Learning Community Greenport Horti Campus

Het doel van Learning Community Greenport Horti Campus

De regio Zuid-Holland is in transitie. Het gaat om processen rondom digitalisering, duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en globalisering. Dat vraagt om voldoende  opgeleid personeel en concrete oplossingen voor bedrijven om deze transitie te laten slagen. Juist binnen de Greenport Horti Campus is aan het verhogen van de innovatiekracht door goed opgeleide mensen enorm veel behoefte.

Voldoende (zowel kwalitatief als kwantitatief) opgeleid personeel en het oplossen van complexe innovatieopgaven zijn een noodzaak en deze zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. Op dit moment kunnen de mbo-, hbo- en wo-opleidingen niet aan de vraag naar nieuwe manieren van leren en samenwerken met de beroepspraktijk en wetenschap voldoen. Daarnaast zijn er veel te weinig (jonge) mensen die kiezen voor een carrière in de Greenportsector. Een innovatieve wijze van opleiden die verbonden is aan de grote maatschappelijke innovatieopgaven zorgt zeker ook voor een extra aantrekkingskracht.

Doel is een Learning Community te realiseren waarin wo, hbo, mbo en bedrijven nauw samenwerken om innovatieve vragen vanuit het bedrijfsleven goed en snel op te kunnen pakken en een vernieuwingsimpuls te geven aan het beroepsonderwijs. De beroepsgerichte onderwijsinstellingen in de regio transformeren zich naar regionale kenniscentra waarin leren, innoveren en onderzoeken met regionale partners hand in hand gaan. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De Learning Community bestaat uit kennis-/onderwijsinstellingen (wo, hbo en mbo) en het bedrijfsleven, maar vooral uit de zich daarin bewegende mensen, te weten: hoogleraren, lectoren, practoren, onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers en medewerkers. Het gaat binnen de Learning Community om onderzoekend leren, zowel voor studenten in initiële opleidingen, als voor cursisten in een Leven Lang Leren setting. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door studenten in authentieke leersituaties te brengen via innovatieprojecten worden bedrijven geholpen en studenten studeren af met de nieuwste inzichten. Zo is er sprake van circulaire kennisdoorstroom: permanente en wederkerige uitwisseling van nieuwe concepten op wo-, hbo en mbo-niveau met ervaringen en nieuwe business-ideeën vanuit de werkelijkheid van alle dag.

"Wij willen de beroepsgerichte onderwijsinstellingen in de regio transformeren naar regionale kenniscentra waarin leren, innoveren en onderzoeken met regionale partners hand in hand gaan."

 

Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In de Learning Community werken de kennisinstellingen en bedrijfsleven samen in projecten gericht op onderzoek, innovatie en leren. Om innovaties die ontstaan vanuit de vraag uit het bedrijfsleven te implementeren, werken de professionals van de kennisinstellingen samen met de professionals uit het bedrijfsleven.

Om deze verbinding, goed te borgen wordt een Learning Community makelaar ingesteld die bedrijven ondersteunt bij het formuleren van de vraag en het verbinden met de juiste samenwerkende partners uit de kennisinstellingen zodat bestaande kennis wordt ontsloten en nieuwe kennis kan worden ontwikkeld voor innovaties.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het verwachte resultaat is een Learning Community waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen en waar voldaan wordt aan de vijf V's: verbinden (van ondernemers, onderwijs, overheid, organisaties en onderzoek), verdienen (het vertalen van kennis en kunde naar kassa), versterken (van de relatie met de samenleving en de consument), vernieuwen (praktijkprojecten en onderwijs) en verduurzamen (effectiviteit, waardetoevoeging en leervermogen in de regio).

Beschikbare publicaties van Learning Community Greenport Horti Campus:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen!

Telefoon
0653330367