Sustainable Performance & Risk Management

Het doel van Sustainable Performance & Risk Management

Veel organisaties richten zich tegenwoordig op duurzaamheid. Naast het behalen van winst, is ook een bijdrage aan maatschappelijke en sociale waarden een doel. Zij voeren bijvoorbeeld een duurzaamheidsstrategie in en streven Sustainable Development Goals (SDG's) na. De aanpassing in strategie kan een verandering van risico’s veroorzaken. Bovendien kan het invloed hebben op meer factoren, zoals (risico)leiderschap in de organisatie, de aansturing en de informatievoorziening om beslissingen te maken.

In verschillende deelprojecten onderzoeken we:

  • welke risico’s veranderen als organisaties duurzamer gaan handelen;
  • of duurzaamheid in de missie en visie ook leidt tot realiseren van duurzame doelstellingen;
  • wat een risicomanagement framework moet bevatten om te kunnen anticiperen op grote veranderingen in de omgeving.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Een gemene deler van de deelprojecten is dat we met zowel een risico- als kansenbril kijken naar vraagstukken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd via diverse onderzoeksmethoden, in samenwerking met de lector, onderzoekers, docenten en studenten in het onderwijs. Studenten Finance & Control verkrijgen tijdens het maken van beroepsproducten over performance en risk management veel data van opdrachtgevers.

Studenten maken bijvoorbeeld een Balanced Scorecard voor een echte opdrachtgever uit het werkveld. Ze bestuderen of er een duurzaamheidsstrategie van toepassing is en of het bedrijf SDG’s nastreeft. Daarna maken zij een risico-analyse volgens het COSO Integrated Framework.

Deze opdrachtgevers zijn echte bedrijven uit het werkveld. De relevante data voor het empirisch deel van deze onderzoeken verkrijgen we voornamelijk uit die beroepsproducten die gemaakt zijn door de studenten. Deze worden anoniem verwerkt in het onderzoek.

We voegen deskresearch en empirisch onderzoek samen in papers. In de toekomst komen hier nog meer manieren bij, want in de ontwikkeling van het curriculum voor Finance & Control zetten we ook sterk in op duurzaamheid in relatie tot het vakgebied. De bijdrage die je als controller kunt leveren aan een versnelling van duurzaam ondernemen heeft echte impact.

"Als financial kun je echte impact maken in de transitie naar duurzaam ondernemen! Met slim ingericht performance en risk management help je mensen binnen het bedrijf met de juiste zaken bezig laten zijn." 

- Linda Snippe, onderzoeker Sustainable Performance & Risk Management

Wat is het belang voor het onderwijs?

In de verschillende onderzoeksprojecten zorgen we voor een wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek.

Studenten worden opgeleid in thema’s performance en risk management. Het betreft hier derdejaarsstudenten van de opleiding Finance & Control van de locaties Alkmaar, Diemen, Haarlem en Rotterdam. Zij verzamelen bedrijfsdata over deze thema’s.  

Studenten krijgen in de courses te zien welke data er zijn verwerkt in een groter onderzoek. Daarbij hebben docent-onderzoekers ook actuele literatuur gebruikt. Dit wordt weer opgenomen in het onderwijs. Bovendien laten docent-onderzoekers zien hoe zij zelf een onderzoek vormgeven. De onderzoekservaringen van docenten, met de verschillende overwegingen en keuzes die zij tijdens dit proces maken én de eindproducten die eruit voortvloeien, komen zo weer terug in de klas en in het curriculum.

Hoe betrekken we het werkveld?

In het onderzoek gebruiken we verschillende data vanuit het beroepenveld. Studenten verzamelen veel van die data en vanuit de samenwerkingen die Inholland met het beroepenveld heeft, wordt ook relevante informatie verkregen. Het onderzoek geven we weer in een paper en delen het op die manier via conferenties (van het Domein Applied Sciences), gastdocentschap op buitenlandse universiteiten (Katowice en Madrid) en events bij Inholland (derde jaar van de opleiding Finance & Control).

Veel docenten zijn daarnaast werkzaam in het beroepenveld. Door de eerste onderzoeksresultaten te delen, kunnen we interesse opwekken bij organisaties om deel te nemen aan een latere case study, die we baseren op de betreffende onderwerpen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het paper The risks of sustainable business strategies laat zien met welke verandering van risico's rekening gehouden dient te worden bij het verduurzamen van de strategie. Er zijn patronen ontdekt in de risico's die van toepassing zijn bij organisaties die een duurzaamheidsstrategie voeren en/of SDG's nastreven, versus organisaties die dit niet (aantoonbaar) doen; strategische en financiële risico’s veranderen wel en in operationele risico’s is geen verandering ontdekt. Voor organisaties die duurzamer (willen) gaan handelen is dit waardevolle informatie.

In de vervolgstudie Strategic risk leadership and sustainability in an ever-changing environment is onderzocht waar risico management in een veranderende omgeving uit bestaat en welk leiderschap daarbij past. Uit dit onderzoek blijkt dat risicomanagement in een steeds veranderende omgeving bestaat uit: risicoleiderschap (helderziend, proactief, inclusief en daadkrachtig reageren), voor wendbare organisaties met heldere en transparante organisatiedoelen, en een dynamisch model van de wereld, waarbij visies en strategieën altijd in beweging zijn om zich aan te passen aan deze veranderende wereld. Het gaat om het creëren van bewustzijn en aanpassingsvermogen om een 'organisatie voor de toekomst' te creëren, waarbij economische, maatschappelijke en ecologische factoren in balans zijn. De uitdaging is om deze doelen in lijn te brengen met de missie en visie van deze organisatie en daar daadwerkelijk op te sturen. Uit de empirische data bleek niet dat organisaties dat al consequent toepassen. Wat daarbij kan helpen, lees je in het paper.

Recent is een nieuw deelproject gestart waarin een risicomanagement en resilience analyse wordt ontwikkeld. Sterke elementen uit bestaande (risico)management modellen worden daarvoor gebruikt. De aanvulling is dat deze analyse bedrijven helpt om vanuit een breder referentiekader te kijken, buiten de grenzen van de eigen organisatie. Het doel is om snel en effectief te kunnen anticiperen op grote veranderingen in de omgeving en tegelijkertijd de aansturing van de organisatie hierop aan te passen.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Linda

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279411