leerkracht-handelen structureel te kunnen duiden en verbeteren;
  • een schoolcultuur en structuur waarin het bevorderen van kansengelijkheid structureel wordt onderzocht en verbeterd;
  • processen en interventies die bijdragen aan brede vorming en hogere prestaties van kansarmere leerlingen;
  • werkwijzen en materialen waarmee - en een leeromgeving waarin - studenten op de pabo-opleidingen beter worden voorbereid op het bevorderen van kansengelijkheid.

Samenwerkingspartners

Werk samen met Rick

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0617994306