Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
Mei 2023 t/m juni 2024
Locatie
Inholland-breed
Contact
Marjolijn Bodewes

Het doel van het onderzoeksproject

De transitie naar kringlooplandbouw gebeurt pas als haar verdienvermogen voldoende concurreert met het oude systeem. Daarom is het belangrijk om het verdienvermogen van de businessmodellen van kringlooplandbouw te versterken. Zo krijgen ze meer concurrentiekracht, worden ze aantrekkelijker voor de rest van de sector en versnellen ze de transitie.

In dit project zoeken we kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en berekenen we de impact daarvan op het verdienvermogen. Ten eerste kijken we in het agrarisch bedrijf naar wat boeren en tuinders zelf kunnen doen om hun businessmodel te versterken. Ten tweede kijken we vanuit het perspectief van de keten, en dan met name de rol van de zakelijke dienstverlening: hoe kan zij de organisatiemodellen van de kringlooplandbouw versterken? Hoe neemt zij haar rol in het omgaan met de risico’s en financieringsvraagstukken van kringlooplandbouw? En ten derde kijken we vanuit een gebiedsbenadering. Hoe kunnen boeren, tuinders en hun gebiedspartners (overheden, Land- en Tuinbouworganisaties en milieuorganisaties) bijdragen aan het oplossen van gebiedsvraagstukken en zorgen dat daar ook een beloning tegenover staat?

We rekenen aan verdienvermogen. Hoe concurrerend zijn de businessmodellen van de kringloopland- en tuinbouw? Hoezeer kunnen agrariërs in kringlooplandbouw hun verdienvermogen vergroten? En wat betekent dat voor de transitie naar kringlooplandbouw?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het project 'Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop' combineert kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek gaat over de verkenning van en het experimenteren met kritische succesfactoren voor verdienvermogen. Het kwantitatieve deel berekent de invloed van (combinaties van) verschillende kritische succesfactoren voor verdienvermogen. Dat begint bij een toetsing van het baseline verdienvermogen van transitiegerichte businessmodellen en vervolgens, per kritische succesfactor, het effect daarvan op het verdienvermogen.

 

"Als we de cashflow die kringloopland- en tuinbouw genereert inzichtelijk kunnen maken in de jaarrekening van de agrarische ondernemers, verwacht ik dat dit een stimulans is voor verdere verduurzaming. Naast economische waarden, worden ook sociale en ecologische waarden zo zichtbaar op de jaarrekening."

- Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw

Wat is het belang voor het onderwijs?

De hogescholen hebben de ambitie met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de Sustainable Development Goals. In samenwerking met praktijkpartners willen ze nieuwe kennis ontwikkelen om met de outcomes het onderwijs en de praktijk te verrijken. Denk aan toepasbare kennis voor leiderschapssessies en aan toepasbare onderwijsmaterialen uit masterclasses.

Voor doorwerking schrijven we een eindrapport met alle verzamelde lessen. Daarin gaan we in op het versterken van verdienvermogen en welke combinatie van kritische succesfactoren afdoende is om de best practices van de kringlooplandbouw te doen doorbreken. We organiseren ook een aantal bijeenkomsten, zoals een symposium op 22 juni 2023. Daarnaast geven we workshops voor het werkveld, zoals op 29 juni 2023. Ook voor de onderwijsgemeenschap delen we de kennis en geven we studenten de ruimte te participeren in het onderzoek.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het lectoraat Finance & Accountancy wil het circulaire denken stimuleren en gaat op zoek naar de kansen die het biedt en deelt dit met het bedrijfsleven en het onderwijs. De wereld verandert immers: langzaam verdwijnen traditionele businessmodellen en zie je nieuwe modellen ontstaan. Nieuwe kansen en mogelijkheden die je dwingen tot andere manieren van financieren, samenwerking en eigenaarschap. Vanuit de onderzoekslijn Investeren in circulaire land- en tuinbouw zet het lectoraat in op de crossover tussen de agrarische sector en circulaire economie en de daarbij horende businessmodellen.

We betrekken het werkveld actief door samen met de onderzoekers naar de jaarrekening te kijken. In de jaarrekening willen we de cashflow zichtbaar maken die de kringloopland- en tuinbouw zichtbaar maakt (en niet zichtbaar wordt bij gangbare land- en tuinbouw).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit project levert direct handelingsperspectief aan duurzame boeren en tuinders. Het levert ook inzicht aan zakelijk dienstverleners, overheden en organisaties, over hoe zij kringlooplandbouw verder kunnen versterken. Zo versnellen we de transitie naar kringlooplandbouw.

Doel is om de beroepspraktijk (agrarische ondernemer, diens erfbetreders en publieke en private ketenpartners), het onderwijs (mbo, hbo en lll) en de onderzoeksgemeenschap handelingsperspectief te bieden voor het versterken van verdienvermogen. Zo maken we best practices van kringlooplandbouw vertaalbaar naar het versterken van verdienvermogen.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Marjolijn

Kom in contact en stel al je vragen