Migratieachtergrond en zorgbehoeften bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening

ONDERZOEKSARTIKEL

Auteurs
J. Straalman, Wilma Swildens en A.W. Braam
Soort object
Artikel
Datum
2022
Samenvatting
Achtergrond Een substantieel deel van de psychiatrische patiënten heeft een migratieachtergrond. Het is onduidelijk of de zorg wel aansluit bij hun zorgbehoefte. Doel Onderzoeken van verschillen in zorgbehoeften tussen patiënten van westerse herkomst en niet-westerse eerste- en tweedegeneratiemigranten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Methode Crosssectioneel onderzoek waarbij 914 patiënten en hun hulpverleners de zorgbehoeftevragenlijst Camberwell Assessment of Needs invulden. We keken naar verschillen in zorgbehoeften in het algemeen en in vervulde en onver vulde zorgbehoeften tussen patienten van westerse herkomst en niet-westerse eerste- en tweedegeneratiemigran ten. Deze verschillen werden gespecificeerd naar vier behoeftedomeinen: ‘algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)’, ‘geestelijke gezondheidszorg (ggz)’ en ‘rehabilitatie’ en ‘voorzieningen’. Resultaten Volgens zowel patiënten als hulpverleners waren er meer zorgbehoeften bij patiënten met een niet-westerse migra tieachtergrond van de eerste en (zij het in mindere mate) van de tweede generatie ten opzichte van westerse patiën ten. Onvervulde zorgbehoeften waren er vooral meer volgens de eerste generatie niet-westerse migranten, namelijk op de domeinen ggz en voorzieningen. Hulpverleners signaleerden daarnaast voor de eerste generatie niet-westerse migranten meer onvervulde zorgbehoeften bij rehabilitatie. Hulpverleners bleken bij mensen met migratieachter grond vaker niet geïnformeerd te zijn over hun zorgbehoeften, met name aangaande intieme relaties en seksualiteit. Conclusie Patiënten met EPA en een niet-westerse migratieachtergrond hebben meer (onvervulde) zorgbehoeften dan wes terse patiënten met EPA.