Speltherapie

laden

Post-hbo opleiding Speltherapie: leer kinderen spelenderwijs begeleiden!

Wanneer bij kinderen een verstoring dreigt te ontstaan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hebben zij specifieke individuele aandacht nodig. Speltherapie is een hulpverleningsvorm waarbij binnen een veilige aanpak, begeleiding overgaat in behandeling. De waarde van spel creëert de mogelijkheid om de verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind weer in goede banen te leiden. Als speltherapeut staat uw relatie met het kind daarbij centraal. Door een therapeutische relatie aan te gaan, leren kinderen zichzelf geleidelijk aan beter kennen en krijgen ze meer grip op hun eigen gevoelens.

Doelgroep post-hbo Speltherapie

De post-hbo opleiding Speltherapie is ontwikkeld voor hbo- en wo-opgeleiden uit het onderwijs, of met sociaal agogische of paramedische achtergrond. Denk aan hulpverleners die werkzaam zijn met kinderen binnen (speciaal) onderwijs, psychiatrie of jeugdhulpverlening. Of kinderen bijstaan tijdens revalidatie, eventueel ook met verstandelijke, lichamelijke of communicatieve beperkingen.

Programma/onderdelen

De Speltherapie opleiding leidt u op tot de functie Speltherapeut. De opleiding hanteert een cliënt-centered benadering als uitgangspunt. De vader van deze benadering is Carl R. Rogers. In deze benadering ‘volgt’ de speltherapeut het kind en stelt zich non-directief op. De ‘volgende’ basishouding met al zijn facetten vormt al een therapeutische interventie. Het kind voelt zich hierdoor begrepen en gesteund in zijn/haar zelfvertrouwen, zodat het steeds meer durft te exploreren in ruimte en materiaal, maar ook in de therapeutische relatie. Geleidelijk durft het kind ook steeds meer al spelend te onderzoeken wat het voelt, ervaart, vindt en waar moeilijkheden of problemen zich voordoen. Al spelende kan het – met de ondersteuning en gerichte behandeling van de therapeut – zelf oplossingen voor die problemen uitvinden.

Er wordt aandacht besteed aan:

 • speltherapie en spelontwikkeling
 • therapeutische stromingen
 • spelobservatie en speldiagnostiek
 • het trainen van therapeutische vaardigheden
 • ontwikkelingspsychopathologie

Alle aspecten van het beroepsmatig handelen en het speltherapeutisch proces komen tijdens de opleiding uitgebreid aan de orde.

Resultaat post-hbo Speltherapie

Na afloop van de post-hbo opleiding Speltherapie kunt u:

 • werken met kinderen op basis van respect en begrip
 • verschillende methodieken systematisch hanteren om kinderen te helpen stagnaties in hun ontwikkeling te overwinnen
 • de relatie volwassene-kind in therapeutische zin hanteren
 • spelobservaties en speldiagnostiek uitvoeren
 • individueel gericht speltherapie verzorgen
 • behandelplannen opstellen
 • het verloop van behandelingen evalueren
 • mondeling en schriftelijk helder en verantwoord verslagleggen
 • spel op een systematische wijze inzetten bij hulpverlening

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Speltherapie, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).

De Speltherapie opleiding is tevens geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS), de beroepsvereniging van speltherapeuten in Nederland en onderdeel van het overkoepelende orgaan Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Bij het succesvol afronden van de opleiding voldoet u aan het competentieprofiel van de NVVS.

Start

Amsterdam: woensdag 12 september 2018

Duur

2 (tot maximaal 2,5) cursusjaren, wekelijkse bijeenkomsten van 18:00 - 21:00 uur

Niveau

post-hbo

Investering 

€ 8.850 (incl. € 200 examengeld, excl. ca € 300 literatuur)

NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Studiebelasting 

ongeveer 16 uur per week

Waardepapier

post-bachelor diploma en CPION-diploma

Download brochure

Inschrijven

Opleidingenoverzicht